[EA] Aankoop mobiel meettoestel voor het meten van vluchtige organische stoffen

Naar aanleiding van de verontrustende resultaten van de metingen uitgevoerd door het Vlaams Gewest i.v.m. de uitstoot van de asfaltcentrale stel ik voor dat de gemeente overgaat tot de aankoop van een mobiel meettoestel om vos-metingen uit te voeren . Bovendien zijn er in de omgeving van de kanaalzone nog andere bedrijven aanwezig waarvan de industriële activiteiten mogelijks milieubelastend kunnen zijn voor de omgeving. Zo is er een chemiebedrijf, waar onlangs door een chemisch lek giftig trimethylamine vrijkwam en ook een bedrijf waar o.a gronden, slib en baggerspecie, verontreinigd met allerlei giftige stoffen, worden verwerkt. Door de aankoop van dit meettoestel zou de milieuambtenaar dan zelf controles op de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen kunnen uitvoeren.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege de aankoop van een mobiel meettoestel voor vluchtige organische stoffen onderzoekt en bij aankoop

1. Er een monitoring gebeurt van de luchtkwaliteit van en rond de kanaalzone voor vluchtige organische stoffen
2. Een logboek wordt bijgehouden van de meetresultaten en rapportering van deze resultaten naar de overheid en de omwonenden
3. Er een inschatting gebeurt van de impact van de industriële activiteiten op de omgevingsluchtkwaliteit

Eric Nagels

Antwoord schepencollege 28 april:

Milieuschepen Eddie Boelens antwoordde dat het schepencollege niet zinnens is om op ons voorstel in te gaan. Omdat hier in de eerste plaats een klasse-I-bedrijf geviseerd wordt (met name de asfaltfabriek), dat onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse overheid, is het de taak van de Vlaamse overheid om deze metingen te verrichten. Bovendien heeft Grimbergen te weinig personeel om dit verder op te volgen.

We kunnen ons niet in deze uitleg vinden. Zo gebeuren de metingen van de Vlaamse overheid veel te sporadisch en is een regelmatige, aanvullende meting door de gemeente meer dan wenselijk, gezien de zeer verontrustende meetresultaten van de voorbije maanden.

Bovendien is zo’n meting geen zware extra belasting voor het gemeentepersoneel: het is immers niet de bedoeling om dagelijkse metingen te organiseren of zeer gedetailleerde analyses te maken.
De meetapparatuur is niet alleen betaalbaar, bovendien geeft ze op voldoende heldere en verfijnde wijze de gewenste resultaten. De apparatuur kan ook dienstig zijn om de vervuiling te meten ter hoogte van de Ring.

We betreuren dan ook dat het schepencollege alweer een kas ziet liggen om de luchtverontreiniging boven onze gemeente in kaart te brengen.

Facebooktwitter