[EA] Onderwijsinfrastructuur in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 25 april 2013

Onlangs werden aan een aantal gemeenten, waaronder onze buurgemeenten Vilvoorde en Asse, extra subsidies toegekend voor de realisatie van bijkomende klaslokalen. Aan Grimbergen werden geen subsidies toegekend, tot verbazing van het schepencollege. Blijkbaar zijn de noden in die andere gemeenten groter of slaagden deze gemeenten er beter in hun noden tot uiting te brengen.

Deze verbazing kwam onder meer tot uiting in het schrijven van de burgemeester aan de Vlaamse regering dd. 7 februari, waarin een overzicht werd gegeven van de capaciteitsproblemen in de basisschool ’t Mierken in Beigem en in drie vrije scholen. Blijkbaar zijn die problemen voor de Vlaamse regering nog niet ernstig genoeg. Vreemd is ook dat er enkel subsidies zouden worden toegekend indien verzekerd wordt dat op 1 september van het volgende schooljaar deze capaciteit daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn. Dit is helemaal geen sinecure en zo’n verwachting druist in tegen de noodzaak om duurzaam te bouwen.

Opmerkelijk is ook dat de Vlaamse regering zich baseert op de achterhaalde bevolkingsprognoses van haar eigen studiedienst. Deze prognoses zijn aantoonbaar onjuist, vermits zij uitgaan van een veel tragere bevolkingsgroei dan de groei die we de voorbije jaren gekend hebben. Zo gaat men uit van een groei van Halle-Vilvoorde van 17.000 inwoners tussen 2013 en 2030 of + 1000 per jaar, terwijl de bevolking de voorbije jaren 4 tot 5 keer sneller toenam.

De burgemeester vroeg de schoolhoofden op 7 februari om een accurate stand van zaken te bezorgen inzake leerlingenaantallen, lopende projecten, gerealiseerde en beschikbare capaciteit om de minister juist te kunnen informeren. Bedoeling is om de noden tegen 1 september goed te kunnen weergeven. Een overzicht daarvan vonden we nog niet terug in het dossier.

Vreemd is in ieder geval dat we in de documenten niets terugvonden over de capaciteitsproblemen in de Borgt en evenmin iets over de timing voor de capaciteitsuitbreiding in Strombeek-Bever. Wel wordt de specifieke nood aan extra ruimte in Strombeek onderkend.

Een en ander vraagt vanzelfsprekend om verduidelijking.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege aan de gemeenteraad een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

1. Wat waren de resultaten van de tellingen in de gemeentescholen op 1 februari? Zijn er opmerkelijke tendensen of verschillen vergeleken met de vorige jaren?

Cijfers: zie onderstaand document. Kleuters, lagere scholen, totaal.

1304Leerlingen

In totaal steeg het aantal leerlingen in Grimbergen het afgelopen jaar met 141 leerlingen. Sterkste stijgers waren Sint-Jozef in Strombeek (+ 43), gemeenteschool Beigem (+26) en gemeenschool Humbeek (+ 20). Vergeleken met 2006 steeg het aantal leerlingen in het basisonderwijs met precies 600 (van 2559 naar 3159), of een stijging met 23%.

2. Hoever staat het met de nieuwe inschrijvingen? Vorig jaar werden er door de Grimbergse scholen in totaal een 100-tal kinderen geweigerd. Hoeveel kinderen werden er intussen al geweigerd of staan er intussen al op een wachtlijst? Hoeveel aanvragen kunnen er de komende maanden, gelet op de ervaring van de vorige jaren, nog verwacht worden? Op welke wijze zal er voor gezorgd worden dat alle Grimbergse kinderen kunnen opgevangen worden?

Tot op heden kwamen er in een drietal scholen al kinderen op een wachtlijst te staan omdat de klassen vol zitten. De officiële inschrijvingsperiode is nu afgelopen, maar uiteraard zullen er de komende maanden nog heel wat aanvragen zijn. De cijfers zijn dus nog helemaal niet definitief.

