[EA] Groene ruimte tussen Kloosterstraat en Grimbergsesteenweg

In mei vorig jaar keurde het schepencollege een bouwvergunning goed voor een groot appartementencomplex (48 appartementen) en een eengezinswoning in de Kloosterweide. Dit was niet bepaald conform de voorstellen uit het Masterplan. Intussen is nog steeds niet duidelijk wie de bouwheer wordt.

Zowel aan de voorkant als aan de achterkant wordt een groenzone/parkzone voorzien. Het zou evenwel niet de bedoeling zijn die in te lijven bij het openbaar domein om onderhoudskosten te vermijden voor de gemeente.

Vreemd genoeg is er bij deze plannen niet echt rekening gehouden met parkeergelegenheid voor de bezoekers. Dit project verhoogt dus de parkeerdruk voor de omgeving.

Het is ook niet duidelijk wat er met de parkzone tussen de school en de appartementen zal gebeuren. Het zou niet onlogisch zijn dat het publiek hiervan gedurende een aantal uren van de dag gebruik zou kunnen maken. Het ligt voor de hand dat deze zone ’s avonds zal moeten afgesloten worden, net zoals het park aan Ter Borre.

Naar verluidt is ook de school geïnteresseerd om actief gebruik te maken van deze zone.

In ruil voor het onderhoud ervan en de dagelijkse afsluiting, zou de school in onze visie tijdens de week en tijdens het schooljaar een aantal uren per dag exclusief gebruiksrecht kunnen hebben over deze zone.

Er zijn hierover dus heel wat vragen te beantwoorden.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen:

1. Wie wordt eigenaar van de kleine parkzone op de hoek van Kloosterstraat en Jan Mulsstraat? Wie zal instaan voor het onderhoud van dit park?

2. Hoe werd er gedacht aan parkeergelegenheid voor de bezoekers van deze 48 appartementen? Is dat inbegrepen in het quotum voor de ondergrondse parkeergarage? Zo neen, wat is het alternatief?

3. Wie wordt eigenaar van de parkzone tussen dit appartementencomplex en de school? En wie wordt beheerder? Wordt er gedacht aan een overeenkomst met de school waarbij deze gedurende een aantal uren per dag exclusief gebruiksrecht heeft, in ruil voor het openstellen en het onderhoud van deze zone?

4. Wanneer kan deze groenzone worden ingericht? Pas nadat het appartementencomplex is gebouwd? Wie staat in voor de aanleg zelf van het park?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

De antwoorden van de burgemeester Marleen Mertens:

• De groenzone aan de voorzijde, gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de Brouwerijstraat, is voorzien om overgedragen te worden aan de gemeente Grimbergen opdat dit ook openbaar kan worden en dat het een meerwaarde vormt voor alle bewoners in de buurt. Als de gemeente dit aanvaardt, dient ze het te onderhouden. Indien het in private handen zou blijven, dan moet deze parkzone afgebakend worden en zal de vereniging van mede-eigenaars van de woningen moeten instaan voor het beheer en onderhoud van de groenzone. De parkzone achteraan maakt geen deel uit van de vergunning.

• In voorliggend project worden 63 parkeerplaatsen, waarvan 4 voor mindervaliden, voorzien voor 48 woongelegenheden. Verder worden er ook 88 fietsenstalplaatsen voorzien. Het geldend BPA schrijft voor dat er per woongelegenheid één parkeerplaats voorzien dient te worden. Bijgevolg doet het project een grotere inspanning kan wettelijk nodig was. Er zijn meer parkeerplaatsen voorzien dan woningen.

• Momenteel is de parkzone eigendom van Haviland Intercommunale. Haviland zal de bouwontwikkelingen laten uitvoeren. De betreffende parkzone maakte geen deel uit van de vergunningsaanvraag. De bestemming parkzone blijft volgens het geldend BPA van toepassing ongeacht de eigendomssituatie. Ik heb ook gehoord dat Haviland het geheel wil verkopen, met bouwvergunning en al, maar dit is niet zeker. Indien de school of de gemeente interesse toont in deze parkzone, kan Haviland deze wegschenken. Het klopt dat de school behoefte heeft aan uitbreiding, vooral van speelruimte. Dit zijn allemaal besprekingen die lopend zijn.

• De opmaak van een RUP staat gepland om tegemoet te komen aan de noden van de school.

• Deze groenzone staat los van de bouw van meergezinswoningen. Zolang de zone niet publiek wordt (door bijvoorbeeld overdracht aan de gemeente), zal er hoogstwaarschijnlijk geen initiatief worden genomen om het park in te richten. Het zal dan bos blijven (de bomen zijn vermoedelijk ouder dan 22 jaar waardoor deze als bos worden aanzien door het Agentschap voor Natuur en Bos). De eigenaars van de percelen kunnen een privatief park inrichten.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en gaat als volgt in op de toelichting door burgemeester Marleen MERTENS:

“Als Haviland dit zou verkopen als een puur commercieel project, hoop ik dat de gemeente er mee aan duwt dat Vlabinvest dit zou overnemen om precies ervoor te zorgen dat Grimbergse mensen daar zouden kunnen gaan wonen. Want, als het een puur commercieel wordt, zijn er geen garanties ingebouwd voor het karakter van onze gemeente, als je begrijpt wat ik bedoel, en dan vrees ik dat er geen rekening mee zal gehouden worden en dat we dus niet de juiste mensen aantrekken voor dit complex. Dat is een eerste zaak.

De voorzijde zal onderhouden worden door Grimbergen. Oké, daar neem ik akte van. Maar, ik dacht toch ook dat er voorzien was dat die achterzijde een soort publieke functie zou krijgen, een stukje park misschien.”

Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit gedeeltelijk zo is voorzien in het BPA.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt of het dan niet geprivatiseerd wordt door aan de school te geven.

Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat hier verschillende gesprekken over zijn geweest, maar dat ze dit de laatste tijd niet meer heeft gevolgd en dat zij zich, gezien Haviland dat wil verkopen, kan voorstellen dat dit even stilligt. Zij geeft aan dat zij niet weet hoe dit verder zal verlopen, gezien Haviland bijna een privépartner is en de gemeente daar niet tussenkomt.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS stelt dat het een meerwaarde kan zijn als de school er gebruik van kan maken exclusief, gedurende enkele uren, zeker tijdens het schooljaar en eventueel voor bepaalde cursussen in de schoolvakantie en dit in ruil voor het onderhoud ervan, de aanplantingen, het afsluiten ervan.

Hij suggereert dat de gemeenschap er tegelijkertijd iets aan zou hebben doordat het bijvoorbeeld een aantal uur in de namiddag toegankelijk is voor wandelaars, voor Strombekenaren die toch wel op zoek zijn naar een beetje groene ruimte. Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit geen evidente combinatie is, maar er moet absoluut aan gewerkt worden.

Facebooktwitter