[EA] Motie inzake het zogeheten ‘Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand’

We hebben ‘en stoemelings’ kennis genomen van het zogeheten T.OP Noordrand of ‘Territoriaal Ontwikkelings-Programma Noordrand’, dat sinds korte tijd te lezen is op de webstek van Ruimte Vlaanderen. Het dagelijks bestuur van T.OP Noordrand bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de provincie Vlaams-Brabant. De nota van 80 bladzijden is een ‘proeve van programma’ waarop alle ‘belanghebbenden’ tot 18 maart kunnen reageren.

De plannen druisen in grote mate in tegen het Structuurplan Vlaams-Brabant en de vastlegging van het zogeheten “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel” door de Vlaamse regering in 2011. In dat kader werd immers een ruim gebied vastgelegd met een stedelijk karakter, precies om de meer landelijke of open ruimte-gebieden te vrijwaren van verdere verstedelijking.

Dat laatste wordt nu blijkbaar opgegeven: het is de bedoeling van de plannenmakers dat veel grotere delen van Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem ten prooi vallen aan verdere verstedelijking. De open ruimte wordt zelfs beschouwd als de ‘motor van de verstedelijking’. De Noordrand moet blijkbaar verworden tot één morfologisch geheel met Brussel, zodat er tegen 2050 ‘geen Rand meer is’.

De uitbreiding van het Heizelplateau wordt daarbij als voorbeeld en pilootproject gezien. Het Neo-project en het nieuwe stadion moeten leiden tot de realisatie van grote nieuwe stadswijken bovenop een overkapte of afgeschafte A12, niet alleen in Brussel zelf, maar ook in Grimbergen, waar duizenden nieuwe appartementen zouden moeten gebouwd worden tussen de huidige woonkernen van Strombeek en Bever.

In Wemmel en Merchtem wordt bijna anderhalve vierkante kilometer groengebied en open ruimte opgeofferd. Daar alleen al moeten maar liefst 10.200 appartementen gebouwd worden in de hoop dat het Neo-project op de Heizel levensvatbaar zou worden.

In feite komen deze plannen neer op het verder uitsmeren van Brussel over grote stukken van de Noordrand. Dat dit zal leiden tot nog veel meer ontnederlandsing, ligt voor de hand. Er valt niet in te zien waarom juist de Noordrandgemeenten de komende decennia wordt uitgekozen als overloopgebied en uitbreidingszone van Brussel en als een zone waar een intensief verstedelijkingsbeleid zou moeten gevoerd worden.

De minister van de Vlaamse Rand heeft intussen via Ring-TV in krachtige woorden afstand genomen van deze plannen, waarbij zijn administratie overigens helemaal niet betrokken was. Ook de minister van Ruimtelijke Ordening heeft verklaard dat het slechts om een ambtelijke denkoefening ging.

Toch zijn de plannen nog niet verwijderd van de webstek van de Vlaamse overheid. Het is precies de bedoeling dat hierop gereageerd wordt. Bijgevolg past het dat ook de gemeenteraad van Grimbergen zich uitspreekt hierover.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt inzake het T.OP Noordrand:

-dat er op zich geen bezwaar bestaat dat er overleg gepleegd wordt tussen het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over grensoverstijgende hangijzers, met name dan de prangende mobiliteitsproblematiek en de realisatie van bepaalde projecten aan de stadsrand die, indien ze daadwerkelijk gerealiseerd zouden worden, veel extra verkeer en drukte zullen aanzuigen.

-dat daarbij gerust op lange termijn kan gedacht worden en dat zeker creatieve ideeën mogen ontwikkeld worden, zoals de ontmoediging van autoverkeer in de stad, de uitbouw van transferia aan de stadsrand en de versterking van het openbaar vervoer;

-dat het T.OP Noordrand evenwel veel te veel uitgaat van een verstedelijkingslogica en een ruimtelijke versmelting tussen Brussel en de Vlaamse Rand;

-dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de nog maar net goedgekeurde plannen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, waarbij de stedelijke ontwikkeling ruimtelijk duidelijk afgebakend werd;

-dat de in T.OP Noordrand voorgestelde woonprojecten rond het Heizelplateau de draagkracht van onder meer Grimbergen en Strombeek-Bever ruim overschrijden;

-dat veel te weinig wordt rekening gehouden met de Nederlandstalige identiteit van de Vlaamse Rand, waarbij van nieuwkomers een duidelijk engagement tot integratie wordt verwacht, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst; dat de Vlaamse Rand geen onderdeel is of wenst te worden van de grootstad;

-dat de hele Vlaamse Rand vandaag reeds een zware demografische druk ervaart vanuit de hoofdstad en dat het zeker niet gewenst is deze beweging extra te gaan voeden met grootschalige stedelijke wooninfrastructuur in onze streek, die bovendien sterk gericht zou zijn op Brussel en die los zou staan van de huidige gemeentelijke woonkernen;

-dat integendeel alles in het werk moet gesteld worden opdat Brussel zelf opnieuw een meer leefbare en aantrekkelijke woonstad zou worden; dat Brussel helemaal niet dicht bevolkt is en er in deze stad mits enige visie en creativiteit nog heel wat te realiseren valt.

De gemeenteraad draagt het college op deze motie over te maken aan de Vlaamse regering (minister-president, minister Vlaamse Rand, minister Ruimtelijke Ordening), de leden van het Vlaams Parlement van Halle-Vilvoorde, de deputatie van Vlaams-Brabant, de provincieraadsleden van Halle-Vilvoorde en hogervermelde Noordrandgemeenten.

Bart Laeremans

Facebooktwitter