[PM] Grote erkentelijkheid voor uiterst moedig gebaar van Luk Raekelboom

Persbericht, 9 november 2018

De fractieleden van Vernieuwing nemen met nederigheid en grote erkentelijkheid kennis van de beslissing van medeverkozene Luk Raekelboom om vanaf januari als onafhankelijke te gaan zetelen.

Door zijn zeer opmerkelijk gebaar wordt de coalitie van Vernieuwing met N-VA en Open VLD werkelijkheid.

Het blijft voor ons een absurd, onwezenlijk en ongezien verhaal dat de moederpartij van een coalitiepartner zomaar oplegt dat een van onze verkozenen onze fractie moet verlaten.

Via deze weg wijzen we er nogmaals op dat Luk Raekelboom in 2012 reeds was verkozen voor onze partij en sindsdien zich altijd correct van zijn taak heeft gekweten als mandataris.

In de voorbije zes jaar heeft hij zijn mandaat als gemeenteraadslid op geen enkel moment aangewend voor nationale partijpolitieke doeleinden. Nooit heeft hij ons een politieke agenda proberen op te dringen.

In de aanloop naar de voorbije campagne heb ik aan Luk uitdrukkelijk gevraagd om niet tegelijk op de provincieraadslijst te gaan staan, zodat aan het ongebonden karakter van Vernieuwing niet kon getwijfeld worden. Hij ondertekende daarnaast met overtuiging, net zoals al onze andere kandidaten, onze beginselverklaring met daarin onder meer volgende bepaling: “Vernieuwing is een onafhankelijke Grimbergse ledenvereniging, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging. Vernieuwing bepaalt volledig autonoom haar politieke lijn en is aan niemand schatplichtig.”

Al wie dat wenst, kan via onze webstek www.vernieuwing.org kennis nemen van ons programma en van onze folders. Hij of zij zal kunnen vaststellen dat wij ons ver houden van de nationale partijpolitiek, al is natuurlijk duidelijk dat wij een Vlaamsvoelende beweging zijn, die opkomt voor het behoud van het eigen en landelijk karakter van Grimbergen.

Al voor de tweede maal op rij zijn wij erin geslaagd hiermee een positief, opbouwend én succesrijk verhaal te schrijven.

Zoals de statutaire commissie van Open VLD heeft bekend gemaakt, hadden wij ons voorafgaandelijk geëngageerd dat niemand van onze lijst zich tegelijk zou profileren als Vlaams Belanger. Dit was zo afgesproken nadat we hadden gesignaleerd dat Luk Raekelboom, werknemer van de partij, opnieuw en als vijfde kandidaat op onze lijst zou staan.

We zijn van oordeel dat zowel Vernieuwing als Luk Raekelboom zich nauwgezet aan deze afspraak hebben gehouden. Luk heeft zich tijdens de campagne uitsluitend toegelegd op de lokale verkiezingen en was een van onze hardst werkende militanten. Hij deed zijn werk (lay-out, filmpjes, digitale nieuwsbrieven klaarmaken, plakken, bussen,…) voor alle duidelijkheid buiten de kantooruren, heel vaak ’s nachts.

Het enige wat Luk in feite nog verweten kon worden, was dat hij nog bij de contactpersonen stond op een regionale webstek, met zijn functies in het regionaal en lokaal bestuur van Vlaams Belang. Dit luik op de webstek was al drie jaar niet meer veranderd. Het ging om functies (regionaal ondervoorzitter, kantonnaal secretaris) met een intern karakter, die samenhingen met zijn job.

Samen met zijn job als bediende op het nationaal secretariaat werd dit door de statutaire commissie aangegrepen om te stellen dat Luk zich partijpolitiek had geprofileerd en dat de afspraken geschonden waren. Een heel vreemde redenering want tijdens de campagne had niemand hieraan enige publiciteit gegeven noch was er enige opmerking over gemaakt.

Luk had bovendien aan de statutaire commissie laten weten dat hij ontslag had genomen uit zijn regionale functies, maar blijkbaar was dit absoluut onvoldoende.

Wij blijven erbij dat het hier gaat om een zeer oneigenlijke en absurde interpretatie gaat van het zogeheten ‘Cordon Sanitaire’.

Luk werd immers verkozen op een zuiver lokale lijst, met een zuiver Grimbergs programma, die bovendien op geen enkele wijze gesponsord werd vanuit partijhoek. Door in deze omstandigheden zulke verregaande eisen te stellen, maakt de statutaire commissie van het Cordon Sanitaire meer dan ooit een irrationeel en ongeloofwaardig verhaal.

De beslissing van de statutaire commissie wordt door onze fractieleden vooral aangevoeld als een grove, verregaande onrechtvaardigheid. Het is duidelijk dat Luk Raekelboom moet dienen als een soort zondenbok, waardoor Open VLD de indruk kan geven dat men witter dan wit wast. Maar de statutaire commissie gaat geheel voorbij aan het menselijke drama dat hier wordt veroorzaakt. Want zonder dat iemand van de gemeenteraad dat heeft gewild, moet Luk nu als een zwart schaap op zoektocht naar een positie tussen meerderheid en oppositie in. Plaats je maar even in zijn situatie!

Het getuigt van grote klasse dat hij toch deze keuze heeft gemaakt en vrijwillig een heel moeilijke rol op zich neemt.

Maar er is één ding dat niemand ons ooit zal kunnen afnemen: de intense vriendschapsband tussen de ploeg van Vernieuwing en Luk zal niet verdwijnen, net zomin als onze grote dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet en zijn uiterst moedig gebaar van zelfopoffering.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

PS: We werpen geen steen naar de lokale verkozenen van Open VLD, die deze toestand geenszins gewild hebben.

Facebooktwitter