[EA] Het gebruik van het Nederlands bij de jeugdtrainingen van Grimbergse voetbalclubs

Deze kwestie kwam in het verleden reeds meermaals ter sprake tijdens de gemeenteraad. Altijd opnieuw moesten we vaststellen dat het gemeentebestuur de problemen minimaliseerde. Wie kritiek had, werd verweten dat hij de zaken negatief voorstelde en de positieve evoluties niet zag. Resultaat is dat de situatie vandaag erger is dan ooit. Dit blijkt onder meer uit volgende getuigenissen die de Werkgroep Vlaamse Actie aanbracht over de jeugdtrainingen op de Piereman:

Vrijdag 11 september van 18.40 tot 18.55 uur:

“Op het A-speelveld waren drie spelersgroepen aktief, op het B-speelveld twee groepen.
Jammer, maar geen woord Nederlands gehoord. De begeleiders/trainers spraken hun spelers enkel toe in de Franse taal.”

Situatie op vrijdag 25 september van 17.15 tot 17.35 uur:

“Alle speelvelden waren bezet met jonge spelersgroepen.
Op het A-veld waren 2 trainers/begeleiders actief bezig doch alles verliep in het Frans.
Op het B-speelveld waren 5 trainers/begeleiders aanwezig, slechts één drukte zich uit in het Nederlands.
De 3 trainers/begeleiders op het C-veld gaven louter richtlijnen in de Franse taal.
Besluit: 1 op 10 trainers/begeleiders drukt zich uit in het Nederlands.”

Deze situatie is absoluut onhoudbaar. Op deze wijze ontzegt men kinderen uit Grimbergen het recht om al spelenderwijs Nederlands te leren. Men moedigt op die manier Nederlandstalige kinderen aan om weg te trekken uit de betrokken club, waardoor de situatie nog erger wordt.

We stellen vast dat in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Machelen, veel actiever wordt opgetreden door het gemeentebestuur, met succes overigens. De clubs worden er ook aangemoedigd om ten aanzien van kinderen van buiten de gemeente de focus te leggen op kinderen die reeds Nederlands spreken of verstaan.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op:

– een veel actiever en ondubbelzinnig beleid te voeren t.a.v. de jeugdsportverenigingen en van de voetbalclubs in het bijzonder: in heel de gemeente moet tijdens de trainingen het Nederlands gebruikt worden;

– daartoe moeten waar nodig taalcoaches ingezet worden en duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, zoals dat bijvoorbeeld in Machelen gebeurt;

– clubs die weigeren om zich daarnaar te schikken moeten gesanctioneerd worden; bij een blijvende weigering moet de oprichting van nieuwe clubs worden overwogen die wel bereid zijn het Nederlandstalig karakter van de gemeente te eerbiedigen.

Bart Laeremans

Verslag gemeenteraad

36e zaak: Gebruik van het Nederlands bij de jeugdtrainingen van Grimbergse voetbalclubs – aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en licht het agendapunt betreffende het gebruik van het Nederlands bij de jeugdtrainingen van Grimbergse voetbalclubs als volgt toe:
“Deze kwestie kwam in het verleden reeds meermaals ter sprake tijdens de gemeenteraad. Altijd opnieuw moesten we vaststellen dat het gemeentebestuur de problemen minimaliseerde. Wie kritiek had, werd verweten dat hij de zaken negatief voorstelde en de positieve evoluties niet zag. Resultaat is dat de situatie vandaag erger is dan ooit. Dit blijkt onder meer uit volgende getuigenissen die de Werkgroep Vlaamse Actie aanbracht over de jeugdtrainingen op de Piereman:

Vrijdag 11 september van 18.40 tot 18.55 uur:
“Op het A-speelveld waren drie spelersgroepen actief, op het B-speelveld twee groepen. Jammer, maar geen woord Nederlands gehoord. De begeleiders/trainers spraken hun spelers enkel toe in de Franse taal.”
Situatie op vrijdag 25 september van 17.15 tot 17.35 uur:
“Alle speelvelden waren bezet met jonge spelersgroepen. Op het A-veld waren 2 trainers/begeleiders actief bezig doch alles verliep in het Frans. Op het B-speelveld waren 5 trainers/begeleiders aanwezig, slechts één drukte zich uit in het Nederlands. De 3 trainers/begeleiders op het C-veld gaven louter richtlijnen in de Franse taal. Besluit: 1 op 10 trainers/begeleiders drukt zich uit in het Nederlands.”

Deze situatie is absoluut onhoudbaar. Op deze wijze ontzegt men kinderen uit Grimbergen het recht om al spelenderwijs Nederlands te leren. Men moedigt op die manier Nederlandstalige kinderen aan om weg te trekken uit de betrokken club, waardoor de situatie nog erger wordt.

