[PM] Grimbergse oppositie vraagt stillegging asfaltcentrale

Verschillende wijken rond de asfalt- en betoncentrale Viabuild werden in de afgelopen maanden getroffen door zware geuroverlast. “Omwonenden hebben dan zwaar te lijden onder doordringende asfaltgeur” getuigt Jean-Paul Windelen (gemeenteraadslid N-VA) die op 500 meter van de centrale woont.

Aan de hand van de windrichting en de rookpluimen kon vastgesteld worden dat de asfaltcentrale aan de bron van deze milieuvervuiling lag. Er werden vorig jaar reeds onrustwekkende verhoogde PAK concentraties (poly-aromatische koolwaterstoffen) gemeten samen met hoge concentraties aan kankerverwekkende bestanddelen zoals benzeen, tolueen en benzo(a)pyreen. Ondertussen werd duidelijk dat de asfaltcentrale niet voldoet aan meerdere voorschriften uit de huidige milieuvergunning. Bovendien stelt de centrale enkel maatregelen voor die de symptomen bestrijden.

“Het is echter een algemeen aanvaard basisprincipe om milieuvervuiling en emissies aan de bron aan te pakken” verduidelijkt Eric Nagels van partij Vernieuwing.

Viabuild heeft reeds een procedure opgestart om de huidige vergunning te vervangen door een vergunning die hen beter past. Namelijk een vergunning waarbij ze 50% tot 80% recyclage mogen draaien in plaats van de huidige 30%. Dergelijke minder strenge vergunning zal met zekerheid nog voor veel meer overlast zorgen.

Uit voorzorg voor de gezondheid van de Grimbergse bevolking drong de gezamenlijke oppositie op de gemeenteraad van 24 maart aan op een consensusdocument. In dit document werd beslist om metingen op te starten om de situatie in de asfaltcentrale en de ruime omgeving continu te monitoren. Daarenboven werd Viabuild aangespoord om de oorzaak aan te pakken en niet enkel de gevolgen.

“Het unaniem standpunt vanuit de Grimbergse gemeenteraad sluit af met de aanvraag van een milieustakingsvordering indien opnieuw sprake zou zijn van geurhinder met een correlatie naar de asfaltcentrale”, vult gemeenteraadslid Gerlant van Berlaer van sp.a aan.

Op 22 april laatstleden werd door de milieu-inspectie opnieuw geurhinder vastgesteld waarvan de correlatie met de asfaltcentrale werd aangetoond. Daarop zetten de Grimbergse oppositieleden van N-VA, Vernieuwing en sp.a op de gemeenteraad van 28 april het college en de betrokken schepen sterk onder druk om de afgesproken stakingsvordering in te stellen. Zo niet, zullen zij op korte termijn een extra gemeenteraad samenroepen om bijkomende maatregelen te bedingen.

Contactpersonen:
Jean-Paul Windelen
GSM: 0478/78.35.35

Gerlant van Berlaer
GSM: 0476/284242

Eric Nagels
GSM: 0477/367242

Facebooktwitter