Publieke inspraak plan-MER ‘Mobiliteitsvisie De Lijn 2020

vier tramverbindingen in Vlaams-Brabant: Boom – Brussel

Graag wilde ik enkele bedenkingen formuleren bij de diverse tracés voor de verbinding Boom-Brussel.

1. Behoud landelijk karakter Bever.

In enkele tracés stel ik vast dat de tramlijn het rustige, zeer landelijke gebied Bever (gehucht van Grimbergen, tussen Meise en Strombeek, buiten de Ring) zou doorkruisen. Dat is niet nodig en zeker niet gewenst. Ik zou ten zeerste willen aandringen dat de rust in dit gebied zou gehandhaafd worden.

2. Niet in alle tracés wordt Parking C van de Heizel voorzien als halteplaats. Dit is onbegrijpelijk, want Parking C is de ideale locatie om een overstap/kruispunt te voorzien voor de lijn Boom-Brussel en de lijn Jette-Tervuren. Men zou op Parking C dan kunnen uitbouwen tot een draaischijf van openbaar vervoer, waar ook voldoende parkeerruimte wordt gecreëerd voor pendelaars uit Vlaanderen, die dan kunnen overstappen op deze tramlijnen.

Daarom zou het wenselijk zijn dat er met Brussel afspraken worden gemaakt inzake de invulling van Parking C, een gebied van 27 hectare dat vandaag nog volledig eigendom is van de stad Brussel. Brussel zou een gedeelte kunnen behouden voor (gelaagde) parkeerruimte voor de Eeuwfeestpaleizen en activiteiten op de Heizel. De rest zou door het Vlaams gewest onteigend kunnen worden o.a. ten behoeve van pendelaars, die vanaf parking C de tram zouden nemen richting Zaventem of richting Brussel. Tegelijk zou het Vlaams gewest een aantal overheidsdiensten (in de eerste plaats De Lijn zelf, met een uitgebouwde stelplaats voor trams en bussen) kunnen realiseren op Parking C.

Op die manier wordt tegelijk vermeden dat Parking C zou misbruikt worden voor zaken die in Brussel zelf thuis horen, zoals een voetbalstadion of andere recreatieve doelstellingen. Vermits parking C integraal in Grimbergen ligt, horen daar geen Brusselse recreatieve toestanden thuis. De terreinen van de grote parking zouden integendeel beter aangewend worden om het Nederlandstalig karakter van Grimbergen te versterken, bijvoorbeeld via de realisatie van Vlaamse overheidsinstellingen op deze locatie.

3. Het zou onbegrijpelijk zijn dat Vlaamse overheidsmiddelen worden aangewend voor een nieuwe tramlijn tot aan Brussel Noord. Het Brusselse tramverkeer behoort tot de bevoegdheid en het takenpakket van het Brussels gewest. Vanaf de Heizel is er trouwens een behoorlijke metroverbinding en een goede tramverbinding naar de Brusselse stations. Het volstaat om een goede aansluiting te organiseren. De middelen die men van plan was te investeren in het traject Heizel/Brussel-Noord kan men dan eventueel voorzien voor het doortrekken van de geplande tramlijn vanuit het UZ Jette naar Zellik en zo verder naar Dilbeek.

4. Concreet stel ik voor dat de tramlijn na de halte van parking C ondergronds zou doorgetrokken worden onder de Eeuwfeestpaleizen naar het metrostation van de Heizel, waar er kan overgestapt worden op de metrolijn. Vandaar kan er dan een bocht gemaakt worden richting A12 naar de eindhalte van de tramlijn Esplanade-Churchill (die via Van Praet naar Brussel Noord gaat). Vandaar kan de tram dan terugkeren naar Parking C via de tramsporen op de Romeinsesteenweg (zie mijn opmerkingen inzake de tramlijn Jette-Tervuren). Men maakt dus als het ware een lus.

Op die manier zou men de uiteinden van twee belangrijke vervoerslijnen en vervoerstypes (de metrolijn en de tramlijn) met mekaar verbinden, waardoor een extra lijn tot aan het Noordstation volstrekt overbodig wordt.

