[EA] Toestand Charleroyhoeve en de mogelijkheden op termijn voor deze site

Enkele weken geleden kwam Grimbergen negatief in het nieuws over het gebrek aan onderhoud op de binnenkoer van de Charleroyhoeve. Niet alleen de ingang van het vredegerecht achteraan was onverzorgd, ook de inkom vooraan was al lange tijd niet meer onderhouden. In plaats van kleurige perkplanten zagen we onkruid en distels. Ook het onderhoud van de vijver laat te wensen over. Nog steeds kunnen bezoekers er bouwmateriaal in het water zien liggen.

De ruïne achteraan heeft men bewust laten staan in de hoop dat op deze locatie ooit een bouwproject kan gerealiseerd worden. Helaas vormen ze een gevaar voorspelende kinderen of nieuwsgierige bezoekers. De ruïne wordt nu afgeschermd met een houden schutting, maar ook dit kan slechts een tijdelijke oplossing zijn.

Daarnaast vernamen we uit de pers dat het vredegerecht binnen afzienbare tijd wordt gesloten. Dit schept perspectieven voor een nieuwe toekomst van dit gebouw, na de noodzakelijke restauratie. Het is nuttig dat over een nieuwe invulling nu reeds wordt nagedacht.

Daarnaast is er ook het aspect van de conciërgewoning die kennelijk in onbruik is geraakt. Het is niet duidelijk of er opnieuw een conciërge komt. Zo niet kan ook deze ruimte een nieuwe bestemming krijgen.

De gebied achter de Charleroyhoeve wordt reeds geruime tijd uitgebaat en bewerkt door vrijwilligers van Natuurpunt. Het resultaat van hun werk is zeer bewonderenswaardig. Ook werd door de gemeenteraad in samenwerking met de hogere overheid een herwaarderingsplan voor de Maalbeekvallei uitgewerkt en in gang gezet. In dat kader hebben we reeds herhaaldelijk gepleit voor de realisatie van een natuur-educatief centrum in Grimbergen.

De Charleroyhoeve kan in dit verhaal een nuttige rol spelen. Het kan een centrum worden voor zacht recreatief toerisme, een soort bezoekerscentrum waar wandelaars, fietsers en bezoekers van Grimbergen geïnformeerd worden over het werk van Natuurpunt, het natuuraanbod van onze streek, de plannen voor de Maalbeekvallei en de vorderingen ervan, openluchtklassen voor kinderen, op termijn zelfs een project rond de historiek van Grimbergen (molens, abdij, motte, ….), enz. Er zouden ook fietsen kunnen verhuurd worden.

Ongetwijfeld kunnen er voor zulk project subsidies bekomen worden vanwege de hogere overheid. We verwijzen naar de bestaande bezoekerscentra van Natuurpunt in Mechelen en Erps-Kwerps.

In functie daarvan kan op termijn ook de achtervleugel van de Charleroyhoeve heropgebouwd worden. De bouw van de vleugel vooraan heeft -van project tot afwerking- meer dan 10 jaar tijd in beslag genomen. Een discussie over een termijnproject wordt best niet langer uitgesteld. Ook hiervoor kan naar subsidies worden gezocht.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat: (In het blauw: de antwoorden van de meerderheid)

1. Het schepencollege uitleg geeft over het onderhoud van de site van de Charleroyhoeve, met name van de binnenkoer, de vijver en het hoofdgebouw en de mogelijkheden tot herstel en renovatie na het vertrek van het vredegerecht;

Volgens de meerderheid is de binnenkoer intussen wel goed onderhouden en was er slechts een tijdelijk probleem. De vijver is er inderdaad slecht aan toe, maar in het kader van de herwaardering van de Maalbeekvallei werden subsidies aangevraagd voor een grondige renovatie. Men wenst daarop te wachten.

2. Uitleg geeft over de plannen inzake de conciërgewoning en de schutting rond de ruïne achteraan;

Er zal wellicht geen conciërgewoning worden gehandhaafd. De huidige woning in het hoofdgebouw moet, net als de rest van dit gebouw, dringend gerenoveerd worden. Daarvoor is een plan in de maak.
De burgemeester was van oordeel dat de ruïne achteraan geen fraai zicht is, reden waarom een grote houden schutting werd geplaatst. Verdere plannen zijn er voorlopig niet.

3. Dat een werkgroep wordt opgericht, bestaande uit geïnteresseerde raadsleden, personeelsleden en deskundigen, die samenzit om inzichten en informatie uit te wisselen, contacten legt met mogelijke partners en tegen het jaareinde een termijnvisie uitwerkt omtrent de realisatie van een natuur-educatief of bezoekerscentrum.

Volgens de burgemeester was er voor zo’n werkgroep zeker tot het jaareinde geen tijd. Wij reageerden daarop dat we nadien in campagnemodus zitten. Daarop stelde schepen van cultuur Hoefs voor dat zij de komende maanden een initiatief zou nemen omtrent de gevraagde werkgroep.

Bart Laeremans

Facebooktwitter