Omtrent het recyclagepark van Strombeek-Bever

Vernieuwing krijgt op sociale media het verwijt dat we ingaan tegen ons verkiezingsprogramma, nu wordt vastgesteld dat het recyclagepark van Strombeek niet kan gehandhaafd worden.

Dat is behoorlijk kort door de bocht.

We hadden in ons programma gepleit voor een betere locatie voor de scouts en de kunstenateliers van het Cultuurcentrum, waardoor er voor het (veel te krappe) containerpark van Strombeek-Bever meer ruimte zou vrijkomen. Deze betere locatie voor de scouts en de ateliers werd helaas niet gevonden. Anderzijds was het voor ons ook geen optie dat het containerpark opnieuw zou uitbreiden ten koste van de jeugdbeweging of de ateliers en nog minder dat we de Strombekenaren naar Wemmel zouden sturen.

In februari 2016 werd door de gemeenteraad principieel beslist om de uitbating van de containerparken over te dragen aan intercommunale Haviland (later omgevormd naar Intradura). Wij hebben deze beslissing met onze fractie niet mee gesteund. Wel gaf ze aan dat een eigen uitbating van containerparken door de gemeente stilaan problematisch werd. Afvalbeleid houdt meer en meer in dat je stevig moet kunnen onderhandelen met de grote afvalverwerkers; met een groep van gemeenten in een intercommunale sta je dan sterker.

Hoe dan ook was deze beslissing door de toenmalige schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid (Eddie Boelens van Groen) onvoldoende voorbereid. Er lag helemaal geen uitgewerkt plan klaar voor deze overdracht. De jaren nadien is men in onderhandelingen blijven steken en werd geen uitvoering gegeven aan deze beslissing. Er was bovendien op het gemeentehuis geen ernstig dossier voorhanden.

De heer Boelens beweert nu dat er na de overheveling naar Intradura in Strombeek een kleinschalig recyclagepark zou blijven bestaan, zonder weegbruggen, waar mensen met kleinere volumes terecht zouden kunnen. Hij neemt zijn wensen voor werkelijkheid: Intradura zou hiermee nooit akkoord zijn gegaan, vermits zij, net zoals alle intercommunales, alle inwoners op dezelfde manier wil behandelen.

Wij hebben met het college vanaf halfweg 2019 contact gezocht met Intradura en daaruit bleek een heel duidelijke voorkeur: vermits het recyclagepark van Strombeek-Bever veel te klein is naar de huidige normen en er geen ruimte is voor weegbruggen, stelde men voor dit park te sluiten. Aangezien gemeenten ernaar moeten streven dat 90% van hun inwoners een recyclagepark kunnen vinden binnen een afstand van 5 kilometer van hun woonst, werd door Intradura voorgesteld dat de Strombekenaren terecht zouden kunnen in Wemmel, dat eveneens bij Intradura aangesloten is. Voor ons (en het hele college) was dat geen optie. Wemmel ligt voor de meeste Strombekenaren echt wel te ver, zeker wanneer we rekening houden met de gebruikelijke drukte op de Ring en de Romeinsesteenweg. Ook een mogelijk alternatief, waarbij het containerpark fors zou worden uitgebreid op de huidige locatie, zodat er amper nog ruimte zou overblijven voor de jeugdbeweging en de ateliers, was voor het college niet aanvaardbaar.

Dit was de aanleiding voor het college om gesprekken aan te knopen met de intercommunale Incovo, waarbij onder meer de buurgemeenten Vilvoorde en Meise zijn aangesloten.Ook Incovo liet verstaan dat het niet mogelijk was om een hedendaags en duurzaam recyclagepark uit te baten op de beperkte ruimte in Strombeek-Bever. Maar zij stelden voor dat het goed uitgeruste recyclagepark van Het Voor (Koningslo) zou opengesteld voor de Strombekenaren. Dat park ligt op amper 1,2 kilometer verwijderd van de huidige locatie, wat een aanvaardbare afstand is, zonder filedrukte. Op dit park zouden onze inwoners terecht kunnen met alle afvalfracties, wat vandaag in Strombeek aan de Piereman niet het geval is. Dat vonden we in ieder geval een veel beter alternatief dan Wemmel. Bovendien zouden we bij de keuze voor Incovo beroep mogen doen op hun uitgebreide dienstenpakket inzake de aanpak van de sluikstortproblematiek. Incovo voert op dit vlak een intensief, professioneel én succesvol beleid, terwijl deze problematiek bij Intradura amper aan bod komt. Ook voor een sluikstortbeleid is het beter de krachten met andere gemeenten te bundelen.

Onze gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan Intradura voor ‘Preventie en veiligheid’. De partij Groen beweert nu dat we hiermee dubbel betalen, maar dat is onzin: dit beleidsonderdeel van de intercommunale beperkt zich tot sensibilisering en kleinschalige zwerfvuilacties, wat volkomen los staat van een effectief sluikstortbeleid.

De toetreding tot Incovo zal pas ten vroegste uitwerking hebben vanaf 1 juli. Intussen verandert er dus voor de inwoners niets. Zal het binnenbrengen van bepaalde fracties, zoals gras, betalend worden? Onvermijdelijk. Maar dat zou bij Intradura ook het geval geweest zijn. De kosten voor de verwerking van grasafval gaan immers in stijgende lijn.

Duidelijk is dat men dit dossier tijdens de vorige bestuursperiode bewust of onbewust heeft laten liggen. Merkwaardig is dat uitgerekend diegene die daarvoor verantwoordelijk is, vandaag het luidste roept.

Wij denken dat de Strombekenaren beter af zijn met een professioneel en duurzaam recyclagepark, ook al ligt het net over de grens met Vilvoorde.

Facebooktwitter