Beigemveld: verkavelingplan onaanvaardbaar

Er is de voorbije weken terecht veel commotie ontstaan over het verkavelingsplan van Matexi voor het Beigemveld alsook over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat daarmee samenhangt. Er werden hiertegen zeer veel bezwaarschriften ingediend.

Het schepencollege heeft zich in dit dossier laten opjagen door verkavelaar Matexi en steunde de aanvraag van een zogeheten Principieel Akkoord (PRIAK) bij de provincie. Wij hebben ons hiertegen destijds verzet omdat de verkaveling dan helemaal zou gesneden worden op maat van de private ontwikkelaar, die zich natuurlijk vooral laat leiden door snelle en maximale winst.

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni 2016 kwam het hierover tot een merkwaardige stemming: enkel CD&V en Open VLD stemden voor het PRIAK. Groen stemde mee met oppositiepartijen Vernieuwing en N-VA tegen. De Sp.a onthield zich. Dit leidde tot een staking van stemmen (14-14-2), waardoor het PRIAK verworpen werd. Zo’n negatieve stemming is wettelijk bindend, maar het provinciebestuur drukte dit PRIAK tóch door.

Wij hebben de kwestie toen meteen geagendeerd op de gemeenteraad en stelden daarbij voor om in beroep te gaan tegen de beslissing van de deputatie. De meerderheid (CD&V, VLD en Groen) ging daar niet op in: er zou door de gemeente een RUP worden uitgetekend met allerlei voorwaarden op vlak van groenvoorziening en mobiliteit.

Intussen werd dit RUP uitgewerkt, (unaniem) goedgekeurd door de gemeenteraad en ter inspraak van de bevolking voorgelegd via een openbaar onderzoek. In plaats van deze procedure af te wachten, vond Matexi het nodig om een eigen verkavelingsplan in te dienen, dat op verscheidene vlakken volledig haaks staat op dit RUP. Elke nuttige vierkante meter wordt volgebouwd en van een parkgebied is eigenlijk geen sprake. Winstmaximalisatie (bijna 24 woningen per hectare) is het enige wat telt.

Het straffe is bovendien dat Matexi deze verkaveling voorstelt als definitief. Mensen mogen nu al een voorkeur geven voor een bouwperceel, nog vóór het wegentracé is goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit getuigt van arrogantie en is totaal respectloos tegenover de overheid en de buurtbewoners.

In ieder geval kan de voorgestelde verkaveling totaal niet aanvaard worden. Bovendien is het intussen duidelijk dat er ernstige tekortkomingen zijn aan het RUP, zeker inzake mobiliteit.
We zullen er alles aan doen opdat dit RUP wordt aangepast en opdat de verkavelaar door het college wordt teruggefloten.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

– lees hier ons bezwaarschrift inzake het RUP
– lees hier ons bezwaarschrift inzake het ontwerp van verkaveling
– lees hier het verslag van de gemeenteraad van 27 oktober 2016

Facebooktwitter