[EA] De plannen voor een ondergrondse parkeergarage in Strombeek-Bever

Het schepencollege heeft beslist om de bouw van een ondergrondse parkeergarage te onderzoeken onder het Gemeenteplein. Ik verwijs hiervoor naar de bespreking van mijn extra agendapunt tijdens de gemeenteraad van augustus.

Het is wenselijk dat het schepencollege uitleg geeft over de vordering van deze besprekingen en plannen, de financiële aspecten ervan en de timing. Er dient uiteraard naar gestreefd dat deze werken kunnen samenvallen met de aanleg van een bufferbekken onder het Gemeenteplein.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen:

1. Waar staat het schepencollege inmiddels met het voornemen en de plannen voor de bouw van een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein? Welke besprekingen werden hierover gevoerd?

2. Waar zouden bufferbekken en parking precies komen? Aan welke capaciteit wordt er gedacht? Op welke wijze wordt de bovengrondse mobiliteit geregeld, zodat zowel de parking zelf als de winkels goed bereikbaar blijven?

3. Wat is het financiële plaatje? Aan welke formules van publiek-private samenwerking (PPS) wordt er gedacht voor bouw en uitbating?

4. Wat is de timing? Welke samenhang is er met Aquafin? Zouden deze werken nog kunnen plaats vinden voor de aanleg van de Jan Mulsstraat?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter