Bezwaarschrift MER-onderzoek Tramlijn Brussel-Willebroek

Als reactie op de kennisgevingsnota inzake de (aangepaste) tramlijnen wens ik specifiek voor het traject Brussel-Willebroek volgende opmerkingen te geven:

1. Er blijven heel wat vragen rijzen over de intrinsieke meerwaarde van dit traject. De tramlijn is voor een groot gedeelte gelegen langs de A12. Vraag is of een optimalisatie van de A12 zélf t.v.v. van het openbaar vervoer geen betere (en veel goedkopere) optie kan zijn. Zo zou men op de A12 busbanen kunnen aanleggen, waardoor busgebruikers vanuit Londerzeel en Meise, ook bij filevorming op de A12, snel in Brussel of bij de overstapplaats van Esplanade kunnen geraken.
M.i. is de kostprijs van meer dan 200 miljoen euro voor deze tramlijn (enkel voor de aanleg!) erg moeilijk te verantwoorden in tijden van besparingen, zeker wanneer er veel goedkopere alternatieven zijn.

2. Men gaat uit van de realisatie van een voetbalstadion op Parking C (blz. 49-50 kennisgevingsnota). Deze plannen zijn evenwel nog helemaal niet verworven. Op dit moment is het zelfs bijzonder stil rond dit dossier nu een belangrijke partner in dit verhaal (voetbalclub Anderlecht) heeft afgehaakt.

De kans is vandaag behoorlijk groot dat er geen bouwaanvraag meer zal komen. Bovendien zijn de bouw- en de milieuvergunning daarmee nog niet toegekend. Er zijn in het kader van de MER-procedure rond het stadion zoveel bemerkingen en vragen geformuleerd en juridische obstakels aan het licht gekomen, dat grote vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de haalbaarheid van dit project.

3. Het nieuwe tramtraject zal in Grimbergen niet meer vlakbij de A12 liggen of (in het gedeelte kort tegen Brussel) op de middenberm ervan. De tramlijn zal ter hoogte van het domein van Bever de Boechoutlaan dwarsen, wat een ernstig conflict zal opleveren met het snelle autoverkeer daar. Dit zal leiden tot grote verkeersonveiligheid.

Vervolgens zal de tramlijn door de groene zoom van het domein van Bever richting Ring en Parking C getrokken worden. Heel opmerkelijk is dat dit in de kennisgevingsnota nergens met zoveel woorden gezegd wordt. We moeten dit afleiden uit de (eensluidende) plannen en foto’s.

Het is volstrekt onbegrijpelijk dat uitgerekend in het kader van een Milieu-Effect-Procedure met geen woord gerept wordt over de verregaande aantasting van dit waardevol parkgebied. Wanneer men dit domein van Bever met Google Earth vanuit de lucht bekijkt, dan merkt men dat de grootste concentratie bomen in dit park juist gesitueerd is in een lange gordel langs de Boechoutlaan. Precies dwars door deze gordel zou de tramlijn getrokken worden.

Nergens wordt evenwel verwezen naar de belangrijke ecologische gevolgen van deze ingreep voor de fauna en flora van dit groengebied. Wat is de omvang van de groenzone die moet sneuvelen? Hoe breed is de om te hakken zone (bedding en bermen)? Wat zullen de gevolgen zijn van de permanente doortocht van trams (geluid, trillingen, …) voor de natuurwaarde van het domein?

Dit aanleg van de tramlijn op deze locatie betekent niet alleen dat de waarde van dit parkgebied in belangrijke mate wordt aangetast, maar ook dat een relatief groot deel ervan zal moeten onteigend worden. Dit laatste is allerminst te verdedigen aangezien het park door de huidige eigenaars voortreffelijk beheerd wordt. Wat is overigens de voorziene kostprijs van deze onteigening?

4. Indien men blijft vasthouden aan het idee dat de tramlijn hier langs de westzijde van de Boechoutlaan moet lopen, dan dient er een alternatieve oplossing te worden uitgewerkt waarbij het parkdomein integraal gespaard wordt. Men kan op deze locatie de Boechoutlaan zélf b.v. verleggen in de richting van de A12 en de vrijgekomen ruimte als trambedding gebruiken, zodat er alvast langs de kant van het domein van Bever geen bomen moeten sneuvelen.

Een veel betere oplossing zou erin bestaan dat men de tramlijn langs de A12, komende vanuit Meise, 500 meter verder doortrekt en vlak voorbij de Ring ondergronds (en verderop bovengronds) doorsteekt richting Parking C.

5. Tenslotte dienen we vast te stellen dat de eigenaars van privégronden in Grimbergen langs het gewijzigde traject NIET via een aangetekend schrijven (en zelfs niet via een gewoon schrijven of via e-post) op de hoogte werden gesteld van deze plannen en van de MER-procedure, zelfs niet degenen die getroffen zouden kunnen worden door onteigeningen. M.i. werd hiermee een ernstige procedurefout gemaakt.

Bart Laeremans

Facebooktwitter