[PM] Eurostadion: bal ligt nu in kamp Vlaamse regering

Persbericht, 21 februari 2017

Grimbergs college was de enige logische en correcte optie

De lokale partij ‘Vernieuwing’ drukt haar tevredenheid uit met de duidelijke stellingname van het Grimbergs gemeentebestuur inzake het Eurostadion. Het volgehouden oppositiewerk en onze massieve campagne om geargumenteerde bezwaren in te dienen (zie bijlage), hebben daarbij duidelijk hun vruchten afgeworpen.

Het standpunt dat gisteren werd ingenomen, was de enige logische en correcte optie die spoort met het algemeen belang. Vernieuwing benadrukt dat de Grimbergse meerderheidspartijen jarenlang een erg dubbelzinnige houding hebben aangenomen in dit dossier. Men wekte met enkele vage moties de indruk dat men kritisch stond, maar tegelijk ging men ervan uit dat het stadion onvermijdelijk was en dat de voetbaltempel een belangrijke meerwaarde zou betekenen voor de gemeente. We verwijzen hierbij onder meer naar het onfrisse dossier van de buurtweg en de initiële reacties van het schepencollege na de eenzijdige oekaze van het Brussels Gewest:

-“De realisatie van een nieuwe voetbaltempel op Parking C, is niet noodzakelijk in tegenstrijd met de verwachtingen van Grimbergen.” (Persbericht college dd. 27 mei 2013)

-“Het is duidelijk dat Grimbergen een kleine speler in dit dossier is. We zullen alle pistes onderzoeken om, binnen het wettelijke kader, de hoogst mogelijke taksen te kunnen heffen op activiteiten gaande van parkeren tot vermakelijkheden.” (Standpunt schepencollege na gemeenteraad juni 2013)

Nochtans was meteen duidelijk dat het Eurostadion onmogelijk kon passen binnen de heldere en dwingende bepalingen van het GRUP. Onze fractie was de enige die dat van in het begin onophoudelijk heeft benadrukt. Indien het gemeentebestuur dit haast evidente standpunt van meet af aan had ingenomen en zich naar Wemmels voorbeeld minder gedwee had opgesteld t.o.v. de Brusselse arrogantie, dan was het dossier vandaag wellicht allang van de baan geweest.

De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse regering. Die heeft in het verleden heel veel kansen gemist om zijn eigen regelgeving te doen naleven. De Vlaamse excellenties waren lange tijd zodanig verblind door de glitter en de glamour van dit megalomaan project, dat ze niet zagen hoe schadelijk de plannen waren voor het Nederlandstalig karakter van onze streek en hoe nefast voor de mobiliteit op een (vandaag reeds) dichtgeslibte noorderring.

De Vlaamse regering kan de signalen van de jongste weken onmogelijk negeren:
-het project heeft geen steun meer van de nationale Voetbalbond;
-ook RSC Anderlecht vindt de plannen veel te grootschalig, te veel gericht op kantoren;
-meer dan duizend Vlamingen hebben een eigen beargumenteerd bezwaar ingediend;
-ook Grimbergen benadrukt nu de strijdigheid met de Vlaamse regelgeving;

We roepen de Vlaamse regering op om spoedig met een ondubbelzinnig afwijzend standpunt respect af te dwingen voor de duidelijke normen van het GRUP. Dan kan er eindelijk een streep getrokken worden onder de hallucinante dromen van een paar zelfingenomen Brusselse navelstaarders.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Facebooktwitter