Wateroverlast Brusselsesteenweg

Geachte Burgemeester,

Tijdens de gemeenteraad kaartte ik reeds de problematiek van de wateroverlast aan. Deze wordt in de Biesthoek (Van Akenstraat, Rietvoornstraat,…) in belangrijke mate veroorzaakt door de gebrekkige doorstroming van de Bruinborrebeek onder de Brusselsesteenweg.

Ik heb begrepen dat de zogeheten ‘knik’ in de Brusselsesteenweg stilaan kritiek is geworden (er staan nu borden met snelheidsbeperking tot 30 km per uur) en dat deze problematiek nu spoedig zou worden aangepakt. Ik durf hopen dat de installaties in de toekomst zodanig zullen worden aangelegd dat men de steenweg niet langer moet openbreken om het mogelijk falen ervan te onderzoeken, zoals vandaag het geval is.

Tegelijk moet gekeken worden naar de mogelijke gevolgen van een verbeterde doorstroming voor de watergevoelige gebieden stroomafwaarts. Daarom denk ik dat het essentieel is dat de nieuwe buffer ter hoogte van de Wolvertemsesteenweg zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

Uiteraard kunnen de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg niet tegelijk worden afgesloten, maar de noodzakelijke infrastructuurwerken aan de Wolvertemsesteenweg kunnen (indien dat inderdaad noodzakelijk is) allicht wel starten onmiddellijk nadat het onderste gedeelte van de Brusselsesteenweg werd heraangelegd. Inmiddels kan ook versneld gestart worden met het afgraven van het bufferbekken.

Mijn vragen:

1. Graag had ik vernomen of de mogelijkheid van een versnelde doorstroming van de Bruinborrebeek ten gevolge van de werken aan de Brusselsesteenweg in overweging wordt genomen en zo ja, wordt er in dit geval een remediëring voorzien voor een snelle en betere opvang stroomafwaarts? Zo ja, hoe?

2. Worden de installaties zodanig aangepast dat eventuele latere controle en ingrepen kunnen gebeuren zonder de steenweg open te breken?

3. Wanneer wordt met de grote werken aan het onderste deel van de Brusselsesteenweg gestart? Hoe ziet de timing er uit voor de rest van de Brusselsesteenweg?

4. Wat is de timing voor de waterinfrastructuur onder de Wolvertemsesteenweg ter hoogte van Beiaardlaan-Keienberg-Abdijstraat?

5. Wanneer is de aanleg gepland van het bufferbekken ter hoogte van de Wolvertemsesteenweg? Zijn alle vergunningen hiervoor in orde? Welke procedures moeten er nog doorlopen worden vooraleer de graafwerken starten? Kan deze buffer meteen na de aanleg worden aangesloten? Zo neen, welke bijkomende werken moeten er nog gebeuren? Wat zal de maximale capaciteit zijn van dit bufferbekken?

Met dank voor uw antwoord.

Bart Laeremans

Facebooktwitter