[EA] Het behoud van het kasteeldomein van Bever

De Vlaamse overheid heeft gemeend om het traject voor de geplande tramlijn Brussel-Willebroek op het grondgebied van Grimbergen drastisch te moeten wijzigen. In plaats van de A12 te blijven volgen via de middenberm, wordt ter hoogte van de grens met Wemmel en Grimbergen (Drijpikkel) plots de Boechoutlaan overgestoken, wat een bijzonder gevaarlijke situatie creëert voor de weggebruikers.

Vervolgens zou deze tramlijn dwars door de groene zoom van het kasteeldomein van Bever gaan, richting Parking C. Hierdoor dreigt dit waardevol parkgebied in zeer ernstige mate te worden aangetast. Heel opmerkelijk is dat dit in de kennisgevingsnota nergens met zoveel woorden gezegd wordt. We moeten dit afleiden uit de (eensluidende) plannen en foto’s.

Nergens wordt verwezen naar de belangrijke ecologische gevolgen van deze ingreep voor de fauna en flora van dit groengebied. Dit zal bovendien onvermijdelijk moeten leiden tot de onteigening van een aanzienlijk deel van dit privédomein, hetgeen belangrijke bijkomende kosten zal teweeg brengen.

Er zijn nochtans valabele alternatieven, waarbij natuur en privégronden gespaard worden.

Men kan op deze locatie de Boechoutlaan zélf b.v. verleggen in de richting van de A12 en de vrijgekomen ruimte als trambedding gebruiken, zodat er alvast langs de kant van het domein van Bever geen bomen moeten sneuvelen.

Een veel betere oplossing zou erin bestaan dat men de tramlijn langs de A12, komende vanuit Meise, 500 meter verder doortrekt en vlak voorbij de Ring ondergronds (en verderop bovengronds) doorsteekt richting Parking C. Dit traject gaat uitsluitend over publieke gronden.

Wie de MER-nota en de kaarten van naderbij wil bekijken, kan surfen naar
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4302.pdf

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen:

-benadrukt de belangrijke natuurwaarde van het kasteeldomein van Bever;

-vraagt de Vlaamse overheid om bij de gebeurlijke aanleg van de geplande tramlijn Brussel-Willebroek het kasteeldomein integraal te vrijwaren;

-stelt de Vlaamse overheid voor om een alternatief te zoeken waarbij bos- en parkzones gespaard worden en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande publieke gronden.

Bart Laeremans

Facebooktwitter