[EA] De bekendmaking van openbare onderzoeken en over de invulling van de woonzone bovenaan de Brusselsesteenweg

Extra agendapunt gemeenteraad 26 juni 2014

Begin juni kwamen we via de uitnodiging voor een buurtvergadering te weten dat er een openbaar onderzoek afliep omtrent een tweede vergunningsaanvraag voor een winkelcomplex bovenaan de Brusselsesteenweg. Gelukkig was de affiche verkeerd geplaatst, zodat het openbaar onderzoek moest worden overgedaan en er nog steeds bezwaarschriften kunnen ingediend worden.

Duidelijk is dat er nog altijd iets schort met de bekendmaking van dit soort openbare onderzoeken. Wanneer het gaat om dossiers met een belangrijke ruimtelijke of visuele impact, zou daaraan veel meer ruchtbaarheid moeten gegeven worden. Dit kan niet alleen via de gemeentelijke website (op een zichtbare plaats op de thuispagina van de gemeente), maar ook met een foldertje in de wijde omgeving van de gekozen locatie. De loutere naleving van de wettelijke verplichtingen is echt onvoldoende.

Ook zouden de gemeenteraadsleden systematisch op de hoogte moeten gesteld worden van de nieuwe onderzoeken en van de duurtijd. Om tijdrovende consultaties te vermijden op de betrokken dienst, zouden de essentiële elementen van ieder openbaar onderzoek via elektronische weg geconsulteerd moeten kunnen worden.

Het is realistisch te veronderstellen dat het winkelcomplex er op de voorgestelde locatie niet zal komen. Om een nuttige invulling te voorzien, zou zo snel mogelijk een RUP moeten opgemaakt worden om aan dit terrein een concrete woonfunctie te geven. Daarom wordt voorgesteld om ter zake de nodige voorbereidingen te treffen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op:

  1. tegen de gemeenteraad van september 2014 een standaardprocedure uit te werken inzake de bekendmaking van alle openbare onderzoeken die in Grimbergen van start gaan. Minstens moeten de nieuwe openbare onderzoeken (met een samenvatting van de essentiële elementen, zoals locatie, opzet en termijnen) op een zichtbare plaats bekend gemaakt worden via de gemeentelijke website. Voor dossiers met een belangrijke visuele, ruimtelijke of verkeersimpact zouden alle inwoners die in een straal van 500 meter wonen, via een folder verwittigd moeten worden. Alle leden van de gemeenteraad zouden via elektronische post op de hoogte moeten gesteld worden van alle opgestarte openbare onderzoeken.
  2. zodra duidelijk is dat de winkelbestemming geen doorgang vindt, de nodige voorbereidingen te treffen om het woongebied bovenaan de Brusselsesteenweg een concrete woonbestemming te geven, via het uitwerken van een RUP.

Bart Laeremans

Facebooktwitter