Bart Laeremans
Senator
Gemeenteraadslid Grimbergen

Publieke inspraak plan-MER ‘Mobiliteitsvisie De Lijn 2020:
vier tramverbindingen in Vlaams-Brabant : Jette – Tervuren

Graag wilde ik enkele bedenkingen formuleren bij de diverse tracés voor de verbinding Jette-Tervuren.

1. Ik stel vast dat dit tracé geen halte heeft op parking C van de Heizel. Dit is onbegrijpelijk, want Parking C is de ideale locatie om een overstap/kruispunt te voorzien voor de lijn Jette-Tervuren met de lijn Boom-Brussel. Men zou op Parking C dan kunnen uitbouwen tot een draaischijf van openbaar vervoer, waar ook voldoende parkeerruimte wordt gecreëerd voor pendelaars uit Vlaanderen, die dan kunnen overstappen op deze tramlijnen.

Daarom zou het wenselijk zijn dat er met Brussel afspraken worden gemaakt inzake de invulling van Parking C, een gebied van 27 hectare dat vandaag nog volledig eigendom is van de stad Brussel. Brussel zou een gedeelte kunnen behouden voor (gelaagde) parkeerruimte voor de Eeuwfeestpaleizen en activiteiten op de Heizel. De rest zou door het Vlaams gewest onteigend kunnen worden o.a. ten behoeve van pendelaars, die vanaf parking C de tram zouden nemen richting Zaventem of richting Brussel. Tegelijk zou het Vlaams gewest een aantal overheidsdiensten (in de eerste plaats De Lijn zelf, met een uitgebouwde stelplaats voor trams en bussen) kunnen realiseren op Parking C.

Op die manier wordt tegelijk vermeden dat Parking C zou misbruikt worden voor zaken die in Brussel zelf thuis horen, zoals een voetbalstadion of andere recreatieve doelstellingen. Vermits parking C integraal in Grimbergen ligt, horen daar geen Brusselse recreatieve toestanden thuis. De terreinen van de grote parking zouden integendeel beter aangewend worden om het Nederlandstalig karakter van Grimbergen te versterken, bijvoorbeeld via de realisatie van Vlaamse overheidsinstellingen op deze locatie.

2. Concreet stel ik voor dat de tramlijn zou gaan van UZ Jette naar het eindpunt van de Metrolijn (station Koning Boudewijn). Vandaar zou men dan via de Magnolialaan naar Parking C kunnen gaan. Vervolgens kan men dan verder via de Romeinsesteenweg, met verknoping aan Esplanade en vervolgens verderdoor via de Romeinsesteenweg en de Sint-Annalaan richting Het Voor/Koningslo.

Het traject GN3 rondom Strombeek is absoluut ongewenst. De open ruimte tussen de Ring en de Grimbergsesteenweg wil Grimbergen immers maximaal vrijwaren. Het gaat hier om een gebied dat moet blijven fungeren als rust- en stiltegebied en dat slechts in beperkte mate bebouwd zal kunnen worden.

3. Inzake Vilvoorde is het onbegrijpelijk dat er geen alternatieven zijn gezocht voor het traject Rubensstraat/Vuurkruisenbrug/Stationlei. Dit is immers een erg filegevoelig traject dat vandaag rees extreem druk bereden wordt. Er is nochtans een alternatief. Boven het kanaal wordt immers een nieuwe voetgangersburg gepland, die de wandel- en fietsroute moet helpen realiseren tussen de Grimbergse basiliek en de Troostbasiliek in Vilvoorde, via het domein ‘Drie Fonteinen’. Men zou deze wandelbrug kunnen omvormen tot een wandel- en trambrug en voorbij de oversteek van het kanaal een groene vervoersas kunnen creëren richting station van Vilvoorde.

4. Machelen. Voorbij het station van Vilvoorde dient rekening te worden gehouden met de eventuele komst van het shoppingcentrum Uplace. Ondergetekende is geen voorstander van de komst van dit winkelcomplex. Indien de realisatie hiervan evenwel definitief wordt toegelaten, dan is het zonder meer noodzakelijk dat het complex verbonden wordt met de tramlijn en dat dus voor het traject van de Woluwelaan wordt gekozen.

Bart Laeremans
Senator
Gemeenteraadslid Grimbergen

Facebooktwitter