[EA] Plannen voor een ondergrondse parkeergarage in Strombeek-Bever

Het schepencollege formuleert in de media met grote stelligheid dat de ondergrondse parkeergarage er wel degelijk komt. Uiteraard valt deze komst toe te juichen, maar we lezen in het schepencollege van 7 augustus dat er nog helemaal geen duidelijkheid is over de formule. We lezen dat de exploitatie allicht zou uitbesteed worden, maar zowel uit de beslissing van 10 april als deze van 8 augustus valt af te leiden dat de werken zelf een overheidsopdracht zouden uitmaken.

Nochtans zijn er in Vlaanderen ettelijke firma’s met ervaring inzake de bouw van zo’n parkeergarage in PPS-formule. We lezen dat een advocatenkantoor advies werd gevraagd omtrent de uitwerking van een bestek voor uitbating in PPS, in combinatie met het volledige parkeerdossier.
Dit roept een reeks vragen op.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen: (In het blauw: de antwoorden van de meerderheid)

1. Waarom wordt enkel gesproken over een PPS-formule inzake de uitbating van een ondergrondse parkeergarage en niet inzake de bouw?

Alles moet nog bestudeerd worden. Ook de bouw zou in PPS-formule kunnen. Er is hierover nog geen beslissing genomen.

2. Werd reeds een kosten-baten-analyse gemaakt van de verschillende mogelijkheden? Werd daarbij onderzocht wat de kostprijs is indien de bouw wordt gefinancierd/geleid door een privé-firma in combinatie met gemeentelijke garanties inzake voldoende gebruik (b.v. door OCMW, CC,…)?

Hierop kwam geen antwoord. Alles is mogelijk. Het schepencollege heeft hierop dus nog geen zicht.

3. Werd advies ingewonnen bij de VVSG of andere instanties over de beste formules en ervaringen?

Geen antwoord

4. Waren er hierover tijdens deze legislatuur of vroeger contacten met gespecialiseerde bedrijven? Wat waren de resultaten hiervan?

Geen antwoord. Men zou binnenkort samenzitten met een bedrijf.

5. Waarom wordt gekozen voor een formule van slechts 100 voertuigen, terwijl voor zulke projecten toch eerder een capaciteit van 150 voertuigen gebruikelijk is en leidt tot een voldoende opbrengst in verhouding tot de kosten?

De schepen van Openbare Werken liet verstaan dat een capaciteit van 150 voertuigen wellicht nodig is om het project rendabel te maken.

6. Wat is de voorziene timing van dit project? Wanneer moeten de gevraagde adviezen binnen zijn? Kan de vraagstelling worden uitgebreid naar een eventuele PPS-formule voor de bouw?

Geen duidelijk antwoord. Wel liet men verstaan dat er ook bovengronds een beperkte parkeeractiviteit zal blijven voor kortparkeren, ten behoeve van de winkels.

Bart Laeremans

Onze toevoeging:

Het idee van een ondergrondse parkeergarage voor het CC dateert al van voor het jaar 2000. Er werd zelfs een maquette van gemaakt. Maar de opeenvolgende schepencolleges hebben de kwestie altijd maar voor zich uitgeschoven. Een verzekerde parkeerruimte is nochtans absoluut noodzakelijk voor de leefbaarheid van het CC en voor de bereikbaarheid van het centrum van Strombeek. Zeker wanneer er bovengronds in het centrum meer dan 60 parkeerplaatsen geliquideerd worden, moet men zorgen voor een alternatief.
Maar de ontwerper van het zogeheten Masterplan verzette zich tegen een ondergrondse parkeergarage en werd hierin bijgetreden door Groen en de schepen van Mobiliteit. Eindelijk, na aanhoudende druk van onze fractie, heeft men dan toch het roer omgegooid.

Facebooktwitter