Een milieuvriendelijke gemeente met leefbare wijken

Beter milieubeleid
 • Betere administratieve ondersteuning van de dienst Leefmilieu en toevoeging van een handhavingsambtenaar, die naleving van vergunningen controleert en PV’s kan uitschrijven; betere samenwerking met experten en buurgemeenten
 • Efficiëntere aanpak van sluikstorten: meer inzet mobiele camera’s; meer personeel dat GAS-boetes kan uitschrijven en camera-opnames kan bekijken
 • Geen bijkomende afvalverwerkers meer in de kanaalzone, noch bedrijven die voor geur- en geluidshinder zorgen of een toxische uitstoot genereren
 • Geen uitbreiding van de industriezone naar woon- en ambachtelijke zones
 • Stimuleren van vervoer per schip in plaats van per vrachtwagen, bijvoorbeeld door controleerbare normen in de omgevingsvergunning
 • Aankoop van meettoestellen en opleiding personeel om de uitstoot van schadelijke stoffen beter te kunnen detecteren en sneller te kunnen optreden
 • Hardere aanpak van bedrijven die de emissienormen niet naleven, tot en met staking van de werkzaamheden en intrekken van de vergunning
 • Betere bekendmaking van vergunningsaanvragen en openbare onderzoeken via buurtbrieven en gemeentelijke webstek
 • Betere bekendmaking van adviezen en standpunten milieuraad
 • Tegengaan van luchtvervuiling en fijn stof via promotie openbaar vervoer en fietsgebruik, promotie van duurzame brandstoffen en verwarmingstechnieken, vergroening van gemeentelijke wagenpark en installatie extra meetpunten
 • Duurzame isolatie en verwarming van alle gemeentelijke gebouwen
 • Stimuleren van milieu-educatie in de scholen en oprichting van een regionaal milieu-educatief centrum in de Maalbeekvallei
 • Beperkt houden van de tarieven van het containerpark; uitbouw van een volwaardig containerpark in Strombeek-Bever
Wateroverlast kordater aanpakken
 • Meer aandacht voor de problemen van de Biesthoek en de Bruinborrebeek: verbreding grachten en creatie van een overstromingszone in de weide aan de Noodbeekstraat
 • Beter en regelmatiger onderhoud van Grimbergse waterlopen en grachten
 • Systematische bemaling van grondwater Strombeek-Bever, zeker na aanleg bufferbekken en ondergrondse parking
 • Ambitieus rioolplan voor Strombeekse woonstraten: bespoediging van de werken in alle straten met te smalle afvoerbuizen, zoals Lakensestraat, Van Elewijckstraat, Kasteelstraat en Oude Mechelsestraat
 • In afwachting helpt de gemeente bij het plaatsen van terugslagkleppen
 • Ook elders in Grimbergen: inzake rioolwerken altijd voorrang geven aan straten met bufferproblemen, zoals de Beigemsesteenweg (kasseibaan), de Meidoornlaan in Humbeek, de Rijkenhoek en de Vilvoordsesteenweg
 • Opleggen van voldoende buffercapaciteit bij alle grotere werken
Geluidsoverlast blijven bestrijden
 • Blijvende strijd voor een gelijkwaardige geluidsbelasting voor alle inwoners rond de luchthaven; elke vorm van concentratiebeleid tegengaan
 • Blijvende samenwerking met de lokale actiecomités
 • Actieve bestrijding van de geluidsbelasting van de Ring en de A12: bepleiten van overkapping waar mogelijk; plaatsing van geluidsschermen
 • IJveren voor de voltooiing van de Ring ten zuiden van Brussel
Leefbare wijken, propere woonkernen
 • Open ruimte vrijwaren en landelijk en groen karakter van onze streek versterken; aanmoedigen van jonge landbouwers
 • Geleidelijke omvorming van onze inspiratieloze begraafplaatsen naar eigentijdse, aangename en rustgevende herdenkingsplaatsen
 • Verbetering van het groenonderhoud in de gemeente door een versterking van de groendienst, eigen opleidingen en inschakeling externe hulp
 • Beter onderhoud van straten, voetpaden en kleine infrastructuur, zoals zitbanken, speeltuigjes en hondentoiletten
 • Opvoeren van de strijd tegens sluikstorten, met inzet van gemeenschapswachten en mobiele camera’s
 • Meer park- en groenvoorzieningen in Strombeek en speelruimte voor de jeugd; geen hoogbouw, maar doordacht renovatiebeleid
 • Masterplan voor Treftwijk Bever en de omgeving van Parking C, waarbij kleinschaligheid en leefbaarheid centraal staan
 • Masterplan voor het kerngebied van de wijk Borcht, met een termijnvisie die het dorpse karakter van deze wijk respecteert
 • Heraanleg van het pleintje van het Molenveld en blijven ijveren voor de verplaatsing van de hoogspanningsleidingen boven het Paalveld
 • Vernieuwingsproject rond de school van de Verbrande Brug i.s.m. Vlabinvest
 • Masterplan voor de overzijde van de Verbrande Brug, waarbij verfraaiing en leefbaarheid van de woonzones centraal staan