[PM] Negatief bouwadvies Eurostadion: essentiële sleutels nu in handen Vlaamse regering

Persbericht, 24 maart 2017

De Grimbergse fractie Vernieuwing heeft kennis genomen van het negatief advies van Ruimte Vlaanderen inzake het Eurostadion. Het Grimbergs schepencollege is nu verplicht dit advies te volgen en de bouwvergunning te weigeren.

Toch betreuren we dat het hier om een zeer beknopt advies gaat, waarbij voorbijgegaan wordt aan datgene waarvoor Ruimte Vlaanderen bevoegd is, met name de controle of de stadionplannen wel passen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan (GRUP) voor onze streek. Hierover wordt geen uitspraak gedaan, waardoor de deputatie van Vlaams-Brabant in beroep nog steeds een bouwvergunning kan verlenen. We hadden veel liever gezien dat de Vlaamse overheid definitief kleur had bekend inzake het GRUP, zodat het dossier voorgoed begraven was. Nu kan het provinciebestuur nog steeds alle kanten uit.

Vóór de deputatie een bouwvergunning kan afleveren, moeten evenwel nog twee belangrijke klippen worden genomen: de afschaffing van ‘buurtweg nr. 3’ en een samenwerkingsakkoord tussen Ghelamco en het Vlaams Gewest inzake mobiliteit en infrastructuur.

De afschaffing van de buurtweg wordt binnenkort behandeld door de deputatie. Er zijn heel veel argumenten om deze afschaffing te weigeren. Het verzoek daartoe werd (nipt) goedgekeurd door de Grimbergse gemeenteraad onder druk van verregaande financiële chantage vanwege Ghelamco. Bovendien was het gebaseerd op een onwettig vonnis, waarbij de rechter zwaar buiten zijn bevoegdheid was getreden. Hiertegen werd door verscheidene fracties, waaronder Vernieuwing, beroep ingesteld bij de gouverneur. Indien de deputatie de buurtweg toch zou afschaffen, dan zal hiertegen beroep worden ingesteld bij minister Schauvliege. De Vlaamse regering heeft hiermee een eerste belangrijke sleutel in handen.

Het bouwproject bevindt zich binnen de 30-meterzone van de Ring. Een bouwvergunning is dan enkel mogelijk indien er vooraf een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten met het Vlaams Gewest over alle noodzakelijke infrastructuurwerken, die bovendien betaald moeten worden door de bouwheer. Deze overeenkomst is er vandaag niet en minister van Mobiliteit Weyts heeft hier een tweede sleutel in handen.

Ten slotte is het Vlaams Gewest ook eigenaar van twee stukken grond die essentieel zijn om het stadionproject te kunnen realiseren. De verkoop van deze gronden aan Ghelamco is enkel mogelijk mits goedkeuring vanwege minister Weyts, zoals vorige week bevestigd in een debat in het Vlaams parlement.

Hiermee heeft de Vlaamse overheid drie essentiële sleutels in handen waarmee de Brusselse plannen kunnen worden tegengehouden. Aangezien het project ruimtelijk totaal niet past op Parking C en bovendien zal leiden tot een onoverzienbaar verkeersinfarct op de belangrijkste slagader van het land, hopen we dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt en de megalomane plannen verijdelt.

Bart Laeremans Fractievoorzitter Vernieuwing (0476 46 98 85)

Bijlage:
advies Ruimte Vlaanderen
klacht gouverneur inzake buurtweg

Facebooktwitter