[EA] Stand van zaken m.b.t. het dossier van Parking C

Extra agendapunt gemeenteraad 24 oktober 2013

Op de gemeenteraadszitting van september werd een motie goedgekeurd waarin de Grimbergse partijen een gezamenlijk standpunt innamen over de problematiek van Parking C. Intussen is er een onderzoek lopende naar de haalbaarheid van een stadionproject. Eens deze studie bekend, is het belangrijk dat de informatie snel kenbaar wordt gemaakt. Er rijzen inmiddels nog heel wat vragen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de burgemeester en het schepencollege een antwoord verstrekken op de volgende vragen:

1. Op welke wijze werden het college van burgemeester en schepenen (CBS) of afzonderlijke leden van het college inmiddels nog betrokken bij het dossier? Bij welke overlegvergaderingen met de stad Brussel, het Brussels gewest en/of de Vlaamse overheid werd Grimbergen de voorbije weken betrokken?

Burgemeester: Er zijn recent geen contacten meer geweest.

2. Was er de voorbije weken contact met het gemeentebestuur van Anderlecht? Werden leden van het schepencollege reeds gecontacteerd of werden er gesprekken gevoerd met de gemeente Anderlecht of met voetbalclub Anderlecht? Acht het CBS de kans reëel dat de club zou wegtrekken uit Brussel en naar Grimbergen zou verhuizen?

Er waren geen contacten met gemeentebestuur of club.

3. Welke concrete mogelijkheden/oplossingen werden er bij het overleg van eind augustus besproken op vlak van veiligheid en ordehandhaving?

Er werd aan de politiediensten gevraagd om een rapport op te stellen over de ordehandhaving en de samenwerking tussen de korpsen, voor het geval er een stadion zou komen. Dit rapport werd inmiddels opgesteld.

4. Hoever staat het inmiddels met de haalbaarheidsstudie? Werd Grimbergen hierbij op enige wijze betrokken? Zo ja, hoe? Wat waren de vragen en wat was onze inbreng?

Grimbergen werd tot op heden helemaal niet betrokken bij deze studie.

(Onze commentaar: Dit is behoorlijk straf. De studie moet immers al tegen 31 oktober klaar zijn. Ze wordt opgesteld door de Voetbalbond, die dus in zekere zin rechter en partij is. De uitkomst van deze ‘studie’ ligt m.a.w. nu reeds vast.)

5. Welke instanties zijn aangewezen om de studie te evalueren? In welke mate zal Grimbergen bij deze evaluatie betrokken zijn? Hoe wordt verzekerd dat wij meteen over alle informatie zullen beschikken? Op welke wijze wordt verzekerd dat deze studie in alle objectiviteit en correctheid verloopt?

Hierop kan voorlopig geen antwoord gegeven worden. Geen zicht op de studie.

We hebben aan de burgemeester gevraagd om de studie zo snel mogelijk te bezorgen aan de raadsleden.

6. Weten we intussen al meer over de precieze desiderata van de initiatiefnemers? Wat is de gevraagde oppervlakte voor stadion en aanhorigheden? Wie zijn eigenlijk de initiatiefnemers?

Er werd geen verder nieuws ontvangen.

7. Werd reeds nagegaan waar de grote aardgasleiding van Fluxys zich precies bevindt op Parking C? Welke bouwvoorschriften gelden er in de nabijheid van deze leiding?

Er werd enkel bevestigd dat er een leiding ligt, maar de burgemeester kon geen verdere details verstrekken.

8. Hoever staat het met de oprichting van het overlegplatform? Waarom hebben wij hiervan nog geen concreet nieuws vernomen?

Hiermee wordt gewacht tot er duidelijkheid is over de haalbaarheidsstudie en de verdere procedure

Bart Laeremans

Facebooktwitter