[EA] Inhaalverbod en overdreven snelheid Meerstraat en zeer slechte toestand Beigemsesteenweg

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Het is zeker geen onbekend gegeven dat Humbeek en Beigem een enorme toestroom van sluikverkeer verwerkt. De oorzaak dient niet ver gezocht te worden en het staat vast dat wegens de ingrijpende werken aan de Ring en de ingevoerde kilometerheffingen er nog veel meer sluikverkeer zal bijkomen.

De Meerstraat die begin jaren 60 in betonverharding werd aangelegd was helemaal niet voorzien op wegreuzen die ondertussen meer dan 20 tot 30 ton vervoeren. Deze weg is ondertussen ook al bijna volledig dichtbebouwd. De noodoplossing om in 2009 de betonplaten te verbrijzelen en te bedekken met een laag asfalt was maar een tijdelijke verbetering van het probleem voor de trillingen in de woningen. De exponentiele aangroei van het vrachtverkeer maakt dat deze straat ondertussen volledig is afgeleefd en zeer onveilig is geworden.

De opgelegde snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur wordt wel grotendeels nageleefd tijden aangekondigde of zichtbare snelheidscontroles. De bewoners ervaren het meestal anders en zeker in de vroege ochtenduren wanneer er een verhoogde doortocht van vrachtvervoer is en er dan ook meestal geen controles worden uitgevoerd. Het recent ingevoerd inhaalverbod tijdens het bouwverlof heeft wel een vertragend effect gehad maar door gewenning houden veel automobilisten zich hier niet aan de regels omdat de pakkans toch zeer klein is.

Er is er ook een potentieel veiligheidsprobleem tussen de Rotsartlaan en de Parklaan wegens de beperkte zichtbaarheid in de bocht. Momenteel kunnen wagens reglementair op de weg parkeren maar ze bemoeilijken er wel een vlotte en veilige doorgang bij tegenliggend verkeer. Een doorlopend witte lijn en parkeerverbod tussen beide straten zou er de veiligheid sterk verhogen.

Van de gelegenheid maak ik ook gebruik om de erbarmelijke toestand van de Beigemsesteenweg terug aan te kaarten. Met de start van het nieuwe schooljaar zullen de dagelijkse parkeerproblemen veroorzaakt door ouders die er hun kinderen brengen of ophalen weer opsteken. Ze verhinderen een vlotte doorgang tussen Parklaan, Molenstraat en Gemeentehuisstraat en dit tot groot ongenoegen van bewoners in de omgeving die ook nog hun eens hun opritten geblokkeerd zien, niettegenstaande er voldoende parkeerruimte is in de Parklaan.

Graag had ik van het college antwoord gekregen op volgende vragen:

• Zal er meer gecontroleerd worden op de snelheid en het inhaalverbod ook tijdens de vroege ochtenduren?
• Kunnen er elektronische snelheidsmeters geplaats worden die de autobestuurders opmerkzaam maken van hun snelheid.
• Kan men een parkeerverbod instellen in het bochtig gedeelte tussen de Rotsaertlaan en de Parklaan?
• Waarom werd er geen volledige doorlopende wegmarkering aangebracht over de volledige lengte van de Meerstraat?
• Waarom werd het elektriciteitsnet niet volledig ondergronds gebracht op het vernieuwde gedeelte tussen Parklaan en Hof van Obbergenstraat?
• Kan er een nieuwe laag dolomietverharding worden aangebracht op de voetpaden van de niet vernieuwde delen van de Meerstraat? Nu is het een vuile en onveilige boel.
• Kan men het parkeerverbod en de snelheidsbeperking uitbreiden op de Beigemsesteenweg tussen Parklaan en Gemeentehuisstraat.
• Wat is de planning voor de aanleg van gescheiden rioleringen op de Meerstraat en de Beigemsesteenweg en zal er ook werk gemaakt worden van de aanleg van deftige voet- en fietspaden op beide straten?

Met dank voor de antwoorden,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter