[EA] Motie over de toekomst van het staatsdomein aan de Nieuwelaan

Tussen de Nieuwelaan en de Antwerpselaan in Strombeek-Bever bevindt zich een belangrijk stuk grond van ruim 2 hectare dat tot toebehoort aan de Koninklijke Schenking en tot voor enkele jaren gebruikt werd als sportterrein voor de ambtenaren van het ministerie van Financiën. Op dit terrein, dat grotendeels in bouwzone ligt, bevinden zich momenteel een voetbalveld, enkele tennisvelden en een grote kantine. Het terrein ligt er momenteel erg verwaarloosd bij.

Naar verluidt zou de Koninklijke Schenking deze percelen graag uitbesteden in een erfpachtformule. Het agentschap Vlabinvest was hierin geïnteresseerd met het oog op een woonproject en in het kader van zijn toekomstige opdracht rond welzijnsinitiatieven. Daartoe was er reeds in 2015 een dossier opgesteld, plannen getekend en een vraag gericht aan de Koninklijke Schenking.

Concreet werd gedacht aan een woonzorgcentrum voor 98 bewoners en daarnaast 58 wooneenheden (meergezinswoningen). Per wooneenheid zou dan een jaarlijkse canon betaald worden. De waarde van het terrein, bufferzone inbegrepen, werd in 2015 geschat op ongeveer 5 miljoen euro.

Blijkbaar komt er geen schot in dit dossier, kennelijk omdat de voorgestelde projecten onvoldoende opbrengst zouden genereren. Nochtans zijn deze projecten echt wel noodzakelijk voor Strombeek-Bever: er is nood aan een WZC in deze deelgemeente en aan bijkomende serviceflats. De nood aan een project voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen hoeft geen betoog.

Het is belangrijk dat de betrokken overheden zich rekenschap zouden geven van de kansen die zich hier voordoen. De Vlaamse en provinciale overheid zijn betrokken bij Vlabinvest en ook de federale overheid kan hier een rol spelen.

Motie

De gemeenteraad van Grimbergen

– wijst op de strategische ligging van dit terrein en de unieke kansen die hier liggen in het kader van de huidige en toekomstige opdracht van Vlabinvest;

– roept de Vlaamse en provinciale overheid op om dit dossier niet los te laten en te zoeken naar een vergelijk met de Koninklijke Schenking, waarbij alle opties worden onderzocht, ook de aankoop van het betrokken terrein;

– roept de federale overheid en in het bijzonder de minister van Financiën op om desgevallend in dit dossier een bemiddelende rol te spelen;

– vraagt dat ook het schepencollege in dit dossier een actieve rol zou spelen.

Bart Laeremans

Antwoord van de burgemeester:

De burgemeester stelde dat de Koninklijke Schenking geen gronden mag vervreemde, maar enkel in erfpacht geven. Hoe dan ook is een erfpacht van 33 jaar te kort, omdat er in dat geval niemand een project zal willen realiseren.

Ook zegt ze dat er voorlopig geen nood meer is aan woonzorgcentra omdat er, door de vele nieuwe projecten, geen wachtlijsten meer zijn.

Wel zegt ze dat er voor deze site volgend jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan zal worden opgestart, zodat de gemeente een aantal stedenbouwkundige voorschriften kan opleggen. Momenteel is het aantal bouwlagen er beperkt tot 2 à 3.

Onze repliek:

Dat laatste is enkel een goed idee indien Vlabinvest zelf daar een project kan realiseren. Enkel dan is het verantwoord om het aantal bouwlagen op te trekken en er appartementen te bouwen, want dan weet je dat het bedoeld is voor mensen met een lokale band. Wanneer er daarentegen een luxueus Brussels vastgoedbedrijf zijn zin kan doen, bv met een speciaal woonzorgcentrum voor zeer welgestelde bejaarden zoals in Oostende, dan trek je anderstalige Brusselaars aan en maak je de situatie nog veel erger.

Daarom drongen we erop aan dat de motie ter stemming werd gelegd, zodat de Vlaamse en provinciale overheid zouden gewezen worden op de strategische ligging en de belangrijke opportuniteiten van dit gebied.

Ons voorstel van motie werd door de meerderheidspartijen verworpen. N-VA en Sp.a onthielden zich.

U kan hier het integrale verslag lezen.

Facebooktwitter