We stellen vast dat in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Machelen, veel actiever wordt opgetreden door het gemeentebestuur, met succes overigens. De clubs worden er ook aangemoedigd om ten aanzien van kinderen van buiten de gemeente de focus te leggen op kinderen die reeds Nederlands spreken of verstaan.”

Aansluitend hierbij stelt raadslid Bart LAEREMANS om aan het schepencollege op te dragen om:
• een veel actiever en ondubbelzinnig beleid te voeren t.a.v. de jeugdsportverenigingen en van de voetbalclubs in het bijzonder: in heel de gemeente moet tijdens de trainingen het Nederlands gebruikt worden;
• daartoe moeten waar nodig taalcoaches ingezet worden en duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, zoals dat bijvoorbeeld in Machelen gebeurt;
• clubs die weigeren om zich daarnaar te schikken moeten gesanctioneerd worden; bij een blijvende weigering moet de oprichting van nieuwe clubs worden overwogen die wel bereid zijn het Nederlandstalig karakter van de gemeente te eerbiedigen.

Schepen van sport Louis DE SMEDT krijgt het woord haalt in zijn reactie het volgende aan:
• deze aangelegenheid werd op deze gemeenteraad inderdaad al meermaals besproken. Ik kan slechts herhalen wat ik toen reeds gezegd heb;
• KFC Strombeek heeft sinds 2013 veel werk verricht om de Nederlandse taal te promoten bij de jeugdleiding en doet dat nog steeds;
• de taalcoach stelde in haar eindverslag het volgende: “De trainers hebben bewezen dat zij in staat zijn Nederlands te praten op de training alsook tijdens de matchen”. Bij mijn weten wordt dit ook vandaag gerespecteerd;
• ondertussen worden de volgende inspanningen gedaan:
– niet allen de Werkgroep Vlaamse Actie doet controles, ook neutrale mensen doen dit;
– er is een taalpeter aangeduid;
– op de website staat duidelijk vermeld dat KFC op zoek is naar meerdere taalpeters (maar vrijwilligers moet men vandaag maar vinden);
– er wordt zoals afgesproken werk gemaakt van een taalcel;
– er is regelmatig een onderhoud tussen de voorzitter van de sportraad en de voorzitter van KFC;
• ik stel vast dat bij de getuigenissen op 15 minuten tijd besloten wordt dat slechts 1 op 10 trainers zich uitdrukt in het Nederlands. Men wordt zou op een korte tijdsspanne direct negatief beoordeeld.

De schepen van sport wenst daarna het woord te geven aan gemeenteraadslid Christian DONNEUX, voorzitter van KFC Strombeek.

Gemeenteraadslid Christian DONNEUX krijgt het woord en verklaart dat hij als voorzitter van KFC Strombeek een persoonlijke nota heeft voorbereid, niet partijgebonden. Hij stelt dat voetbalclub Strombeek-Bever zich opnieuw in het oog van de storm bevindt en dat diegenen die de situatie aanklagen juridisch wel gelijk zullen hebben. In zijn betoog haalt hij vervolgens het volgende aan:

• het zal het niet lukken om de club eentalig Nederlands te maken, er zijn nuances nodig;
• van de 190 jongeren tussen 6 en 15 jaar komt 75% uit Strombeek-Bever, de rest voornamelijk uit Koningslo en Het Voor, en verder uit Laken, Jette, …;

• ik heb op zaterdag 17 oktober een ganse voormiddag uitgetrokken en met spelertjes gesproken. Hieruit bleek dat veel kinderen de Nederlandse taal niet machtig zijn. Vaak gaan zij niet naar school in Grimbergen;
• door de aanhoudende negatieve kritiek van de partij Vernieuwing blijven de Nederlandse kinderen weg;
• er zijn 13 trainers, allemaal jonge mensen tussen 18 en 30 jaar, er zijn 5 Vlamingen, 5 tweetaligen en 3 anderstaligen( een Ier, een Griek en een Marokkaan). Deze mensen hebben nooit een taalopleiding gehad, maar wel een opleiding tot coach/trainer. Zij zetten zich in met passie en slechte wil is niet aanwezig;

• de inzet van de taalcoach kostte 6.000 euro, waarvan aanvankelijk een deel door de gemeente werd betaald. Het verder zetten van de opdracht van de taalcoach was geen optie aangezien dit niet financieel haalbaar was voor de club;

• wij vonden binnen de club een gepensioneerd licentiaat die echter tweemaal verbaal door ouders werd aangevallen omwille van taalcorrecties;
• gemeenteraadslid Bart LAEREMANS woont niet in Strombeek-Bever en kent de situatie niet. Sta eens aan de schoolpoort van ’t Villegastje en vergelijk dit met de uitstroom aan het Prinsenhof;
• voetbal is een laagdrempelige activiteit voor allochtone jongeren, die ik niet zie in een tennisclub;
• de club heeft in het verleden al om positieve ondersteuning van het taalactiecomité gevraagd, maar hierop kwam nooit respons. De club moet ondersteund worden en dit niet alleen op financieel maar ook op onderwijzend vlak;
• als men spreekt van schorsingen of boetes dan zal dit er alleen maar voor zorgen dat de gemotiveerde mensen stoppen waardoor de club zal verdwijnen. Misschien is dit de uiteindelijke wens van gemeenteraadslid Bart LAEREMANS zodat er andere clubs op de Piereman kunnen spelen.

