[PM] Raadslid Karlijne Van Bree boekt belangrijke overwinning: Inkrimping Potaardepark vernietigd door Raad van State! Vlaamse regering en Muyters bijten in het zand

Vorige week ontvingen we de langverwachte uitspraak van de Raad van State over het Potaardedossier.
Zoals bekend, had het vorige Grimbergs gemeentebestuur zich met opeenvolgende bezwaarschriften krachtig verzet tegen een parkzone van 3 hectare op het Potaardeveld. De Vlaamse administratie had dit park voorgesteld op basis van het gemeentelijk structuurplan, waarin was beslist “om dit gebied in te richten als park. De randen van het park kunnen worden afgewerkt met gegroepeerde wooneenheden.”

Het voorstel van de Vlaamse administratie was billijk omdat er op die manier nog 2 tot 3 hectare zou overblijven voor woonzones. Wij brachten in het voorjaar van 2011 aan het licht dat de houding van het gemeentebestuur was geïnspireerd door belangenvermenging. De schepen van ruimtelijke ordening had zelf een grote lap grond liggen in deze zone en wilde kennelijk om deze reden een grotere bouwzone en een zo klein mogelijke parkzone. Wij legden hierop klacht neer bij de gouverneur. Deze stelde ons in het gelijk omwille van een “verboden belang” en schorste de opeenvolgende bezwaarschriften van het schepencollege. Het college trok de bezwaren in juli 2011 uit eerlijke schaamte in.

Toch had Vlaams minister Muyters (N-VA) zich bij de vastlegging van de definitieve bestemming voor het Potaardeveld nog steeds op deze (ingetrokken en dus onbestaande) bezwaren van het college gestoeld om de voorziene parkzone in te krimpen tot 1,5 hectare. Omdat Muyters zich duidelijk op valse gronden had gebaseerd en bijgevolg een onwettige beslissing had genomen, trok de lokale fractie van het Vlaams Belang naar de Raad van State. Dit gebeurde enerzijds met een procedure van fractievoorzitter Bart Laeremans (voornamelijk gebaseerd op de ongeldige bezwaarschriften van het college), anderzijds met een procedure van gemeenteraadslid Karlijne Van Bree, die toevallig in de IJsvogellaan een woning aan het bouwen was en daardoor bijkomende stedenbouwkundige argumenten kon uitspelen.

Op 3 augustus werd de beslissing van Muyters geschorst. De Raad van State baseerde zich voor zijn beslissing zowel op het feit dat de inkrimping van het park gefundeerd was op ingetrokken bezwaarschriften als op stedenbouwkundige argumenten, met name omdat niet duidelijk was afgebakend waar er een parkzone zou komen en waar een woonzone; dit zorgde voor rechtsonzekerheid bij de buurtbewoners.

In zijn definitief arrest van 5 juni beperkte de Raad van State zijn onderzoek tot de stedenbouwkundige argumenten van Karlijne Van Bree. Dit is niet ongebruikelijk: zodra één argument van één procespartij gegrond wordt bevonden, steekt de Raad van State doorgaans geen tijd meer in het onderzoek van de vele andere argumenten, omdat dit toch geen extra rechtsgevolgen teweeg brengt. Het eigenlijke resultaat is in ieder geval dat de belangenvermenging kordaat wordt afgestraft.

Het belangrijkste is natuurlijk dat de inrichting van het Potaardeveld van meet af aan moet herbeginnen en dat op die manier de weg wordt vrijgemaakt voor een volwaardig park van 3 hectare. Vanzelfsprekend zijn we niet weinig trots op hetgeen we hebben verwezenlijkt.

Door onze actie hebben we de Grimbergse politiek wakker geschut en hebben alle politieke partijen kleur moeten bekennen in het Potaardedossier. In het nieuwe bestuursakkoord van de huidige meerderheidspartijen staat hierover letterlijk geschreven: “Indien het veld tussen de Potaarde- en IJsvogellaan een nieuwe bestemming krijgt, moet er een park van 3 hectare opgelegd worden dat een groene corridor zal vormen tussen de Piereman en de Potaardekouter.”

Deze tekst is overduidelijk. Vermits de hele bestemmingsprocedure nu van nul moet herbeginnen, moet de gemeente in zijn adviezen aan de Vlaamse overheid van meet af aan duidelijk opteren voor een park van 3 hectare. Omdat wij nieuw gemarchandeer willen voorkomen, hebben we het dossier meteen op de agenda geplaatst van de komende gemeenteraad, zodat alle partijen nu verplicht zijn een standpunt in te nemen én zodat de nieuwe bestemmingsprocedure snel kan worden opgestart.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Facebooktwitter