[EA] Tekort aan redders: openluchtzwembad blijft deze zomer gesloten

De laatste jaren is het bijna een traditie geworden om vast te stellen dat het openluchtzwembad Lammekes niet zal openen tijden de zomermaanden. Het is zelfs zo erg gesteld dat het overdekte zwembad Pierebad ook regelmatig moet beknibbelen op de openingsuren. Het tekort aan redders is een oud zeer dat ons jaarlijks het zuur opbreekt. Wij hopen dat deze trend zich in de toekomst niet verderzet waardoor wij genoodzaakt worden om ook het Pierebad te moeten sluiten.

Het probleem doet zich niet enkel voor in onze gemeente. Ook andere openluchtzwembaden, recreatiedomeinen maar ook onze kustgemeenten hebben de grootste moeite om redders te vinden. Het is ondertussen ook geweten dat het beroep redder een knelpuntberoep is.

Uit de gegevens van VDAB blijkt dat er momenteel meer dan 300 openstaande vacatures geregistreerd staan. In elke provincie worden vooropleidingen gereorganiseerd voor het ingangsexamen redder. Men hoopt via deze weg dat er dit jaar een 100-tal redders kunnen bijkomen maar dit zal blijkbaar nog niet volstaan.

De sportdienst zoekt dus hopeloos naar 46 redders om het zwembad open te houden. Daar waar in het verleden steeds beroep kon gedaan worden op jobstudenten blijkt dit hoe langer hoe meer een uitdrogende vijver. Een veranderend leefpatroon bij de jeugd met minder engagement is hier niet vreemd aan. Door herexamens haken dikwijls kandidaten af maar het verschil in verloning met een job in de horeca of privébedrijf is hier ook niet vreemd aan.

Het zwembad definitief sluiten is geen optie. Men vergeet vlug de voordelen en de maatschappelijke waarde van een zwembad op gebied van gezondheid en sociale cohesie. Dit valt niet financieel te berekenen.

Als er niet voldoend interesse is bij jobstudenten moeten we misschien gaan vissen in een andere vijver en ons meer gaan richten op oudere kandidaten of senioren. Het moeten dus niet altijd baywatch modellen zijn. Deze groep beheert zijn vrije tijd op een andere manier en het zijn ook meestal geen festivalgangers.

In de eerste plaats is het niet de bedoeling om er een voltijdse job aan te verbinden maar wel om te beschikken over een reserve van mensen die het brevet redder of hogere redder behalen en die gedurende korte of iets langere periode, mist een aangepaste vergoeding, toch kunnen inspringen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft via oproepen op sociale media extra moeite gedaan om redders te vinden voor hun provinciedomeinen. Wie er een cursus redder volgt en bij hen komt werken deze zomer, krijgt de opleiding ook volledig terugbetaald. Ze bieden ook dag- in plaats van maandcontracten aan voor studenten.

Grimbergen zou het beroep van redder in eigen gemeente veel beter moeten te promoten om zo mensen aan te zetten om bij VDAB een opleiding als redder aan te vatten. Dit met een quasi zekerheid van een vaste job als eindresultaat.

Een andere optie zou kunnen zijn dat de gemeente (sportdienst), aangezien het openluchtzwembad toch voor het publiek gesloten blijft en wij beschikken over de locatie, een cursus redder zou organiseren en dit in samenwerking met andere actoren zoals: (VTS Vlaamse Trainersschool, RedFed Redders Federatie, ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, VDAB of onze eigen zwemclubs…). Deze cursus zou gratis kunnen worden opengesteld voor onze eigen inwoners, (buiten de gemeente tegen kostprijs).

Met een doelgerichte campagne die ook duidelijke informatie verschaft over wat, waar wanneer en hoe, kan men potentiele kandidaten aantrekken die anders nooit de verre verplaatsing naar opleidingscentra zien zitten en dit het ook niet als hoofdberoep wensen uit te oefenen, maar wel tegen een billijke vergoeding tijdelijk willen inspringen.

Aangezien er op korte termijn geen verbetering verwacht wordt voor wat betreft het aantal redders, ben ik van oordeel dat de gemeente creatief moet zijn en zelf het initiatief moeten nemen om het probleem effectief aan te pakken zodat al onze zwembaden veilig kunnen openblijven.

Graag had ik van het college antwoord gekregen op volgende vragen:

• Is er een intentie om het openluchtzwembad Lammekes definitief te sluiten?
• Wat is de huidige stand van zaken voor wat betreft het aantal redders in onze zwembaden?
• Wat is de ideale personeelsbezetting om een goede werking van de zwembaden te verzekeren?
• Wat werd er tot op heden gedaan om meer redders aan te trekken?
• Wat zijn de oorzaken waarom er zoveel jobstudenten afhaken en waarom moet dit gebeuren door jobstudenten?
• Kan het college zich vinden in bovenvermelde voorstellen om zelf proactief cursussen redder te organiseren in onze gemeente?
• Is het technisch mogelijk om een cursus redder in onze gemeente te organiseren?
• Zijn deze brevetten als redder dan officieel erkend en kunnen deze redders dan ook tijdelijk worden ingezet in onze zwembaden?
• Zal het college onderzoeken of deze mogelijkheid of eventueel andere voorstellen kunnen worden benut om het aantal redders te verhogen en alzo de sluiting van onze zwembaden op korte termijn te voorkomen?

