[PM] Vernieuwing heeft veel begrip voor bekommernissen buurtbewoners Beigemveld: verkaveling moet geweigerd worden en RUP moet aangepast

Gisteren raakte bekend dat er in december ruim 400 bezwaarschriften werden ingediend tegen het verkavelingsplan en het RUP voor het Beigemveld. Ook de fractie Vernieuwing heeft bezwaarschriften ingediend. We hebben veel begrip voor de bekommernissen van de buurt inzake leefbaarheid en mobiliteit.

Het debat hierover is gestart tijdens de gemeenteraad van juni 2016. Het schepencollege liet zich opjagen door verkavelaar Matexi en steunde de aanvraag van een zogeheten Principieel Akkoord (PRIAK) bij de provincie. Dit was gekoppeld aan een verkavelingsplan van Matexi, dat veel te overladen was voor de buurt. Het kwam toen tot een merkwaardige stemming: enkel CD&V en Open VLD stemden voor het PRIAK. Groen stemde mee met oppositiepartijen Vernieuwing en N-VA tegen. De Sp.a onthield zich.

Dit leidde tot een staking van stemmen (14-14-2), waardoor het PRIAK verworpen werd. Zo’n negatieve stemming is wettelijk bindend, maar het provinciebestuur drukte dit PRIAK – tegen de wet in – tóch door. Wij hebben de kwestie toen meteen geagendeerd op de gemeenteraad van oktober 2016 en stelden daarbij voor om in beroep te gaan tegen de beslissing van de deputatie. De meerderheid (CD&V, VLD en Groen) ging daar niet op in: er zou door de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden uitgetekend met allerlei voorwaarden op vlak van groenvoorziening en mobiliteit.

Intussen werd dit RUP uitgewerkt, (unaniem) goedgekeurd door de gemeenteraad en ter inspraak van de bevolking voorgelegd via een openbaar onderzoek. In plaats van deze procedure af te wachten, vond Matexi het nodig om een eigen verkavelingsplan in te dienen, dat op verscheidene vlakken volledig haaks staat op dit RUP. Elke nuttige vierkante meter wordt volgebouwd en van een parkgebied is eigenlijk geen sprake. Winstmaximalisatie (bijna 24 woningen per hectare) is het enige wat telt. Hoewel er nog niets is goedgekeurd, wordt aan klanten al voorgesteld een perceel te selecteren.

Door de mateloze arrogantie van Matexi én de alertheid van de buurtbewoners is ook duidelijk geworden dat het RUP zelf zware mankementen vertoont en onvoldoende rekening houdt met de omgeving en met de draagkracht van het lokale weggennet. We hebben in ons bezwaarschrift inzake het RUP dan ook een reeks voorstellen gedaan inzake de vermindering van het aantal woningen en inzake een aanvaardbare mobiliteitsoplossing.

Tegelijk hebben we via een tweede bezwaarschrift de vele onaanvaardbare elementen uit de verkavelingsaanvraag opgelijst. Het is duidelijk dat dit verkavelingsvoorstel moet geweigerd worden én dat deze weigering zodanig moet onderbouwd worden dat ook de provinciale overheid de verkaveling moet afwijzen.

Dit dossier wordt komende maandag behandeld door de bevoegde gemeenteraadscommissie. Het schepencollege laat uitschijnen dat het wegentracé geagendeerd staat op de raadszitting van 22 februari. We zullen er alles aan doen om de meerderheidspartijen te overtuigen de geplande verkaveling alsook het tracé te weigeren.

Het gemeentebestuur moet respect eisen voor de eigen regelgeving én voor de buurtbewoners: eerst moet er een aanvaardbaar en realistisch RUP worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de terechte bekommernissen van de buurt en waar een duidelijke fasering wordt opgelegd. Op basis daarvan kan dan een nieuwe, conforme verkavelingsvergunning te worden aangevraagd.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Facebooktwitter