[EA] Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse Gemeenschap

Traditiegetrouw organiseert Grimbergen jaarlijks festiviteiten naar aanleiding van 11 juli, de Vlaamse feestdag. Het spreekt voor zich dat deze datum een grote symbolische waarde heeft voor Vlaanderen, niet in het minst in het kader van haar culturele ontvoogding.

In 2014 werd er nog een heel programma samengesteld dat op 5 juli 2014 zou starten in het Guldendal (of bij slecht weer in het Fenikshof), met onder meer een plaatselijk orkest, een muziekquiz “Roulette Follet” en een “Bal polulaire”. Ook kinderanimatie en doorlopende eet- en drankgelegeheden werden voorzien. De gemeente besliste wel tot afgelasting wegens een match van de Belgische voetbalploeg op de wereldbeker en de grote volkstoeloop ervoor even verderop.

Verder werd een officiële feestzitting georganiseerd op 6 juli 2014 met aansluitend receptie. En tot slot werd een zomeravondconcert op de beiaard voorzien op 11 juli 2014 zelf.

De Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse gemeenschap kwamen tot stand met de steun van de gemeente Grimbergen, de Vlaamse Gemeenschap, Vlaanderen Feest en de provincie Vlaams-Brabant.

Het schepencollege heeft inmiddels beslist dat vanaf 2015 de academische zitting behouden blijft maar dat de cultuurraad de coördinatie voor haar rekening zal nemen om verenigingen en buurtcomités activiteiten te laten organiseren tussen 1 tot en met 11 juli. Dit zou zo op aangeven van de cultuurraad gebeurd zijn.

De cultuurraad zou zelf een brief naar het gemeentebestuur verzonden hebben waarin zij een hoge organisatiekost van een volksfeest aankaart en zou aangeven dat er maar beperkte interesse is. De cultuurraad geeft dus aan dat het financiële kostenplaatje voor een dergelijke organisatie een niet onbelangrijk element is; tegelijk wordt er gesteld dat er maar een beperkte interesse te verwachten valt.
De beslissing van het schepencollege is voor kritiek vatbaar. Er dient te worden vastgesteld dat de officiële feestzitting sinds enkele jaren alsmaar minder mensen op de been brengt in Grimbergen. Men mag inderdaad niet vervallen in een puur formeel gebeuren. Ook het profiel van de gastspreker dient gepast te zijn. Het mag geen loutere plichtpleging worden.

De Vlaamse feestdag is immers juist de dag waarop Vlamingen (en ook niet-Vlamingen), net zoals andere volksgemeenschappen, hun identiteit op een vredevolle en ontspannen manier samen kunnen beleven. Het biedt ook de mogelijkheid om in een sfeer van inclusiviteit nieuwe Grimbergenaren op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de Vlaamse Gemeenschap.

Dit hoeft helemaal geen grote kostelijke aangelegenheid te zijn waarbij dure contracten moeten worden afgesloten. Het initiatief daarvoor kan het best uitgaan van de gemeente. Verenigingen organiseren zelf al talrijke optredens en men kan de verantwoordelijkheid dus niet enkel maar bij hen of de cultuurraad leggen.

Om tot mogelijke voorstellen te komen, is het nuttig dat eerst een aantal vragen beantwoord worden. (Antwoorden van de schepen van cultuur in het rood)

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt aan de schepen van cultuur om een antwoord te geven op volgende vragen:

– hoeveel heeft de organisatie van de Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse Gemeenschap tijdens de voorbije jaren gekost en hoe werden deze diverse kosten gedetailleerd verdeeld (bv. vergoeding lokale deelnemende verenigingen, contracten met artiesten, inzet gemeentelijke ambtenaren, drank officiële feestzitting,…) ? Hoeveel wordt er voor dit jaar voorzien?

De schepen van cultuur overhandigde mij een gedetailleerd overzicht van de kosten vanaf 2010 tot en met 2014. Hieruit bleek dat er een hele reeks activiteiten werden georganiseerd per jaar op verschillende data (bv. kinderactiviteiten, optredens van zanger(s) maar ook lokale verenigingen, gage spreker op de academische zitting,…). De Kanaalfeesten in Humbeek maakten ook deel uit van de 11 juli-vieringen. Er werd veel aandacht besteed aan het ludieke gedeelte, dat plaats vond daags voorafgaand aan de academische zitting.

