Asfaltcentrale: gevaarlijk voor onze gezondheid?

In 2005 werd een milieuvergunning verleend aan de Grimbergse asfaltcentrale gelegen aan het kanaal op de Westvaartdijk, ondanks massaal protest van de Grimbergse bevolking en de oppositie. Vandaag komt uit waar destijds voor was gewaarschuwd: de centrale zorgt voor ernstige milieuhinder voor de brede omgeving. De klachten die door de omwonenden de laatste maanden zijn uitgebracht, hebben ervoor gezorgd dat de asfaltcentrale een agendapunt werd op de laatste gemeenteraden , waarin de Schepen van Leefmilieu moest erkennen dat er inderdaad reuk en milieuproblemen waren, die wellicht deels te wijten waren aan het gebruik van gerecycleerd asfalt (tot 49%!)

Om deze milieuhinder in te dijken moet de mogelijkheid bestaan om de verleende vergunning aan te passen en te verstrengen. Inderdaad kloppen bijvoorbeeld de geurstudies die uitgevoerd werden in 2005 niet meer met de huidige situatie.

Er moet dringend werk gemaakt worden van een naverbranding van de recyclagegassen van de paralleltrommel, wat nu niet gebeurt, alhoewel deze investering de beste techniek is om een gedeelte van de pollutie te voorkomen. Er zou ook geen gerecycleerd asfalt meer als grondstof mogen gebruikt worden, zolang dit voor een toename van de vervuilende uitstoot zorgt. Wij vragen ook objectieve meetwaarnemingen in plaats van subjectieve snuffel- en reukwaarnemingen van een milieuambtenaar. Zo’n ambachtelijke manier van werken is niet echt meer van deze tijd!

Het gebruik van de verneveltechniek om de reukuitlaat te maskeren zou men moeten verbieden omdat dit geen oplossing is. De schadelijke uitstoot wordt hiermee niet ingeperkt en zo ruikt men niet meer dat er toxische stoffen naar buiten komen.

Het is bovenal onbegrijpelijk dat er in de vorige 10 jaar geen enkele meting is gebeurd van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals PAK’s (polyaromatische stoffen), VOS (vluchtige organische stoffen), fijn stof en andere schadelijke producten die door de asfaltcentrale zouden kunnen uitgestoten worden. Wij eisen dan ook een meting door een onafhankelijk organisatie, zodat we over objectieve cijfers zouden beschikken. Als de concentraties van de schadelijke toxische stoffen te hoog zouden uitvallen, moeten de gemeente en provincie de nodige productieaanpassingen opleggen of de vergunning intrekken.

Eric Nagels

Facebooktwitter