[EA] De plannen voor het buffergebied tussen Jan Mulsstraat en Acacialaan en over het domein van de Koninklijke Schenking

Als reactie op mijn extra agendapunt van september vorig jaar over het domein van de Koninklijke Schenking antwoordde de burgemeester dat de gemeente zou zorgen voor een RUP inzake deze zone.

Inmiddels is nog steeds niet duidelijk welke concrete plannen de KS voor dit gebied van vijf hectare heeft. Er is sprake van een hotelzone. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde hiervan is voor Strombeek of voor Grimbergen en evenmin of er een RUP moet worden opgemaakt.

Anderzijds kregen eigenaars het bericht dat er gedacht wordt aan een RUP voor de bufferzone tussen de Jan Mulsstraat en de Acacialaan. Het is niet duidelijk welke plannen het schepencollege hiermee heeft, voor welke instanties of projecten deze bedoeld zijn en of er eventueel enige samenhang is met het RUP inzake de KS.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen:

1. Zijn er intussen besprekingen geweest met de KS over de site aan de Nieuwelaan? Wat zijn de concrete plannen? Kan het gemeentebestuur zich daarin vinden? Welke meerwaarde hebben deze plannen voor onze gemeente? Moet er desgevallend een RUP worden opgemaakt hiervoor?

2. Waarom werden de eigenaars van de gronden in het buffergebied tussen de Acacialaan en de Jan Mulsstraat aangeschreven inzake de opmaak van een RUP? Welke plannen koestert het gemeentebestuur voor deze zone? Voor welke instanties of projecten is dit bedoeld? Hoe groot is het gebied waarop de gebeurlijke bestemmingswijziging slaat?

3. Stel dat deze zone zou worden omgezet naar woongebied, wat is dan de geschatte meerwaarde van deze gronden? Welke planbaten zouden er in dat geval geheven kunnen worden en aan wie zouden die ten goede komen?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

De antwoorden van de burgemeester Marleen Mertens:

• De Koninklijke Schenking heeft inderdaad gevraagd aan een bepaalde groep mensen of aan één persoon – ik weet niet hoe dat juist in elkaar zit –de toelating gegeven om de mogelijkheden af te toetsen voor de site op de hoek Nieuwelaan – Antwerpselaan.

• De dienst Ruimtelijke Ordening en ikzelf hebben reeds overleg gehad met de architecten die zijn aangesteld om een ontwerp uit te werken. Er is één keer overleg geweest in januari 2018. Toevallig vandaag hebben de dienst Ruimtelijke Ordening en ikzelf opnieuw overleg gepleegd. Er is nog een overleg voorzien in mei om de mogelijkheden af te toetsen.

• De architecten hebben tot eind juni om een voorstel tot ontwikkeling te doen voor dat stuk. De Koninklijke Schenking zal dan beslissen of het consortium daar al dan niet iets kan realiseren. In de voorstellen wordt er inderdaad gedacht aan een hotel. Dit kan binnen het woongebied.

• Een paar jaar geleden, toen de eerste besprekingen met de Koninklijke Schenking bezig waren, hadden wij al gezegd dat wij sowieso een RUP wilden opmaken omdat we vinden dat een poorteffect moet gerealiseerd worden, want als je de Nieuwelaan inrijdt, dan heb je rechts die grote blokken staan en het zou een beetje onlogisch zou om aan de linkse kant iets laag te zetten: je moet daar een bepaalde afbouw doen naar de bestaande bewoning toe. Dit zijn ideeën die zij nu voorleggen waar wij commentaar en advies over geven. Dat is een wisselwerking.

• Het is ook belangrijk voor ons om dat buffergebied mee in te kaderen met het binnengebiedje tussen de Acacialaan en de Antwerpselaan en ook een beetje verder door, omdat wij daar die parking willen realiseren en momenteel mag je in een bufferzone niets doen.

• Normaal gezien, als daar gewoon woongelegenheden op komen is dat 3 bouwlagen, 2 woonlagen. Maar, we hebben altijd al gezegd, omdat we daar een soort poorteffect willen creëren, moet daar een RUP voor komen. We trekken we dat gebied open tot aan de zone waar nu bouwmaterialen liggen opgestapeld, in de omgeving van Pee Klak. Zo kunnen we dat meepakken om daar onze parking te realiseren.

• Het zou wel eens kunnen dat het traject van de Antwerpselaan, met de werken die er gaan zijn aan de A12 en met de Esplanadeparking, ruimtelijk een beetje gaat veranderen en dat er meer ruimte zal komen. Dat is een beetje in een glazen bol kijken.