In 2011 werd er wel een beperkt programma aangeboden (zanger (Mama’s Jasje), lokale muziekverenigingen, optreden voor kinderen (Papa Chico) en academische zitting) hetgeen met verrekening van de subsidies neerkwam op 4.762,12 EURO kosten ten laste van de gemeente.

– op welk subsidiebedrag kon de gemeente rekenen en van wie ? Is er op dat vlak verandering ten opzichte van verleden jaar ?

In het verleden kon gerekend worden op provinciale subsidies ten belope van 3.000 EURO. Deze zouden sinds 2014 afgeschaft zijn. Vlaanderen Feest kent subsidies toe ten belope van 1.700 EURO maximaal voor wat een gemeente als Grimbergen betreft.
Deze subsidies (3.700 EURO) werden dan verdeeld tussen de Kanaalfeesten en de ludieke feesten.
Subsidies van Vlaanderen Feest zouden zijn aangevraagd ten belope van 1.700 EURO, opnieuw in combinatie met de Humbeekse kanaalfeesten. De gemeente zelf voorziet 3.000 Euro aan eigen bijdragen.

– met welke criteria houdt de gemeente rekening bij het bepalen van de uit te nodigen gastspreker ?

Men zoekt naar een spreker die een relevante beschouwing kan geven bij 11 juli.

– is de gemeente bereid een sturende rol te vervullen voor een “populair” 11 juli-gebeuren, met dien verstande dat de verenigingen mee bij de organisatie betrokken worden ? Is de gemeente bereid om de accommodatie van het CC gratis ter beschikking te stellen indien dit in hun kalender in te passen valt ?

De schepen van cultuur deelde mee dat het schepencollege de opdracht voor de organisatie van de 11 juli-vieringen altijd aan de cultuurraad geeft. De cultuurraad zou ook voor 2015 instaan voor de organisatie van de academische zitting al zou deze meer “gestoffeerd” worden, hetgeen nog moet worden uitgewerkt.

– heeft het bestuur gedacht aan de mogelijkheid waarbij verenigingen ook zelf iets zouden kunnen verdienen aan hun deelname aan een Vlaams volksfeest ?

Organisatie ligt volgens de schepen van cultuur bij de cultuurraad.

Karlijne Van Bree
Gemeenteraadslid

Mijn repliek op de antwoorden van de schepen:
1. Het blijft het gemeentebestuur dat een trekkende rol moeten spelen om de mogelijkheden te voorzien voor de organisatie van een 11 juli-feest. Het volstaat niet dat het bestuur zich zomaar beroept op de cultuurraad.

2. De cultuurraad riep de hoge kosten in voor de organisatie. Het programma zou volgens mij beperkt kunnen worden tot zoals dat van 2011. Daar was sprake van een ludiek gedeelte en academische zitting en kostte ongeveer 4.000 EURO. Niet onoverkomelijk dus.

3. Bovendien had kunnen nagedacht worden over alternatieve formules waarbij aan de burgers om creatieve ideeën gevraagd zou kunnen worden. Op die manier wordt de participatie verhoogd. Ik verzocht ook aan collega gemeenteraadsleden hierover na te denken.

4. Vlaanderen Feest beschikt via haar webstek Vlaanderenfeest.eu over een ruim overzicht van mogelijke artiesten die willen meewerken aan de viering, met vermelding van hun gages. Er zijn voldoende mogelijkheden beschikbaar om het betaalbaar te houden. Ook biedt de webstek een lijst van sprekers, met verdiensten in de Vlaamse Beweging, die voor minder geld dat nu het geval is graag hun medewerking willen aanbieden voor een toespraak op de academische zitting.

5. In elk geval, heb ik mijn ontgoocheling geuit dat een gezamenlijke 11 juli-viering de facto niet meer gevierd wordt voor het grote publiek in Grimbergen, aangezien enkel nog in een academische zitting voorzien wordt. Men had een kostenbesparing kunnen doorvoeren door het wat soberder te doen (bv. beperking van activiteiten), maar nu is het duidelijk dat het geen belangrijk evenement (meer) is voor het gemeentebestuur. Wat de keuze van de spreker van dit jaar betreft (de heer Sinardet), had men minstens kunnen zoeken naar een profiel dat bij de Vlaamse Beweging had gepast.

Facebooktwitter