[EA] Werken aan de Brusselse- en Wolvertemsesteenweg

De werken aan het onderste gedeelte van de Brusselsesteenweg hebben uitzonderlijk lang geduurd, blijkbaar omwille van een moeilijk oplosbaar probleem bij de overkapping van de Maalbeek. Kennelijk beschikt de gewestelijke overheid over weinig expertise om een huzarenstukje als de overkapping van een provinciale beek tot een goed einde te brengen.

Bij de buurtbewoners rijzen heel wat vragen over de tergende traagheid waarmee er gewerkt werd. Doorgaans waren er maar een drietal arbeiders tegelijk aan het werk. Bij zo’n belangrijke werken op een hoofdas is het nochtans essentieel dat men snel vooruitgang boekt.

De inwoners, handelaars en zelfstandigen uit het tweede gedeelte van de Brusselsesteenweg vrezen terecht dat ook zij gedurende lange tijd in de miserie zullen zitten. Hetzelfde geldt voor de inwoners en handelaars van de Lagesteenweg, de Beiaardlaan en de Wolvertemse-steenweg, die in een volgende fase geconfronteerd zullen worden met zware werken en een langdurige afsluiting.

Alles moet gedaan worden om te voorkomen dat er zich in de volgende fases opnieuw vertragingen zouden voordoen. Daarom is het ten zeerste wenselijk dat er uitleg komt over de afgesproken timing en dat zowel de Vlaamse overheid als de aannemers worden aangemoedigd om de werken correct én met de nodige ijver verder te zetten.

Tegelijk is het wenselijk dat er uitleg gegeven wordt bij een aantal belangrijke vaststellingen.

1. Ten gevolge van de trillingen werd schade vastgesteld aan verscheidene woningen (voornamelijk barsten in de gevels en in de binnenmuren). Wordt er gezorgd voor een spoedige en billijke schade- of herstelregeling?

2. Inwoners klagen erover dat sommige voetpaden niet volgens de regels van de kunst zijn aangelegd, zodat het water van de voetpaden naar de huizen toestroomt in plaats van naar de rioolroosters. Dat moet worden aangepast.

3. De koker van de Maalbeek werd ernstig vergroot. Dit zal leiden tot een groter volume water (minstens een snellere toestroom) naar de omgeving van Beiaardlaan/ Keienberglaan/Wolvertemsesteenweg, waar op termijn wel een extra opvangbekken wordt gecreëerd, maar het is niet duidelijk wanneer dit in werking zal zijn.

4. Er gebeurden vreemd genoeg geen werken aan de koker van de Bruinborrebeek. Nochtans was het in het verleden reeds zo dat bij hevige regenval het water niet voldoende kon doorstromen naar de Maalbeek en zelfs terugliep, met alle gevolgen van dien voor de omgeving van de Van Akenstraat. Door een fellere stroming op en een mogelijk grotere dominantie van de Maalbeek, zou de situatie nog kunnen verergeren.
Ik heb hierover inlichtingen ingewonnen bij het betrokken diensthoofd van de gemeente, die me liet weten dat deze koker grondig gecontroleerd werd en dat er geen hindernissen of obstakels meer zijn. De buurtbewoners wijzen me er evenwel op dat de koker 120 cm hoog is bij de instroom maar slechts 60 cm bij de uitkomst. Hierdoor kan men wel degelijk spreken van een ongewenst flessenhalseffect.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor:

A. dat het schepencollege een antwoord vertrekt op volgende vragen:

1. Kan verklaard worden waarom er bij de werken aan het onderste gedeelte van de Brusselsesteenweg gedurende het grootste deel van de tijd zo’n klein aantal mensen aan het werk was? Is het de bedoeling dat ook bij de werken tijdens de twee volgende fases en nadien bij de werken aan de Wolvertemsesteenweg gewerkt wordt met zulke minuscule bezetting?

2. Wat was de totale afgesproken doorlooptijd voor de werken aan de Brusselsesteenweg?
Welke financiële sancties zijn er voorzien wanneer deze tijd niet wordt gerespecteerd?

3. Wat was de afgesproken doorlooptijd (aantal werkdagen) voor het onderste gedeelte van deze steenweg en wat was de werkelijke doorlooptijd? Werd dit gerespecteerd en zo neen, wat zijn de sancties?

4. Wat is de afgesproken doorlooptijd voor de twee volgende fases van deze steenweg? Wanneer wordt het einde van de werken aan de Brusselsesteenweg voorzien?

5. Wat is de afgesproken doorlooptijd voor het stuk Lagesteenweg-Beiaardlaan? Wanneer zouden deze werken kunnen starten en wanneer zouden ze in dat geval moeten beëindigd zijn?

6. Wat is de voorzien doorlooptijd voor de werken aan de Wolvertemsesteenweg? Wanneer kunnen deze werken starten en wanneer zouden ze in dat geval moeten afgelopen zijn?

7. Wanneer zouden de werken aan het nieuwe bufferbekken, die reeds gestart werden, maar momenteel lijken stil te liggen, gefinaliseerd moeten zijn? Kan het bekken na afwerking meteen in gebruik genomen worden of moet er gewacht worden tot na de voltooiing van de werken aan de Wolvertemsesteenweg?

8. Wordt er gewerkt aan een billijke schade- of herstelregeling voor de inwoners ter hoogte van de Maalbeek, van wie de woningen barsten vertonen door de trillingen?

9. Kan worden nagekeken of alle voetpaden aangelegd zijn volgens de regels van de kunst? Kan de heraanleg gevorderd worden, wanneer deze voetpaden niet afhellen naar de weg? Betreft het hier een bevoegd van de gemeente, van het Vlaams Gewest of van beide instanties?

10. Kan worden ingeschat wat de gevolgen zijn van de verbreding van de koker van de Maalbeek onder de Brusselsesteenweg, zowel wat betreft de snellere doorstroming van het water richting Wolvertemsesteenweg, als de doorstroming van de Bruinborrebeek? Kan er worden verklaard waarom de oude gemetste koker van de Bruinborrebeek niet werd vervangen naar het voorbeeld van de koker van de Maalbeek, ondanks het flessenhalseffect?

B. dat het schepencollege bij het Vlaams Gewest aandringt dat met de aannemers kortere doorlooptijden worden afgesproken en dat tegelijk sterk wordt aangedrongen bij de aannemers om met een grotere bezetting te werken, zodat de werken sneller vooruit kunnen gaan.

Bart Laeremans

Voor een samenvatting + antwoorden op onze vragen: klik hier

Lees hier het integrale verslag hierover van de raadszitting van 1 juni.

Facebooktwitter