Een open, modern en professioneel bestuur

Een open huis voor de burger
 • Hoffelijkheid, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid en een professionele opvolging moeten een standaard zijn voor het gemeentepersoneel en het bestuur
 • Een maximale openheid van het bestuur naar de burger: standpunten van de talrijke adviesorganen dienen openbaar gemaakt en dossiers moeten maximaal via digitale weg raadpleegbaar worden gemaakt
 • Professionelere gemeentelijke webstek, zodat communicatie interactief kan verlopen en aanvragen maximaal via digitale weg kunnen afgehandeld worden
 • Vernieuwde webstek als draaischijf van het rijke socio-culturele leven en als modern visitekaartje voor onze toeristische troeven, aangevuld met digitale nieuwbrieven
 • Inschakeling van nieuwe media zoals Facebook en Twitter als communicatiemiddel en sms-diensten en lichtkranten voor snelle wijzigingen en noodsituaties
 • Inwoners bij ruimtelijke plannen betrekken vanaf de studiefase; meer ruchtbaarheid geven aan openbare onderzoeken en bezwaarschriften ernstig nemen
 • Grotere betrokkenheid van de inwoners en handelaars bij wegeniswerken, bij alle voorbereidende en uitvoeringsfasen. Betere en snellere communicatie
 • Digitale registratie van meldingen, brieven en klachten, die steeds een correcte opvolging en een reactie moeten krijgen; opvolging via een ombudsdienst
 • Beschikbaar stellen van een gemeentelijke app voor spoedmeldingen en van gratis wifi op verscheidene plaatsen in de deelgemeenten
 • Gemeentelijk informatieblad in alle brievenbussen
Een professioneel bestuur
 • Betere interne communicatie en maximaal aanmoedigen van ons personeel, ook wat betreft opleiding en bijscholing
 • Vooruitziend personeelsbeleid: tijdig voorbereiden en bekendmaken van vacatures
 • Op efficiënte wijze herbekijken gemeentelijk organigram n.a.v. fusie OCMW en gemeente
 • Opvullen van strategisch kaderfuncties en aanwerven van enkele ondersteunende personeelsleden, zodat kaderleden zich minder moeten bezig houden met administratie
 • Aanpassen van aanwervingsvereisten waar nodig; stagecontracten inlassen, zodat gemeente zelf personeel kan opleiden en ervaring kan doorgeven
 • Beter beheer van het gebouwenpatrimonium in plaats van huidige brandweerpolitiek: transparante inventaris gebouwen en van alle mankementen, stappenplan uitwerken en systematische opvolging
 • Groenvoorziening beter onderhouden via extra aanwervingen en externe uitbesteding
 • Handhaving van het actuele belastingtarief
 • Alert financieel beleid, met maximale aanboring van subsidiemogelijkheden