[EA] De plannen voor een ondergrondse parkeergarage in Strombeek-Bever

Het schepencollege heeft beslist om de bouw van een ondergrondse parkeergarage te onderzoeken onder het Gemeenteplein. Ik verwijs hiervoor naar de bespreking van mijn extra agendapunt tijdens de gemeenteraad van augustus.

Het is wenselijk dat het schepencollege uitleg geeft over de vordering van deze besprekingen en plannen, de financiële aspecten ervan en de timing. Er dient uiteraard naar gestreefd dat deze werken kunnen samenvallen met de aanleg van een bufferbekken onder het Gemeenteplein.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen:

1. Waar staat het schepencollege inmiddels met het voornemen en de plannen voor de bouw van een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein? Welke besprekingen werden hierover gevoerd?

2. Waar zouden bufferbekken en parking precies komen? Aan welke capaciteit wordt er gedacht? Op welke wijze wordt de bovengrondse mobiliteit geregeld, zodat zowel de parking zelf als de winkels goed bereikbaar blijven?

3. Wat is het financiële plaatje? Aan welke formules van publiek-private samenwerking (PPS) wordt er gedacht voor bouw en uitbating?

4. Wat is de timing? Welke samenhang is er met Aquafin? Zouden deze werken nog kunnen plaats vinden voor de aanleg van de Jan Mulsstraat?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Het antwoord van de bevoegde schepen:

Schepen Chris SELLESLAGH krijgt het woord en verklaart het volgende:

“Men is al 18 jaar bezig met de ondergrondse parking. Destijds had men een gerenommeerde firma die zei dat men dit kon doen als de gemeente de grond zou overdragen maar dit is toen een beetje in het water gevallen met de opmaak van het Masterplan. Dan kwam het Masterplan waarna we beschikten over een aantal cijfergegevens van een aantal straten waar een aantal parkings moest worden bij gecreëerd.
In eerste instantie heeft de gemeente zelf een aantal ontwerpers aangeschreven met de vraag dat men een ondergrondse parking wou voor een 100-tal wagens. Nadien is men in contact gekomen met een gerenommeerde firma die gespecialiseerd is in zulke materies die voorstelde om eerst een analyse te maken. Het schepencollege heeft dan aan de gemeentesecretaris en zijn administratie de opdracht gegeven om na te gaan welke advocaten en dergelijke zich met zulk dossier kunnen bezighouden. De plannen van Aquafin zijn aan 4 à 5 advocatenbureaus overgemaakt die een analyse moeten maken van hoe men naast of gelijk met het bufferbekken een ondergrondse parking kan maken. Tegelijkertijd is de opdracht aan deze bureaus gegeven om te bekijken welke constructie hiervoor het meest geschikt is waarbij inderdaad gedacht wordt aan een publiek-private samenwerking (PPS).
Men wil dus een document van deze bureaus ontvangen zodat men zeker is wanneer men aan de ondergrondse parking begint dat alles correct is en dat de uitbating nadien ook correct zal verlopen. Deze stappen zijn dus gezet en het maken van deze analyse is lopend.

Voor een 200-tal plaatsen zal dit een bedrag van ong. 12.500 euro per plaats zijn dus ongeveer 10 miljoen euro. (Noot Bart: 12.500 euro x 200 geeft 2,5 miljoen euro, maar navraag bij de schepen leerde dat er nog moet rekening gehouden worden met een hele reeks bijkomende kosten)
Dit zou de kostprijs zijn in theorie. Dit is dus allemaal lopende en als dit rond is, zal het schepencollege beslissen wat men zal doen, wat het prijskaartje daarvan is en zal dit gebudgetteerd moeten worden. Dit project zal tegelijkertijd lopen met het bufferbekken aangezien men hiermee rekening moet houden. Het doel is om de dossiers van het bufferbekken en de ondergrondse parkeergarage gelijktijdig te laten lopen.”

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS dankt schepen SELLESLAGH voor zijn antwoord en stelt dat hij blij is met het zetten van deze stappen en met het gegeven dat er ook een 200-tal plaatsen zullen voorzien worden, aangezien dit zeker nodig is. Hij stelt dat hij graag meer zicht had gehad op de structuur ervan: is het bouwen van de ondergrondse parking iets dat de gemeente zelf zal bekostigen en dan door een externe partij zal laten uitbaten of is het eerder een PPS?

Schepen Chris SELLESLAGH herhaalt dat ook dit zal onderzocht worden door het advocatenbureau dat wordt aangesteld: dit zal tot hun opdracht behoren. Verder bevestigt hij dat er een 200-tal plaatsen zullen voorzien worden, indien mogelijk, aangezien niet alleen de parking op het gemeenteplein verdwijnt maar er ook plaatsen moeten gecreëerd worden voor het hoekgebouw OCMW en bibliotheek. Hij wijst erop dat er tevens parkeerplaatsen zullen verdwijnen, die eveneens moeten opgevangen worden, ook deze plaatsen werden aan de bureaus in kwestie overgemaakt zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun analyse: er zal een antwoord geboden worden op het totaalbeeld van de probleemstelling.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS repliceert hierop dat het hem logisch lijkt dat er 200 plaatsen zullen voorzien worden aangezien niet alleen bezoekers van het hoekgebouw maar ook van het Cultuurcentrum deze plaatsen zullen nodig hebben. Hij wijst erop dat er in het hoekgebouw een functie bijgekomen is, zijnde “de weeg”, waardoor heel wat mensen die vandaag naar Beigem gaan naar Strombeek-Bever zullen gaan en er dus parking zal voor moeten voorzien worden. Hij stelt dat het hem echt noodzakelijk lijkt dat er 200 plaatsen voorzien worden. Hij meent dat een uitbating zoals degene die wordt voorzien, ook winstgevend is en, als men dit goed aanpakt en het commercieel bekijkt, dit wel wat kan opleveren.

Schepen Chris SELLESLAGH antwoordt dat men dit eerst zelf dacht uit te werken, maar na advies besloten heeft dit niet te doen en een bureau aan te stellen dat er verstand van heeft. Hij herhaalt dat dit bureau een volledige analyse zal moeten opmaken van hoe dit er zal uitzien, kort of lang parkeren en hoe dit juist moet verlopen en stelt dat deze gegevens allemaal zullen bekeken worden. Hij kondigt aan dat er voor het parkeren naar de buurt toe in de komende maand een toelichting zal worden gegeven aan de middenstand daar.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt hoe de timing er zal uitzien, wanneer kan de bouw concreet beginnen?

Schepen Chris SELLESLAGH stelt dat men eerst de cijfers en de analyse zal moeten afwachten, dan zullen er beslissingen genomen moeten worden en zal dit gebudgetteerd moeten worden. Hij geeft aan dat nadien de nodige plannen zullen moeten opgemaakt worden, waarna een PPS zal afgesloten moeten worden en de nodige contracten hiervoor afgesloten moeten worden. Hij besluit dat men eerst de analyse zal moeten afwachten alvorens men verder stappen kan ondernemen.

Facebooktwitter