[EA] Motie inzake de uitstap uit Vivaqua, financiële gevolgen voor de gemeente en de toebedeling van deze middelen aan projecten voor Strombeek-Bever

Gelet op het feit dat uit de toelichtende nota’s voor de gemeenteraad kan afgeleid worden dat de uittreding uit Vivaqua een bonus oplevert van ruim 2 miljoen Euro, terwijl de toetreding van het Strombeekse gedeelte van Grimbergen tot De Watergroep dan weer een som oplevert van ruim 3,6 miljoen Euro. Dit betekent dat Grimbergen op korte termijn een extra inkomst heeft van 5,6 miljoen Euro.

Dat deze bonus uitsluitend te danken is aan de waterproblematiek van Strombeek en het logisch is dat deze gelden daarom zouden geherinvesteerd worden in Strombeek, met name omdat de noden in deze deelgemeente bijzonder hoog zijn.

Immers, er zijn nog altijd een reeks straten die zwaar te kampen hebben met wateroverlast (binnenlopend rioolwater) bij felle regenval, omdat het rioleringsnetwerk van Strombeek jarenlang niet werd gemoderniseerd, bijvoorbeeld in de Oude Mechelsestraat, Lakensestraat, Jozef Van Elewijckstraat, Luitberg,…

De heraanleg van deze straten dient in de mate van het mogelijke te worden vervroegd.
Daarnaast dient werk gemaakt te worden van de uitvoering van de goede elementen uit het Masterplan, zoals de heraanleg van de Pastorijstraat en de Victor Soensstraat evenals de uitwerking van het recente voorstel inzake de Pastorietuin.
Tenslotte is er in Strombeek behoefte aan een doordacht woonbeleid, waarvoor eveneens middelen noodzakelijk zijn.

De concrete uitwerking van deze plannen is voor de volgende legislatuur, maar de gemeenteraad drukt nu reeds het voornemen uit om deze middelen te besteden aan projecten in Strombeek-Bever, bovenop de middelen die reeds voorzien waren of die tot het normale takenpakket van de gemeente behoren.

Voorstel:

De gemeenteraadsleden van Grimbergen engageren zich om de bonus van de uitstap uit Aquafin en de toetreding tot De Watergroep, na aftrek van de eventuele kosten die nog niet werden begroot, in principe voor te behouden voor nieuwe projecten in Strombeek-Bever en voor de versnelling van de reeds geplande projecten.

Gezamenlijk ingediend door gemeenteraadsleden voor Vernieuwing:

Karlijne Van Bree en Luk Raekelboom

Update na de gemeenteraad:

Na een stevig debat weigerden de meerderheidspartijen om hierover te stemmen. Ze deden beroep op een kunstgreep uit het reglement om de stemming te weigeren. Als argument werd aangehaald dat het niet toegelaten is een deel van het budget te reserveren voor een bepaald project. Maar dat was niet ons voorstel: het enige wat we vroegen was een politiek engagement van de gemeenteraadsleden om deze centen in principe voor te behouden voor Strombeek-Bever.

Facebooktwitter