Motie i.v.m. “De initiatieven van de Brusselse gewestministers over Parking C”

Extra agendapunt gemeenteraad 27 augustus 2008

De voorbije maanden werkten de Brusselse gewestministers Picqué en Vanhengel zich in het nieuws met uitgebreide verklaringen over de inplanting van een groot nationaal voetbalstadion (50.000 zitplaatsen) op de zogenaamde Parking C van de Heizel. Dit stadion zou tegelijk fungeren als locatie voor massaspektakels en zou de thuisbasis worden van voetbalclub Anderlecht. Deze nationale voetbalploeg zou m.a.w. verhuizen naar onze gemeente.

Vreemd genoeg werd ons gemeentebestuur op geen enkel moment bij dit belangwekkende dossier betrokken.

Ondanks het feit dat Premier Leterme aan de spoorwegdirectie tegen eind augustus uitleg vroeg over het alternatief van Schaarbeek-Vorming, schakelde het Brussels gewest begin deze maand in tweede versnelling, met de aankondiging van de oprichting begin september van een “Task Force” voor de bouw van een multifunctioneel stadion “Brussels Arena” op parking C. Tegelijk vraagt het Brussels Gewest de Vlaamse Regering om betrokken te worden bij de ontwikkeling van het “Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel”. Alles lijkt dus te gebeuren boven de hoofden van de Grimbergenaars heen.

Bovendien is duidelijk dat de optie voor de Heizel genomen wordt omwille van puur commerciële belangen. De bouw van een voetbalstadion annex winkelcentrum zou sneller verlopen aan de Heizel dan op Schaarbeek-vorming, want op deze plaats moeten nog gronden gesaneerd worden. En men men wil dit shoppingcentrum absoluut geopend zien vóór of samen met het nieuwe winkelcentrum van Uplace in Machelen. PS-minister Picqué verklaarde hierover aan Belga: “Het Brussels gewest kan enkel zo een voorsprong nemen op het Vlaamse gewest. We worden geconfronteerd met intergewestelijke concurrentie. Snelheid is dus erg belangrijk. We moeten kijken waar de procedures het kortste zijn.” (Persagentschap Belga, 22 mei) Nochtans bevestigde de Brusselse minister-president ook nadien nog in het Brussels parlement dat Schaarbeek-Vorming op stedenbouwkundig vlak de beste locatie is.

Het kan niet zijn dat Grimbergen misbruikt wordt voor Brusselse commerciële belangen in een concurrentiestrijd met het Vlaams gewest.

Ook om vele andere redenen is een inplanting van dit megastadion in onze gemeente niet gewenst. Een doorgedreven exploitatie van een voetbal- en spektakeltempel zal de leefbaarheid van Strombeek-Bever ten zeerste in het gedrang brengen. In de eerste plaats zal onze gemeente en zelfs de hele streek bij grote manifestaties getroffen worden door een regelrecht verkeersinfarct. Daarnaast is er de problematiek van de voetbalrellen en de ordehandhaving die op onze gemeente wordt afgewenteld. De overconcentratie van activiteiten op de Heizel zal bovendien zorgen voor een nog veel grotere druk op de woningmarkt in Grimbergen.

Tenslotte zou het volkomen nefast zijn om een tweetalige club te laten verhuizen naar onze Vlaamse gemeente. Het zou absurd zijn dat er voor een gerenommeerde club als Anderlecht geen plaats meer zou zijn in Brussel.

Voorstel van motie:

De gemeenteraad van Grimbergen

– is ten zeerste verbolgen dat Brusselse politici allerlei plannen uitwerken en naar buiten brengen over Parking C zonder het minste overleg met ons gemeentebestuur;

– herbevestigt zijn motie van 28 februari 2008 dat een project op de site van parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen;

– stelt dat een nieuwe spektakeltempel annex winkelcentrum hoe dan ook thuishoort binnen de grenzen van Brussel-19 en niet erbuiten, a fortiori wanneer deze tempel de thuisbasis wordt van een grote Brusselse voetbalclub;

– stelt dat voor de realisatie van dit soort projecten enkel stedenbouwkundige argumenten mogen spelen; dat zoiets nooit mag kaderen in een commerciële opbodpolitiek tussen de gewesten;

– vraagt de Federale, Vlaamse en Brusselse regering dat er een ernstige en objectieve studie zou komen van alle alternatieven, in de eerste plaats van Schaarbeek-vorming;

– vraagt dat de betrokken instanties elke overhaasting en profileringsdrang in dit dossier laten varen; vraagt dat de twee gemeenschappen, de Federale overheid en het Brussels gewest onderling klaarheid zouden scheppen over de wensen, ambities en mogelijkheden inzake het wereldkampioenschap voetbal in 2018, ook op financieel vlak.

Karlijne Van Bree
Gemeenteraadslid


 

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Karlijne Van Bree i.v.m. in verband met de initiatieven van de Brusselse gewestministers over Parking C.
De gemeenteraad herbevestigt de motie die reeds aanvaard werd door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2008 maar waarbij het initiatief uitdrukkelijk toegewezen wordt aan het college van burgmeester en schepenen:

“De gemeenteraad van Grimbergen is zich er terdege van bewust dat een project op de site van Parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen en geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de betrokken instanties hierop te wijzen zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.”

Deze herwerkte motie wordt goedgekeurd met 26 stemmen tegen 3
Stemden voor:
E. Willems, M. Mertens, O. Schelfhout, J. Cauwenberghs, P. Vertongen, T. Mensalt, P. Mensalt, P. Hermans, T. Olbrechts, K. Hoefs, C. Selleslagh, D. Melotte, W. De Boeck, L. De Smedt, K. Vleminckx, L. Van Lint, M. Van Godtsenhoven, A. Van den Bussche, J. Thielemans, B. Laeremans, S. Dupont, K. Van Bree, L. Raekelboom, Y. Verberck, M. Gomez Casado, C. Buyle.
Stemden tegen:
J. Dewit, M. Hamelrijckx, V. Fontaine.

Facebooktwitter