[EA] Mogelijke komst van een voetbalstadion en andere complexen op het terrein van Parking C

We namen kennis van de erfpachtovereenkomsten tussen de stad Brussel en de vzw Tentoonstellingspark enerzijds en erfpachthouder Ghelamco anderzijds. In ruil voor een aanzienlijke som van bijna 5 miljoen euro per jaar koopt Brussel zich in belangrijke mate in de uitbating van het stadion in.

De inhoud van de overeenkomsten roept heel wat vragen op. Vandaar volgend voorstel:

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de burgemeester en het schepencollege antwoorden op volgende vragen:

1. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de ordehandhaving in belangrijke mate of zelfs grotendeels een Brusselse aangelegenheid wordt. Werd er hieromtrent recent nog verder overleg gepleegd? Wat leverde dit op? Welke rol zou de lokale politie nog overhouden? Worden er door Brussel financiële compensaties geëist, bijvoorbeeld in de vorm van het verzaken van het heffen van bepaalde taksen?

2. We lezen dat de uitbater actief zal samenwerken met de Brusselse ziekenhuizen die deel uitmaken van het Irisnet. Weet men wat hiermee concreet bedoeld wordt? Betreft het hier het stadion of de sportcampus? Beschouwt het gemeentebestuur het als realistisch en aanvaardbaar dat op die manier Franstalige ziekenhuizen, sportcentra, bedrijven en zelfs overheidsinstanties hun vaste stek zouden krijgen in Grimbergen?

3. Op welke wijze zal de wetgeving op het Taalgebruik in het Bedrijfsleven gerespecteerd worden? Hoeveel mensen zouden er in de sportcampus ongeveer tewerkgesteld worden?

4. Er zou tevens een soort paviljoen komen met een grote sportbibliotheek. Wie zou deze stofferen en uitbaten? Welke instanties worden hierbij betrokken?

5. De uitbater moet ervoor zorgen dat er “bij voorkeur zal worden gewerkt met lokaal gevestigde personeelsleden en leveranciers, dienstverleners e.a. ondernemingen.” Wat wordt daarmee concreet bedoeld? Zal Grimbergen of het Vlaams Gewest op dat vlak evenveel recht krijgen als Brussel?

6. Er wordt afgesproken dat het logo van de stad Brussel op bepaalde zeer zichtbare plaatsen zal bevestigd, afgespeeld of gedrukt worden. Betreft het hier het zeer ongelukkige BXL-logo? Vindt het gemeentebestuur het verdedigbaar dat Brussel in Vlaanderen op die manier wordt voorgesteld als een Franstalige stad?

7. Werd reeds besproken op welke wijze het Nederlandstalig karakter van Grimbergen zal gerespecteerd worden in en rond het stadion, wat betreft bewegwijzering en signalisatie, omroepingen, publiciteit, publieke activiteiten…?

8. Er zou in het stadion ook ruimte vrijgemaakt worden voor socio-culturele activiteiten. Wat wordt hiermee bedoeld? Zullen er in het stadion daardoor ook eentalig Franstalige en zelfs politieke activiteiten kunnen doorgaan?

9. Hoe reageert het college op het probleem dat voetbalclub Anderlecht, in Brussel ingeschreven als Franstalig, in Grimbergen zijn verdere toekomst zal uitbouwen? Welke afspraken worden er gemaakt inzake de naleving van het Nederlandstalig karakter van het sportgebeuren in Grimbergen?

10. Minister Schauvlieghe had enkele weken geleden aangekondigd dat ze zou laten onderzoeken of een aanpassing van het GRUP zich opdrong. Werd dat onderzoek inderdaad gevoerd? Heeft u inmiddels enig resultaat van dit onderzoek?

11. Werd het gemeentebestuur reeds benaderd i.v.m. concrete voorstellen in natura, zoals gratis zitplaatsen?

Bart Laeremans

Facebooktwitter