[EA] De schrijnende toestand van het door de gemeente verhuurde schoolgebouw

Sinds de fusie van gemeente- en vrije school in Grimbergen centrum worden een aantal klaslokalen van het oude schoolgebouw dat paalt aan het gemeentehuis, ter beschikking gesteld worden van de vrije school. In 2016 werd hiervoor een huurcontract afgesloten voor een periode van 27 jaar. Drie andere klassen worden (gratis) ter beschikking gesteld van een jeugdbeweging.

Al zeer lange tijd lijdt dit gebouw aan ernstige tekorten, die nadelige gevolgen hebben voor de leerlingen en het personeel. De gemeente werd hier talloze malen op gewezen, maar hierop werd amper gereageerd. Daarom werd de gemeente door het schoolbestuur recent zelfs in gebreke gesteld, met de dringende vraag om actie te ondernemen tegen het begin van het nieuwe schooljaar.

We sommen de vele gebreken op, die we op 20 augustus ook ter plaatse hebben kunnen vaststellen:

 1. De luchtkwaliteit in de twee grote klassen aan de binnenzijde is zwaar ondermaats, ten gevolge van de onmogelijkheid de vensters te openen. Een oud ventilatiesysteem moet dienen als surrogaat, maar functioneert amper. De verluchtingsbuis is gemaakt uit asbest. Gevolg van deze aberrante situatie is een zeer ontoereikende luchtkwaliteit. Met warme dagen kan men zelfs spreken van een onhoudbare situatie, waarbij kinderen spontaan bloedneuzen krijgen. Ook metingen wijzen op een onaanvaardbare situatie.
 2. Het dak van het gebouw is in zeer slechte staat, met waterinsijpeling tot gevolg en dus vocht en schimmel in de klaslokalen. Een deel van het dakgebinte op zolder is vaak kletsnat. Stukken gevel brokkelen af aan de kant van de parking. De schouw is ingestort. Kleiner herstellingen en schilderwerken in 2016 hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd: sinds 2017 is er opnieuw schimmelvorming.
 3. Er is geen asbestinventaris.
 4. Er is een probleem met de nooduitgangen en de deuren, die niet aan de normen voldoen en er ontbreken pictogrammen voor de elektrische installaties.
 5. Er is in blok H een houten trap van de eerste naar de tweede verdieping (taakklassen). Tevens is er een houten trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping in het gebouw van de jeugdlokalen. Deze voldoen absoluut niet aan de hedendaagse veiligheidsnormen.

Ondanks herhaalde plaatsbezoeken, overlegmomenten en zelfs een publieke vraag op de viering van 150 jaar vrije school is er geen uitzicht op een structurele aanpak. Terecht wijst de inrichtende macht van de school op het feit dat de gemeente zwaar tekort komt aan haar verhuurdersverplichtingen.

We hebben vastgesteld dat de toestand van het dak dermate slecht is dat een kleine herstelling geen soelaas biedt. Dit dak moet grotendeels worden ontmanteld en moet zowel brandveilig worden gemaakt als geïsoleerd. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente in deze tijden nog gebouwen verhuurt die op geen enkel vlak voldoen aan de elementairste isolatienormen.

Het zou niet rationeel zijn dat bij zulke werken zou beslist worden de houten trappen te handhaven.

Hier zijn dus grote werken noodzakelijk. Hiervoor moet heel dringend een architect worden aangesteld en een budget worden vrijgemaakt. Blijkbaar was dit reeds in het verleden gepland (met voorziene budgetten), maar werd dit telkens weer uitgesteld. Dit valt niet te verantwoorden.

Inzake de luchtkwaliteit in de twee grote klassen langs de binnenzijde zijn hoogdringende maatregelen noodzakelijk. Tegen het begin van het schooljaar moet er ofwel een airco-systeem worden voorzien of (meer verkieslijk) moeten er enkele kipramen worden geplaatst.

De school zou geïnteresseerd zijn in een erfpacht of aankoop, maar daarover kan natuurlijk pas onderhandeld worden wanneer het gebouw eerst in een zindelijke staat wordt gebracht.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het college een antwoord geeft op volgende vragen:

 • kan een overzicht worden gegeven van de redenen waarom er nog geen ingrijpende werken plaatsvonden en waarom de aanvankelijk voorziene werken uiteindelijk niet doorgingen?
 • kan worden meegedeeld op welke wijze het college omgaat met deze ingebrekestelling? Wat werd/wordt er geantwoord?

