[EA] Digitale maturiteit van de gemeente Grimbergen

Vlaanderen Radicaal Digitaal. Is de ambitie van het regeerakkoord 2014-2019 om tegen 2020 alle transacties met de overheid digitaal te verwerken vanuit een virtueel loket. Het is een overkoepelend programma waarbij de inzet van informatie- en communicatietechnologie overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid. In dit kader stemt de Vlaamse Regering in met de conceptnota: ‘Programma Vlaanderen Radicaal Digitaal’. Hierin worden de krijtlijnen van het programma beschreven. De bevoegde minister wordt belast met de verdere uitwerking van het programma.

Met het oog op de informatieverzameling, werd in het voorjaar van 2016 een bevraging uitgestuurd die peilt naar de informatie- en ICT-maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen.

De I-monitor 2016: “Hoe digitaal is jouw gemeente?” heeft als doel om een stand van zaken te geven van de maturiteit met betrekking tot de informatiehuishouding en ICT van lokale besturen en classificeert de lokale besturen binnen een typologie.

Er wordt o.a. gepeild of:

• Authentieke gegevensbronnen (doorheen de hele organisatie) gebruikt worden;
• Voldoende aandacht wordt besteed aan informatieveiligheid;
• Bij beslissingen een digitale impactanalyse gebeurt;
• Bij het uitdenken van processen voldoende aandacht gaat naar het vereenvoudigen, digitaliseren en de klantvriendelijkheid van die processen;
• De digitale volwassenheid van producten en diensten voldoende ontwikkeld zijn.

Uit deze I- monitor blijkt dat 8 gemeenten in Vlaandren helemaal niet voldoen aan deze test en dat Grimbergen als enige Vlaams-Brabantse gemeente samen nog 3 andere Vlaamse gemeenten een digitale maturiteit van slechts 1 punt op de schaal van 5 behalen en dit met een score van maar amper 14,25% op digitale volwassenheid van producten en diensten.

De gemeente Grimbergen behoort hierdoor bij top van de slechtste leerlingen in Vlaanderen en kan zich nu ook volledig digibeet verklaren.

Opvallende antwoorden die uit deze analyse naar voor komen zijn:

• hoe is het gesteld met de informaticaveiligheid in u bestuur? Slecht
• is er een gevalideerd adressenbestand? Nee
• welke score haalt uw bestuur mbt gebruik van authentieke gegevensbronnen? 24%
• gebeurt er bij beslissingen een digitale impactanalyse? Zelden
• komt IT aan bod in het managementteam? Weet niet
• aantal IT-werknemer tov totaal aantal personeelsleden? 1 per 50 – 75
• zijn de processen in uw bestuur in kaart gebracht? Weet niet
• is er zicht op het gebruik van e-dienstverlening? Nee
• doet uw bestuur aan klantenbevraging? Nee
• gemeente en OCMW werken niet samen op vlak van ICT

In bijlage kan men alle resultaten van dit onderzoek voor de gemeente Grimbergen vinden. In de laatste kolom ziet u het resultaat van de gemeente Boom, de enige gemeente die een digitale maturiteit bereikt van 5 en een digitale volwassenheid van 81,72%

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege zou antwoorden op volgende vragen:
• Hoe verklaart men de zeer slechte cijfers die Grimbergen behaalt in dit rapport?
• Kan men de hierboven vernoemde gegevens uit de analyse toelichten?
• Wat zijn de plannen om Grimbergen eindelijk op de kaart van digitalisering te zetten?
• Moeten wij ons nu zorgen maken over de informatieveiligheid binnen ons bestuur?
• Zijn er reeds plannen gemaakt om de ICT integratie tussen gemeente en OCMW te ontwikkelen?

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Antwoord op de gemeenteraad:

De secretaris antwoordde dat één en ander het resultaat is van een enquête overal in Vlaanderen. In Grimbergen werd hiervan geen prioriteit gemaakt. Een ander was gebaseerd op de informatie vanwege één personeelslid. Deze informatie was zeer fragmentarisch en ook deels onjuist.

Aan de digitalisering van de gemeente wordt intussen verder gewerkt. Op vlak van veiligheid worden er aan het betrokken firma extra inspanningen gevraagd. Er valt te betreuren dat deze firma niet uit eigen beweging de nodige inspanning deed om de veiligheid van de digitale communicatie te optimaliseren.

Verslag gemeenteraad 26/10/2017: klik hier

Facebooktwitter