[EA] RUP voor de nieuwe woonwijk aan de Westvaartdijk en over de opmaak van een Masterplan voor de ruimere omgeving van de wijk Borcht

Extra agendapunt gemeenteraad 23 januari 2014

Op 30 september stelde de Gecoro een omstandig advies op inzake het dossier van de ‘Ontwikkeling Vaartdijk Borgt’. Een groot terrein, voornamelijk samengesteld uit loodsen en oude bedrijfsgebouwen, is er in handen gekomen van een projectontwikkelaar, die dit terrein volledig wil herbestemmen als woonzone. Opmerkelijk is dat men volgens de eerste schetsen in extreme mate gebruik wil maken van de mogelijkheid van het ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’ om het aantal woonlagen op te trekken, zodat de meeste gebouwen vier verdiepingen zouden tellen en een hoofdgebouw zelfs vijf. In totaal zouden er zo’n 180 nieuwe woningen komen.

Het is goed dat dit dossier het debat over de ruimtelijke toekomst van de wijk Borcht kan openen. De bekommernis van de Gecoro dat de nieuwe wijk zou kunnen leiden tot een geïsoleerd project, dat los zou komen te staan van de bestaande woonwijk is zeer terecht. “De Borgt wordt dan symbool van de arme wijk, de nieuwe wijk van de rijke wijk.”

De Gecoro doet een aantal concrete suggesties om een betere ruimtelijke integratie te bewerkstelligen, onder meer via de realisatie van een plein, aanleunend aan de Van Engelgomstraat, een parking en de eventuele verhuis van de sporthal. Er wordt ook gepleit voor een grote variatie in de architectonische vormgeving, die aansluit op de bestaande architectuur van de wijk.

De Gecoro is er zich van bewust dat deze voorstellen de mogelijkheden van de projectontwikkelaar overstijgen en stelt daarom voor dat een Masterplan zou worden opgemaakt voor de ruimere omgeving. Wij vinden dit een bijzonder waardevol en dus sterk verdedigbaar voorstel. Op die manier kan voor deze oude woonwijk, waar het gemeenschaps-leven onder druk staat en waar slechts erg fragmentarisch gerenoveerd wordt, een ruimtelijke toekomstvisie worden opgesteld voor de lange termijn. De realisatie van de nieuw wijk kan dan het begin zijn van een doordachte en goed geplande renovatie van de oude.

Het is wenselijk dat dit belangrijke advies besproken wordt door de bevoegde gemeenteraadscommissie en dat de Gecoro-voorzitter dit daar nader zou komen toelichten. De plannen voor deze omgeving zouden immers best zo breed mogelijk gedragen worden en verdienen een ruim debat.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor:

– de bevoegde gemeenteraadscommissie ‘Infrastructuur en omgeving’ samen te roepen in het kader van de voorbereiding van het RUP voor de Westvaartdijk, in aanwezigheid van de Gecoro-voorzitter;

– het nieuwe RUP te kaderen in een Masterplan en een toekomstvisie op lange termijn voor de hele woonwijk van de Borcht.

Bart Laeremans

Facebooktwitter