De gemeenteraad stelt voor dat het college:

 • een architect aanstelt met als eerste opdracht een bestek te maken voor de grondige renovatie van dit schoolgebouw, met name de vervanging van de houten trappen, het renoveren van de lokalen, het renoveren van het gehele dak;
 • meteen na ontvangst van dit bestek een budget voorziet voor deze werken;
 • hoogdringend zorgt voor een voorlopig ventilatiesysteem voor de klaslokalen aan de binnenzijde, bij voorkeur door kipramen te voorzien, zodat de luchtkwaliteit in de klassen op peil kan worden gebracht; ook de buitendeuren moeten aangepast worden;
 • in overleg treedt met de school en de jeugdbeweging voor een correcte oplossing tijdens de werken en nadien. Zo zou men kunnen overwegen om na de werken de drie klassen van de jeugdbeweging mee te verhuren aan de school, op voorwaarde dat voor de jeugdbeweging een alternatieve locatie wordt voorzien. In een eerste fase zouden de twee prefabklassen aan de ingang van de school daarvoor kunnen dienen. Op iets langere termijn kunnen op deze plaats dan nieuwe klassen komen, eventueel in combinatie met lokalen voor de jeugdbeweging.

Reactie van het schepencollege:

Schepen Patrick VERTONGEN krijgt het woord en stelt dat hij zich aansluit bij de bekommernissen van raadslid LAEREMANS en dat hij, als schepen van Onderwijs, niet alle antwoorden heeft en dat daarom schepen SELLESLAGH eveneens enkele vragen zal beantwoorden.

Wij hebben inderdaad een aangetekende ingebrekestelling van het Schoolbestuur Prinsenhof vzw van 21 juni 2018 op 26 juni 2018 ontvangen. In zitting van 20 augustus 2018 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van die aangetekende ingebrekestelling van het Schoolbestuur Prinsenhof vzw waarna het schepencollege heeft beslist de opdracht te geven om:

– een uitgebreide asbestinventaris te laten opmaken voor het schoolgebouw Prinsenhof;
– de pictogrammen m.b.t. evacuatie en brand voor de aanvang van het schooljaar te plaatsen, ik vermoed dat onze diensten er al mee bezig zijn;
– een studiebureau aan te stellen om het dossier elektrische laagspanning voor het gebouw in orde te brengen;
– de schouw af te breken en tegelijkertijd de beschadigde dakpannen te vervangen, daar waar deze beschadigd geraakt zijn door de afgevallen stenen en brokstukken uit de voormelde schouw. Hiervoor werd reeds een bestelbon opgemaakt voor de plaatsing van een stelling, deze zal op 11 september 2018 geplaatst worden en onze eigen mensen zullen de schouw afbreken en het dak waterdicht maken;
– de aanpassing van de houten trap van het 1e naar de 2e verdieping zal behandeld moeten worden met een brandwerende verf alsook het instellen van de correcte hoogte. Deze is nl. 5cm te laag en dit zal ook in orde gebracht worden.
– De ramen zijn een aantal jaar geleden vernieuwd geweest en er werden luchtroosters voorzien. Dit mochten geen kipramen zijn omdat men heel kort bij het gemeentegebouw zit en voor de brandweer moet er een buffer zijn, als het hier brandt, mag de brand niet overslaan en omgekeerd. Om die reden zijn de ramen langs die zijde toe. Er is speciaal gezocht naar aannemers om ramen te plaatsen en dit heeft toen veel geld gekost.
– Wij beschikken eveneens over een toestel en de luchtkwaliteit was toen al enorm verbeterd. De luchtinlaten zijn volledig dicht, er kan dus geen onzuivere lucht meer binnenkomen. Uiteraard wanneer er 25 kinderen in een klas zitten dan moet de deur af en toe worden opengezet of de kamer uitgelucht. Desondanks blijkt dat de luchtkwaliteit nog altijd niet voldoende is.
– Wat de gasflessen betreft heeft onze Jeugddienst bij de jeugdbeweging zelf al verschillende malen aangekaart dat dit niet kan en mag. We gaan er af en toe binnen en er wordt op gewezen dat dit niet kan.
-Wat het verloop inzake openbare werken betreft geef ik het woord aan schepen SELLESLAGH die waarschijnlijk ook wat meer over timing kan vertellen alsook wanneer er grotere werken zouden moeten gebeuren. Het dak zal moeten vernieuwd worden want daar begint alles mee. Zo heeft men destijds alle schimmel verwijderd maar als het dak niet vernieuwd wordt en dan blijft er water indringen en dan komt de schimmel terug.
– Ik heb tezamen met andere schepenen al een aantal keer aangedrongen op grotere werken maar ofwel had men geen tijd of is het geld verdwenen in andere projecten. Het schepencollege is inderdaad nu van zin om iets te doen met het gebouw.

