[PM] Tramlijn Willebroek-Brussel: Gemeenteraad Grimbergen vraagt vrijwaring kasteeldomein van Bever

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft het nodig gevonden om het traject voor de geplande tramlijn Willebroek-Brussel op het grondgebied van Grimbergen drastisch te wijzigen. In plaats van de A12 te blijven volgen via de middenberm tot aan de Romeinsesteenweg, wordt ter hoogte van de grens van Meise met Wemmel en Grimbergen (Drijpikkel) plots een afslag voorzien naar Parking C. Volgens de plannen die we konden raadplegen in de kennisgevingsnota van de MER-procedure zou deze tramlijn dwars door de groene zoom van het kasteeldomein van Bever gaan. Hierdoor dreigt dit waardevol parkgebied in zeer ernstige mate te worden aangetast.

Om dit te voorkomen, hebben we niet alleen een bezwaarnota ingediend bij MER-Vlaanderen, maar de zaak ook geagendeerd op de jongste gemeenteraad. De meerderheidspartijen zijn ons daarbij gevolgd. Onze motie werd lichtjes geamendeerd, maar onze concrete standpunten werden daarbij behouden. Op één raadslid na keurde de hele gemeenteraad de motie goed.

De kennisgevingsnota kan u raadplegen via onderstaande link. Het kasteeldomein wordt in het tekstgedeelte (bewust?) onvermeld gelaten, maar de kaarten (vanaf blz 101, in het bijzonder de foto op blz 103) zijn duidelijk en eensluidend. Onze motie en de goedgekeurde tekst vindt u in de bijlagen.

http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4302.pdf

Vernieuwing is blij met deze goedkeuring en hoopt dat de Vlaamse overheid en de directie van De Lijn met dit standpunt rekening zullen houden en het domein onaangetast zullen laten.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

De motie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 oktober. Het verslag hiervan ontvingen we pas vorige week. Omwille van de vele andere nieuwsprioriteiten (terreurdreiging) hebben we even gewacht om dit nieuws naar buiten te brengen.

Verslag gemeenteraad 29 oktober:

37e zaak: Behoud van het kasteeldomein van Bever – aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Gelet op het voorstel van raadslid Bart LAEREMANS houdende goedkeuring van de volgende motie betreffende de mogelijke bedreiging van het kasteeldomein van Bever door de gebeurlijke aanleg van de geplande tramlijn Brussel-Willebroek:
De gemeenteraad van Grimbergen:

• benadrukt de belangrijke natuurwaarde van het kasteeldomein van Bever;
• vraagt de Vlaamse overheid om bij de gebeurlijke aanleg van de geplande tramlijn Brussel-Willebroek het kasteeldomein integraal te vrijwaren;
• stelt de Vlaamse overheid voor om een alternatief te zoeken waarbij bos- en parkzones gespaard worden en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande publieke gronden.

Overwegende dat de heer Bart LAEREMANS in zijn toelichting betreffend dit voorstel van motie het volgende aanhaalt:
De Vlaamse overheid heeft gemeend om het traject voor de geplande tramlijn Brussel-Willebroek op het grondgebied van Grimbergen drastisch te moeten wijzigen. In plaats van de A12 te blijven volgen via de middenberm, wordt ter hoogte van de grens met Wemmel en Grimbergen (Drijpikkel) plots de Boechoutlaan overgestoken, wat een bijzonder gevaarlijke situatie creëert voor de weggebruikers.
Vervolgens zou deze tramlijn dwars door de groene zoom van het kasteeldomein van Bever gaan, richting Parking C. Hierdoor dreigt dit waardevol parkgebied in zeer ernstige mate te worden aangetast. Heel opmerkelijk is dat dit in de kennisgevingsnota nergens met zoveel woorden gezegd wordt. We moeten dit afleiden uit de (eensluidende) plannen en foto’s.
Nergens wordt verwezen naar de belangrijke ecologische gevolgen van deze ingreep voor de fauna en flora van dit groengebied. Dit zal bovendien onvermijdelijk moeten leiden tot de onteigening van een aanzienlijk deel van dit privédomein, hetgeen belangrijke bijkomende kosten zal teweeg brengen.
Er zijn nochtans valabele alternatieven, waarbij natuur en privégronden gespaard worden.
Men kan op deze locatie de Boechoutlaan zélf bv. verleggen in de richting van de A12 en de
vrijgekomen ruimte als trambedding gebruiken, zodat er alvast langs de kant van het domein van Bever geen bomen moeten sneuvelen.
Een veel betere oplossing zou erin bestaan dat men de tramlijn langs de A12, komende vanuit Meise, 500 meter verder doortrekt en vlak voorbij de Ring ondergronds (en verderop bovengronds) doorsteekt richting Parking C. Dit traject gaat uitsluitend over publieke gronden. Overwegende dat de heer Bart LAEREMANS erkent dat de periode van terinzagelegging van de kennisgevingsnota betreffende het plan-MER Brabantnet – Segmenten Parking C en Strombeek/Koningslo inzake, gedurende dewelke nuttige inspraak mogelijk was voorbij is maar meent dat door de gemeenteraad toch nog een signaal kan worden gegeven;

Gelet op de beraadslaging die hierop volgt, waarin argumenten worden aangebracht voor en tegen het alsnog goedkeuren van een motie betreffende het traject van de tramlijn Brussel-Willebroek zoals dit naar voor komt uit de kennisgevingsnota betreffende het plan-MER Brabantnet – Segmenten Parking C en Strombeek/Koningslo;

Gelet op het verzoek van mevrouw Kirsten HOEFS, fractievoorzitter van CD&V, om de zitting te schorsen;

Gelet op het feit dat de voorzitter de zitting schorst om 22.29 uur en dat deze schorsing wordt opgeheven om 22.42 uur;

Overwegende dat volgend op deze schorsing door mevrouw Kirsten HOEFS, fractievoorzitter van CD&V, volgende motie ter stemming wordt gelegd:

De gemeenteraad van Grimbergen
• wijst erop dat het college van burgemeester en schepenen op 1 juni 2015 haar opmerkingen bij het ontwerp-MER heeft overgemaakt aan de bevoegde instanties;

• wenst te benadrukken dat de belangrijke natuurwaarde van het Kasteeldomein van Bever en de ruimere omgeving moet worden gevrijwaard;

• vraagt de Vlaamse overheid om bij de gebeurlijke aanleg van de geplande tramlijn Brussel-Willebroek het kasteeldomein en Beverbos te vrijwaren;

• stelt de Vlaamse overheid voor om een alternatief te zoeken waarbij bos- en parkzones gespaard worden en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande publieke gronden.

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx;

BESLIST: met 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen

Enig artikel.
Naar aanleiding van de kennisgevingsnota betreffende het plan-MER Brabantnet – Segmenten Parking C en Strombeek/Koningslo de volgende motie aan te nemen met betrekking tot het traject van de tramlijn Brussel-Willebroek:

De gemeenteraad van Grimbergen:

• wijst erop dat het college van burgemeester en schepenen op 1 juni 2015 haar opmerkingen bij het ontwerp-MER heeft overgemaakt aan de bevoegde instanties;
• wenst te benadrukken dat de belangrijke natuurwaarde van het Kasteeldomein van Bever en de ruimere omgeving moet worden gevrijwaard;
• vraagt de Vlaamse overheid om bij de gebeurlijke aanleg van de geplande tramlijn Brussel-Willebroek het kasteeldomein en Beverbos te vrijwaren;
• stelt de Vlaamse overheid voor om een alternatief te zoeken waarbij bos- en parkzones gespaard worden en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande publieke gronden.

Facebooktwitter