3. Kan u meedelen welke capaciteitsproblemen er verwacht worden in de Grimbergse scholen voor 1 september 2013 op basis van de nieuwe gegevens van de schooldirecties? Wat kan er hierover in de opvolgingsnota aan de minister worden meegedeeld? Tegen wanneer zal deze nota klaar zijn?

De situatie is nog niet echt duidelijk. In de gemeentescholen werd vorig jaar een capaciteitsbeperking ingevoerd en in enkele vrije scholen bestond die al. Daardoor zal geen enkele school explosief toenemen, maar er zijn dus wel wachtlijsten. Het is duidelijk dat de vrije school van Strombeek het tekort aan plaats in de gemeenteschool opvangt. In deze school werd ook extra ruimte gecreëerd.

4. Kan u meedelen hoeveel bijkomende klassen er in de gemeenteschool van Humbeek nog kunnen ingeschakeld worden? Klopt het dat enkel nog de klas van de muziekacademie voorhanden is om omgevormd te worden? Volstaat dit als reservecapaciteit?

Het klopt dat in deze school enkel nog de muziekklas voorhanden is. Andere uitbreidingscapaciteit is er niet.

5. Kan u meedelen hoe het capaciteitsprobleem in de Borgt zal worden aangepakt nu er een kleine klas vertrekt en de volgende klassen beduidend talrijker zijn?

Er komt gedurende vijf jaar een containerklas en gedurende kortere tijd een tweede container. Met Vernieuwing vinden we containerklassen absoluut geen duurzame en gezonde oplossing. Concreet stellen we voor dat de drie (zeer oude) kleuterklassen op de binnenplaats zouden vervangen worden door een nieuwbouw in twee verdiepingen, zodat er ruimte komt voor twee extra klassen en een polyvalent lokaal. Hierdoor zou er geen ruimte worden ingenomen van de speelplaats, wat met containerklassen uiteraard wel zal gebeuren.

6. Kan u meedelen welk tijdspad u wil bewandelen in Strombeek? Tegen wanneer hoopt u de uitbreiding van de nieuwe school vergund te krijgen en tegen wanneer gerealiseerd? Gaat het wel degelijk om een dubbele school die u wil realiseren?

Dit kadert in het Masterplan, waar nog keuzes moeten gemaakt worden. Voorlopig zou een naburig gebouw aan de gemeenteschool worden aangekocht. Het is inderdaad de bedoeling dat de gemeenteschool van Strombeek een ‘dubbele school’ wordt en dat ze dus iedere klas ontdubbeld wordt (vandaag zijn ongeveer de helft van de klassen ontdubbeld).

7. Kan u meedelen hoe de nieuwbouw in Beigem zo kan gerealiseerd worden dat deze maximaal kan gesubsidieerd worden? Moet die inderdaad gerealiseerd zijn in september 2014 om in aanmerking te komen voor subsidies in 2014? Hoe rijmt u dat met een duurzame en visueel aantrekkelijke school? Werd dit probleem tijdens het overleg met het departement aangekaart?

Daar wordt aan gewerkt. Het is inderdaad zou dat de nieuwbouw er moet staan tegen september 2014. Er zijn verschillende mogelijkheden om snel te kunnen werken, zoals houtskeletbouw.

Intussen namen we ook kennis van de nieuwe cijfers over het aantal anderstalige leerlingen in onze gemeente (cijfers 2012 Ministerie van Onderwijs) en maakten we de vergelijking met de vorige jaren. Er moet op gewezen worden dat deze cijfers nog erg minimalistisch zijn, want nogal wat ouders geven bewust niet aan dat er thuis een andere taal wordt gesproken.

Tussen 2008 en 2012 steeg het aantal anderstalige leerlingen in de Grimbergse basisscholen van 566 op 2748 naar 831 op 3014. Dit is een stijging van maar liefst 7 procent (van 20,6 naar 27,6 procent) op amper 4 jaar tijd. In de beide Strombeekse scholen werd intussen de kaap van 50 procent anderstalige kinderen gerond (in sommige kleuterklassen liggen de percentages nog veel hoger). Meest opmerkelijke stijgers zijn de lagere school van de Borgt (+ 18% in vier jaar) en de gemeenschool van Strombeek (+22%).

Bart Laeremans

Facebooktwitter