Beigemveld

Er vloeide de voorbije jaren heel wat inkt over het woonproject ‘Beigemveld’. Dit woonproject betreft een site van ruim 8,5 hectare groot, die zich situeert tussen de Kruipstraat, Beigemsesteenweg, Preud’hommelaan en Wezelstraat. Al meer dan 10 jaar geleden, in het gemeentelijk structuurplan, werd beslist dat deze site prioritair in aanmerking kwam voor woonontwikkeling. Alleen heeft men het dossier te lang laten liggen. Bij de uitwerking van de plannen werd er onvoldoende gecommuniceerd met de buurt en er werd niet gewerkt aan een goede ontsluiting van de wijk. We hadden hiervoor destijds gewaarschuwd.

De buurtbewoners gingen in beroep tegen de goedgekeurde plannen en kregen van de Raad van State gelijk: alles werd vernietigd omdat er geen structurele oplossing was gevonden voor een behoorlijke verkeersafwikkeling. Om dit dossier opnieuw op de rails te krijgen, bestelde het schepencollege een studie bij een onafhankelijk bureau, dat gevraagd werd om oplossingen aan te reiken voor een verbeterde ontsluiting. Dit leverde een hele reeks voorstellen op, die door het schepencollege grotendeels werden overgenomen.

Zo zal de Kruipstraat aan de kant van de Keienberglaan worden omgevormd tot een fietsstraat en (deels) tot een zone plaatselijk verkeer. Men zal maximaal 30 per uur kunnen rijden, waardoor de hinder wordt ingeperkt. Ook het Boterwegje wordt aan weerskanten beter beveiligd. In de wijk wordt een systeem van vier “kwadranten” ingevoerd, die onderling niet verbonden zijn door autoverkeer.

Tegelijk wordt er door de ontwikkelaar ook gesleuteld aan de verkaveling zelf. Waar in de oude plannen 52 appartementen voorzien waren en daartussen wat speelgroen, wordt nu een volwaardige parkzone uitgetekend van ruim 7.100 m², met daarrond vooral eengezinswoningen. Het aantal appartementen vermindert fors (20 minder) en het totaal aantal woningen daalt lichtjes (van 195 naar 191).Er komt extra groen aan Pellenbergveld.

Over de wegenis en de verkeersafwikkeling loopt tot 24 juli een openbaar onderzoek. Alle documentatie kan worden ingekeken op het gemeentehuis of worden opgevraagd.

Op de gemeenteraad van 24 juni werd door de oppositiepartijen erkend dat er belangrijke stappen werden gezet in de goede richting. Zowel de ontwikkelaar als de buurtbewoners hebben blijk gegeven van een constructieve houding. Een globaal akkoord is er niet, maar we hopen dat er de komende maanden in die constructieve geest kan voortgewerkt worden. 

Bart Laeremans

Facebooktwitter