Met dank voor u medewerking,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Uit het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 juni:

26e zaak: Tekort aan redders: openluchtzwembad in Grimbergen blijft deze zomer gesloten aangevraagd door raadslid Yves Verberck Gemeenteraadslid

Schepen Tom GAUDAEN krijgt het woord en stelt dat:

* Het probleem niet zozeer bij het vinden van jobstudenten ligt, maar eerder bij het vinden van vaste redders. Het voorbeeld van 46 studenten betrof het aantal studenten dat men nodig had om in de zomer van vorig jaar, zijnde van 10 juli tem. eind augustus de zwembaden open te houden. Vroeger deed men een vakantiejob voor een gehele maand nu is dit vaak voor een aantal dagen en willen de studenten een festival bezoeken of heeft men herexamens, men is er flexibeler geworden.

* Het voorstel om het openluchtzwembad Lammekes definitief te sluiten, ligt niet op tafel, ik heb die bedenking wel al persoonlijk geuit. Als beleidsverantwoordelijke moet men soms iets in vraag durven stellen en moet men dit kunnen bestuderen. Is het noodzakelijk voor een gemeente om zowel een binnen- als een openluchtzwembad te hebben? Er zijn geen 5 gemeenten in gans Vlaanderen die deze luxe hebben. Het is belangrijk om kritisch te zijn. We hebben historisch gezien misschien een kans gemist om de twee zwembaden niet op eenzelfde locatie te voorzien waardoor het iets rendabeler zou geweest zijn.

*In de personeelsformatie zijn er 13 VTE voorzien, actueel ingevuld door een kleine 8 VTE. Met reddend personeel bedoelt men zwembad coördinatoren, redders en toezichters.

*Men heeft de laatste 10 jaar al 21 procedures gevoerd om redders te vinden, hier komen echter weinig mensen op af en als er al iemand slaagt of in de wervingsreserve wordt opgenomen dan gaat het vaak om een leerkracht L.O. die de job tijdelijk uitoefent als opstap naar leerkracht L.O.

*Het probleem ligt dus niet bij het vinden van jobstudenten, maar de zoektocht naar vast personeel. * Uw voorstel zal bekeken worden en de vraag om de cursus te organiseren zal gesteld worden.

Eigenlijk is het vooral Sport Vlaanderen die de cursussen organiseert waarbij men eerst moet deelnemen aan een toegangsexamen en waarna men wordt toegelaten tot de cursus. Je hebt dus de cursus bij Sport Vlaanderen en nadien de cursus Hoge redder georganiseerd door reddingclubs waarbij men bij beide hetzelfde diploma krijgt, beide worden erkend. In de tweede helft van dit jaar worden nog 21 cursussen georganiseerd in Vlaanderen.

Voorzitter Jannik GROOTEN vraagt of dit antwoord voldoet.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK dankt schepen GAUDAEN voor het antwoord en stelt dat het in de pers leek dat er een tekort aan jobstudenten was. Verder verklaart hij dat hij weet dat er een moeilijk personeelsverloop in zwembaden is, maar dat men toch promotie moet voeren voor de cursussen en de functie om iets te doen naar het publiek toe. Men moet meer doen om de mensen in de gemeente pushen om eraan deel te nemen, hier meer promotie voor voeren. Men moet de inwoners sensibiliseren over de mogelijkheden als redder aangezien men anders volgend jaar vermoedelijk hetzelfde probleem zal hebben. Het zou spijtig zijn dat de gedane investeringen aan het bad teloorgaan omdat men geen personeel vindt.

Schepen Tom GAUDAEN antwoordt dat zijn vraag zeker zal gesteld worden aan Sport Vlaanderen en aan reddersclubs maar voor wat het inschakelen van senioren betreft mag men de cursus ook niet onderschatten, dit is een tamelijk fysiek zware proef.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK krijgt wederom het woord en stelt dat men natuurlijk mensen moet vinden die fysiek capabel zijn.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en vraagt om minstens promotie te maken op de website.

Schepen Tom GAUDAEN repliceert dat in het verleden ook een pop-up op de gemeentelijke website geplaatst werd en dat ook werkzoekenden aangesloten bij de VDAB gratis de cursus kunnen volgen.

In de tweede helft van het jaar worden er zoals eerder gezegd nog 21 cursussen georganiseerd en men zal hier zeker naar informeren.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK krijgt wederom het woord en haalt aan dat er maar 8 VTE van de 13 zijn ingevuld en als er iets gebeurt dan ligt het plat.

Schepen Tom GAUDAEN antwoordt dat men hiervan bewust is daarom zijn er ook 300 openstaande vacatures in gans Vlaanderen.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK stelt voor om ook te rekruteren bij zwembaden die sluiten.

Schepen Tom GAUDAEN repliceert dat men dit reeds doet. Voorzitter Jannik GROOTEN stelt dat het zwembad in Zemst gaat sluiten en dat men daar misschien kan rekruteren.

Op 13 juli verscheen in de krant een artikel waaruit bleek dat de gemeente Zaventem in september zo’n cursus voor redders zal inrichten. Raadslid Verberck maakte dit artikel over aan het schepencollege. Kort nadien werd beslist om in Grimbergen tijdens de paasvakantie van 2019 een spoedcursus voor redders zal inrichten.

Facebooktwitter