• Onze diensten gaan het RUP zelf maken. In het kader daarvan is afgesproken om de eigenaars die erbij betrokken zijn aan te schrijven en te melden dat wij daar een ruimtelijke inrichting willen doen en om hen te vragen of zij daarbij opmerkingen of fundamentele bezwaren hebben. Gelukkig heeft er niemand gezegd: “Mijn grond, over mijn lijk”. Er zijn mensen die gereageerd hebben dat ze wel willen praten en die vroegen of er al iets concreet is. Ofwel ga je met een plan en zegt men dat niets gevraagd werd, ofwel ga je de mensen eerst bevragen…

Het is moeilijk, maar het is zeker de bedoeling om die mensen rond de tafel te brengen en een soort draft te maken van de mogelijkheden die we zouden voorzien voor dat hele smal stuk en om dan een RUP op te stellen en hierbij rekening houdend met het poorteffect en met de mogelijkheden die kunnen voorzien worden op de hoek Antwerpse laan – Nieuwelaan.

• Momenteel zegt ons ruimtelijk structuurplan dat deze zone herbestemd kan worden om functies toe te laten die aansluiten bij de kern van Strombeek, zoals bv. wonen, gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, parkzone…
Het RUP wordt ook opgemaakt in navolging van de woonbehoeftestudie, waarin deze zone ook werd opgenomen en een aanbod kan leveren op korte en lange termijn met een richtwaarde van 30 woningen per ha.

• Die hoek is nog altijd eigendom van de Koninklijke Schenking. Daar zijn al ideeën over op papier gezet. Daar wordt over gepraat met de dienst Ruimtelijke Ordening en mijzelf. Het is aan de Koninklijke Schenking om toestemming te geven voor de ontwikkeling van het gebied. Dat zal gelijklopen met ons RUP, waarvan de opmaak de normale procedure zal volgen waar iedereen zijn inspraak zal hebben enz. Dat is de huidige situatie daar.

• Het is dus nog altijd eigendom van de Koninklijke Schenking waarover gepraat wordt met de dienst Ruimtelijke Ordening en mezelf. Als de Koninklijke Schenking beslist dat we het gebied mogen ontwikkelen dan zal dit gelijklopen met het RUP dat volgens de normale procedure zal worden opgesteld. Dat is de huidige situatie daar.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS stelt dat een hotelsite op een oppervlakte van 5 ha erg indrukwekkend is. Hij meent dat daarmee meer kan gebeuren.
Burgemeester Marleen MERTENS verklaart dat in de 5 ha de bufferzone van 5,25 ha is opgenomen en dat het woongebied 3,40 ha bedraagt waar reeds woningen staan. In de Acacialaan staan al woningen.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS stelt dat hij dit dossier een tijdje geleden bestudeerd heeft en dat Vlabinvest een schatting heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat het gebied van de Koninklijke Schenking 5 miljoen euro waard is en een oppervlakte van 2 ha heeft, wat een grote oppervlakte is enkel voor een hotelsite.

Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat dit niet enkel een hotelsite is en dat ook een woonfunctie voorzien.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt of de Koninklijke Schenking op hun terrein woongebied zal voorzien?

Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de Koninklijke Schenking niets zal doen en dat een ontwikkelaar dit zal uitvoeren. Zij stelt dat er verschillende functies voorzien worden zoals gemeenschapsvoorzieningen, hotel, woningen, bejaardenflats, commerciële ruimten …

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS denkt dat het veel beter is dat dit zou uitgevoerd worden door Vlabinvest, dat zij aangezet worden om dit te kopen.

Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat deze mensen al contact hebben gemaakt met o.a. Providentia.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt om dit contact te bevorderen, omdat dit echt belangrijk is. Hij stelt dat hij begrijpt dat de burgemeester iets wil doen aan de andere kant, voor de parking en de inkom van Strombeek enz, maar meent dat over het binnengebied een beetje neerbuigend wordt gedaan, terwijl dit een zeer groot binnengebied is. Hij meent dat dit 5 ha van de bufferzone uitmaakt. Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat zij dit niet heeft gezegd dat dit gebied 5,25ha groot is en dat het meeste van het binnengebied zich nu in buffergebied bevindt. Zij haalt onderstaande kaart boven en stelt dat het groene woonzone is en het rode buffergebied. Het meeste van dit binnengebied bevindt zich nu in bufferzone.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS stelt dat het goed is dat men gemeenschapsvoorzieningen wil voorzien maar men moet ook trachten een gebied te voorzien voor de jeugdbeweging. Er kan een overdekte recreatie voor hen voorzien worden aangezien ze op dit moment zeer ongelukkig aan de containers van de Piereman zitten. Dit kan eventueel ook meegenomen worden in de besprekingen. Er is nog maar één jeugdbeweging maar er kan op zijn minst is over gepraat worden. Op dit moment is hun huisvesting in een soort van erbarmelijke containers.

Schepen Eddie BOELENS verklaart dat dit geen containers zijn maar dat dit deftige bungalows zijn.
Burgemeester Marleen MERTENS vult aan dat tegenwoordig in de RUP’s altijd gemeenschapsvoorzieningen als mogelijkheid worden voorzien, toch degene waar zij aan meewerkt. Een RUP moet zo ruim mogelijk omschreven worden aangezien men nooit weet wat men zal tegenkomen.

Facebooktwitter