[PM] Vernieuwing in beroep tegen verkavelingstracé Beigemveld

De fractie ‘Vernieuwing’ heeft gisteren naar de provinciegouverneur een beroepsverzoekschrift verzonden tegen het tracé voor de verkaveling ‘Beigemveld’ aan de Kruipstraat te Grimbergen, dat meerderheid tegen oppositie werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 22 februari.

Tegen deze verkaveling en het RUP Beigemveld werden meer dan 400 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners die van oordeel zijn dat de nieuwe verkaveling (in een eerste fase 82 woningen en op termijn minstens 193) niet oordeelkundig wordt gepland en bovendien een veel te zware verkeersdruk legt op de omliggende straten.

Net zoals de overige fracties zijn wij voorstander van de omzetting van dit gebied (8,6 hectare) van woonuitbreidingsgebied naar woongebied, maar het is de manier waarop dit gebeurt, die absoluut niet door de beugel kan.

De gemeente had beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor deze zone, maar nog vóór het openbaar onderzoek hierover werd gestart, diende de firma MATEXI een verkavelingsaanvraag in die op vele vlakken haaks staat op dit RUP én op de gemeentelijke verordening inzake verkavelingen. Daarin staat dat zelfs bij een kleine verkaveling van 10 loten een aparte groenzone moet voorzien worden. Die verordening werd van kracht op 1 oktober, maar Matexi diende haar verkavelingsaanvraag in op 29 september met de duidelijke bedoeling om het RUP én de gemeentelijke verordening te omzeilen.

Hierdoor liepen er tussen 2 november en 1 december tegelijkertijd twee tegenstrijdige openbare onderzoeksprocedures, wat voor grote verwarring zorgde bij de buurtbewoners.

Een gemeentebestuur dat zichzelf en zijn bevolking respecteert, weigert in die omstandigheden zo’n verkavelingsaanvraag, maar in Grimbergen gebeurt dus het tegenovergestelde: het college treedt de eigen Grimbergse regelgeving met de voeten en bakt platte broodjes met de verkavelaar.

Tegelijk moeten we vaststellen dat het college de bezwaarschriften tegen RUP en verkaveling niet op een ernstige wijze onderzoekt en deze niet aanwendt om de plannen te verbeteren. De burgemeester, bevoegd voor ruimtelijke ordening, gaf tijdens de gemeenteraad uitdrukkelijk toe dat deze bezwaren enkel door de administratie worden gelezen en niet door de politici. De administratie krijgt dan de opdracht om deze bezwaren systematisch te weerleggen, zodat het openbaar onderzoek een pure formaliteit is en tot niets dient. De bezwaren van ondergetekende waren zelfs helemaal onder de mat geveegd, hoewel ze rechtstreeks aan de burgemeester waren bezorgd. Maar ook deze procedurefout (pas op het laatste nippertje rechtgezet) werd in de schoenen geschoven van de administratie.

Wij hadden in ons bezwaarschrift concrete voorstellen gedaan om het aantal woningen wat te verlagen, extra groenruimte te voorzien en de verkeerslast beter te spreiden, maar die voorstellen werden dus nooit op een ernstige wijze bekeken door het schepencollege.

Vernieuwing is ervan overtuigd dat er aan dit dossier zoveel onregelmatigheden zitten, dat de vernietiging onvermijdelijk is.

Bart Laeremans
Gemeenteraadslid

Bijlagen:
beroepsverzoekschrift dd.7 maart
bezwaarschrift verkaveling dd. 1 december
beslissing gemeenteraad

Facebooktwitter