Schepen Chris SELLESLAGH krijgt het woord en stelt dat men vanuit het schepencollege een deskundige heeft aangesteld, dezelfde als voor de problematiek met het zwembad Pierebad. De bedoeling is dat hij een verslag maakt over toestand van het gebouw, zo krijgen we een degelijk zicht over wat er allemaal mis is. Op basis van dit verslag zal men een ontwerper aanduiden en is het de bedoeling om een oproep te doen aan ontwerpers en het verslag mee te geven opdat men kan meedelen wat er allemaal aan het gebouw moet worden aangepast zoals het dak enz.

Het is wachten op het verslag van de deskundige waarna men een ontwerper kan aanstellen om na te gaan wat de toekomst van het gebouw zal zijn. Schepen Patrick VERTONGEN vult aan dat dit verslag niet vandaag is aangevraagd maar enkel weken geleden en dat dit eerstdaags verwacht wordt. We waren op de hoogte en bewust van hetgeen er moet gebeuren maar alles vraagt tijd en centen. Het is inderdaad dringend dat er iets moet gebeuren, dat wisten we allemaal.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en dankt de schepenen voor hun antwoord. Ik had gevraagd om een architect aan te stellen maar een deskundige komt op hetzelfde neer. Ik ben blij dat er niet alleen gedacht wordt aan kleinere oplapwerken maar ook aan de grotere. Ik heb toch een aantal bedenkingen:

– de ramen die niet open kunnen omwille van brand, de ramen in het gemeentehuis kunnen wel open. Dit is dus een drogreden en een fout die men gemaakt heeft. Als er brand is in de school dan zal de aanwezigheid van kiepramen niet tot gevaar leiden. Het volstaat niet om te zeggen ‘doe de deur maar eens open’. Een klaslokaal moet behoorlijk verlucht worden. Er is een ernstig probleem gedurende het ganse jaar en niet alleen in de zomer. Er moet meer gebeuren dan louter aan de school te zeggen dat de deur open moet. Ik hoop dat er toch iets extra gebeurt;
– men heeft al maatregelen tegen de schimmel genomen maar dit voldeed niet. Ik hoop dat men inziet dat er meer moet gebeuren;
– met het aanbrengen van brandwerende verf kan men iets doen voor aan het advies van de brandweer te voldoen maar de deskundige zou moeten nakijken als men het dak aanpakt om dan ook de volledige trap te vervangen met een stenen trap en dit eveneens in het andere gebouw. Het zou te gek voor woorden zijn om dit niet te doen;
– men is altijd maar bezig over zuinig energiebeheer en over duurzaam en isoleren enz. maar dat dak is totaal niet geïsoleerd. Dit wordt zo verhuurd door de gemeente aan de school en dit is eigenlijk zeer aberrant;
– ik hoop dat als men het deskundigenverslag heeft, men de juiste beslissingen neemt en dit kost inderdaad geld maar overweeg dan ook om het geheel te verkopen zodanig men er geen miserie meer mee heeft;
– er is dan ook de kwestie van de jeugdbeweging, waar ik niet op door ga gaan, maar men kan deze natuurlijk niet zomaar buitengooien.

Kleine nabeschouwing:

Het is zeer spijtig dat het tot zo’n formele ingebrekestelling moet komen. Het schepencollege was al heel lang op de hoogte van de schrijnende toestand en werd herhaaldelijk gevraagd (met plaatsbezoeken) om grondige werken uit te voeren. Maar men bleef de zaken voor zich uitschuiven, ondanks de ernstige gezondheidsklachten van leerkrachten en kinderen.

De zaak kwam inderdaad aan bod op het schepencollege, met name dat van van 20 augustus. We lazen daarin onder meer de volgende vaststelling en erkenning: “Dit is spijtig genoeg niet het enige gebouw dat zich in deze staat bevindt, dit komt waarschijnlijk door een combinatie van een tekort aan personeel, budget en het moeten onderhouden van teveel gebouwen.”

Facebooktwitter