Schepen Paul HERMANS krijgt het woord en haalt het volgende aan:
• men niet mag vergeten dat dit ook samenhangt met de problematiek omtrent hangjongeren: als de club verdwijnt, wordt het maatschappelijk probleem alleen maar groter;
• iemand van de Strombeekse jongeren kwam onlangs naar mij met het krantje van Venieuwing waarin een link werd gelegd tussen de jongeren en criminaliteit; ik heb moeten uitleggen dat dit los stond van onze werking.

Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS sluit zich hierbij aan haalt volgende punten aan:
• toen ik basket speelde verliep drie vierden van de training in het Engels;
• reeds twee jaar hoor ik hier kritiek op jongeren en op het taalgebruik;
• we mogen niet vergeten dat het hier gaat over jongeren die als hobby voetballen; andere talen moeten in het sportleven mogelijk zijn zoals dit ook het geval is op andere activiteiten.

Gemeenteraadslid Karlijne VAN BREE krijgt het woord en vraagt om de discussie niet emotioneel en irrationeel te voeren aangezien iedereen hetzelfde wenst en dat is dat jongeren in Strombeek-Bever zich kunnen ontspannen via sport. Zij meent dat dit echter niet wil zeggen dat de Nederlandse taal niet moet gerespecteerd worden. Er moet volgens haar een inspanning geleverd worden vanuit de gemeente, zoals dat in Machelen het geval is. Volgens gemeenteraadslid Karlijne VAN BREE kan men niet alleen maar rekenen op vrijwilligers, aangezien uit de praktijk blijkt dat het steeds dezelfde vrijwilligers zijn die overal taallessen geven. Deze problematiek moet haars inziens op een positieve manier besproken worden. Wat de hangjongeren betreft kan zij alleen maar zeggen dat de partij in haar blad vertaalt wat er leeft bij de mensen.

Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en verklaart dat de fractie N-VA sport hoog in het vaandel draagt. Hij wijst er op dat in de rand van Brussel is gebleken dat werkloosheid zeer taalgebonden is. Sport en voetbal zijn daarom volgens hem een uitgelezen kans om jongeren spelenderwijs het Nederlands bij te brengen. Hij vraagt zich af waarom hier steeds in een negatieve sfeer over gesproken wordt.

Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord en stelt dat het niet kan dat men kinderen zou weigeren op basis van het feit dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. Volgens hem gaat dit in tegen verschillende conventies. Tot slot roept hij alle Vlaamsgezinde fracties op om vrijwilligers te leveren aan de club voor taallessen.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS repliceert hierop dat dit verantwoordelijkheid van de club is en dat zij zelf vrijwilligers moeten zoeken. De trainers moeten volgens hem het Nederlands machtig zijn. Het lukt volgens raadslid Bart LAEREMANS wel om de Nederlandse taal te respecteren in Vilvoorde, Sterrebeek, Machelen enz. Hij vraagt waarom dit dan niet lukt in Strombeek-Bever? Het is volgens hem gemakkelijk om op de boodschapper te schieten en niets aan het probleem te doen.

Als fractie heeft Vernieuwing aldus raadslid Bart LAEREMANS 2 jaar niet gesproken over deze problematiek, maar als uit de cijfers blijkt dat de situatie achteruit gaat dan kan dit niet meer doodgezwegen worden. Taal is volgens hem belangrijk: het gaat hier niet om een privéaangelegenheid, maar om een sport die beoefend wordt op openbare gronden waarbij de club onrechtstreeks subsidies ontvangt van de gemeente. Als het de club niet lukt om de Nederlandse taal te respecteren dan moet zij aldus raadslid Bart LAEREMANS uit de sportraad worden gezet, anders moet het reglement afgeschaft worden. Als het in andere gemeenten wel lukt en dit op een positieve manier, dan moet dit hier volgens hem ook mogelijk zijn, misschien moet er daar maar geïnformeerd worden hoe dit kan.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS wijst erop dat het in het belang van de kinderen is om er Nederlands te spreken en te leren en als er wordt gesproken over het weigeren van kinderen omwille van het feit dat zij het Nederlands niet machtig zijn, dan spreken we over kinderen uit Brussel en niet uit de gemeente Grimbergen. In Machelen zal men volgens raadslid Bart LAEREMANS bij kinderen uit Brussel eerst nagaan of zij de Nederlandse taal kennen en als dit niet het geval is dan worden zij geweigerd.

Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER repliceert hierop dat dit niet kan.

Facebooktwitter